Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika pracy z aktorem w planie lalkowym II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/TPZASL2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika pracy z aktorem w planie lalkowym II
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Predmioty specjalności
Przedmioty WSL/RTL rok III sem VI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie (w oparciu o całościową analizę materiału dramaturgicznego) umiejętności ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy postaciami scenicznymi i wybudowania na tej podstawie emocjonalnych i przestrzennych sytuacji w różnych improwizowanych wariantach oraz wybór i uzasadnienie najtrafniejszego rozwiązania poprzez użycie środków wyrazowych teatru lalek.

Pogłębienie umiejętności zdobytych podczas pracy w tym przedmiocie w roku poprzednim.

Pełny opis:

W semestrze zimowym celem przedmiotu jest zakres prac obejmujący zadania polegające na budowaniu sytuacji scenicznych w obrębie jednej sceny w oparciu o klasyczną dramaturgię teatru i środki wyrazowe teatru lalek.

W semestrze letnim - budowanie sytuacji scenicznych z zastosowaniem

klasycznych technik lalkowych

Literatura:

Lektura podstawowa zależna od wyboru literackiego materiału w oparciu o który budowane będą etiudy, oraz wybrane fragmenty tekstów zawartych w serii wydawniczej Teorie Współczesnego Teatru: Tairow, Wachtangow, Meyerhold, Brecht, Brook

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- rozróżnia i potrafi nazwać różne historyczne koncepcje aktorskiego budowania roli i wyciąga proste wnioski w przetwarzaniu ich na język teatru lalek (R_W5, R_W10)

W zakresie umiejętności (U) student:

- buduje aktorskie charaktery, relacje sceniczne oraz sytuacje w oparciu o analizę dramatyczną sceny, plastyczny wyraz lalki i jej możliwości konstrukcyjne. (R_U3)

- w sposób wariantowy rozwiązuje te zadania i poddając krytyce wybiera najtrafniejsze (R_U8)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- pracując w zespole dba o precyzję w konstruowaniu zadań, zachowuje otwartość na aktorskie propozycje pilnując logiki poczynionych ustaleń (R_K6)

- docenia element twórczej atmosfery prób (R_K5)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy kończy zaliczenie z oceną na którą składa się:

- ocena procesu prowadzącego do efektu końcowej prezentacji

- ocena ostatecznego efektu pracy nad przygotowanymi scenami lalkowymi

- ocena prezentacji scenicznej utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Semestr letni kończy egzamin w formie pokazu.

Ocenie podlega:

- proces prowadzacy do ektu końcowej prezentacji

- umiejętność wkorzystania doświadczeń poprzedniego semestru

- ostateczny efekt pracy nad przygotowanymi scenami lalkowymi

- prezentacja sceniczna utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Sem V - zaliczenie z oceną

Sem VI - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia, Danych Brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia, Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)