Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 2. Mała forma

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 2. Mała forma
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem VI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności przygotowania profesjonalnego egzemplarza reżyserskiego. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Student wypracowuje indywidualny warsztat reżysera teatru lalek w zakresie wstępnego przygotowania i opisania koncepcji przyszłego spektaklu teatralnego, który zostanie zrealizowany na IV roku studiów w ramach przedmiotu Mała Forma Teatralna.

Pełny opis:

Do studenta należy wybór tekstu, reżyserska analiza tekstu, przygotowanie zarysu inscenizacji.

Opracowanie eksplikacji reżyserskiej.

Precyzyjne określenie zadań dla zespołu aktorskiego, scenografa, kompozytora i innych możliwych współtwórców spektaklu.

Pierwszy etap pracy na seminarium stanowi wybór materiału. Wybrany utwór (bądź temat) powinien nadawać się do zrealizowania w ramach przedmiotu Mała Forma Teatralna na roku IV.

Ponieważ praca nad wybranym materiałem będzie kontynuowana na zajęciach praktycznych, powinna się ona wiązać z rzeczywistą chęcią realizacji teatralnej. Istotnym jest zatem, aby opracowany egzemplarz wynikał bezpośrednio z ukształtowanych już na VI semestrze artystycznych zainteresowań studenta. Przedmiotem twórczego namysłu może więc być zarówno tekst skierowany do widza dziecięcego, jak i dorosłego, proza bądź dramat, tekst klasyczny lub współczesny, a także zbiór tekstów albo temat, który wymaga literackiego opracowania.

Na przestrzeni zajęć prowadzone są rozmowy na temat wybranego materiału, omawiane szeroko rozumiane konteksty dotyczące jego tematyki, tła obyczajowego, biografii autora, kulturowych odniesień.

Celem jest stworzenie twórczej, obfitej w znaczenia wypowiedzi.

Kiedy wyklarują się kierunki interpretacji wybranego materiału u poszczególnych studentów, do współpracy zaproszone zostaną uczestniczące w zajęciach studentki kierunku Technologia Teatru Lalek. Studenci obu kierunków zobowiązani będą do odbywania spotkań w poszukiwaniu inspiracji wizualnych, a docelowo - wspólnej wizji plastycznej przedstawienia. Wyrobienie narzędzi niezbędnych do współpracy reżysera z osobami odpowiedzialnymi za warstwę wizualną spektaklu jest jednym z celów zajęć seminaryjnych na semestrze VI.

Podlegający ocenie egzemplarz reżyserski powinien składać się z części badawczej zawierającej analizę materiału literackiego (bądź tematu) oraz towarzyszących mu kontekstów kulturowych oraz części interpretacji reżyserskiej składającej się z eksplikacji idei spektaklu, stworzenia planu zdarzeń, wyznaczenia miejsca i czasu akcji, określenia grupy docelowej odbiorców spektaklu, nazwania napędzającego fabułę konfliktu, opisu środków wyrazu scenicznego właściwych dla przekazania wyznaczonej idei (m.in. scenografia, kostiumy, animanty, muzyka, ruch sceniczny), a także przygotowanie scenariusza spektaklu.

Interpretacja wybranych tekstów ma ułatwić studentom konieczne w zawodzie reżysera poruszanie się po świecie humanistyki, poszukiwanie kontekstów pogłębiających interpretację branego na warsztat materiału oraz budowanie złożonych znaczeniowo i estetycznie narracji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

C.G. Jung, Archetypy i symbole.

Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy.

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne.

M. Wais, Ścieżki baśni.

W. Propp, Morfologia bajki.

Ubersfeld, Czytanie teatru.

K. Braun, Przestrzeń teatralna.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii.

Z. Strzelecki, Konwencje scenograficzne.

T. Kantor, Pisma.

Arystoteles, Poetyka.

J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, Potęga mitu

Literatura uzupełniająca zostanie wybrana indywidualnie, w zależności od tematu prac

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Znając tradycyjną i współczesną dramaturgię /w tym sztuki dla dzieci/ potrafi wybrać interesujące teksty.(R_W4)

Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu literatury pisanej na potrzeby teatru. Zna też możliwości pozyskiwania nowych tekstów, rozumie rozszerzone zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego (R_W01),

Posiada wiedzę na temat prawnych, marketingowych i finansowych aspektów zawodu reżysera( R_W8)

W zakresie umiejętności (U) student:

Potrafi opracować scenariusz widowiska teatralnego nie tylko w oparciu o dramaty. Umie na potrzeby teatru czerpać inspirację z prozy, poezji i innych form literackich; potrafi też dramaturgicznie wykorzystać pozasłowne środki wyrazu (R_U1, R_U4)

Potrafi przeanalizować dany tekst, odkryć wpisane w tekst przesłanie lub odczytać je na nowo, znaleźć interesującą, adekwatną formę inscenizacyjną, określić zasadnicze zwrotne punkty dramaturgiczne, połączyć z wizją plastyczną; student potrafi zaadaptować tekst prozatorski na potrzeby sceny (R_U2)

Potrafi w formie krótkiej prezentacji zainteresować słuchaczy swoim przedsięwzięciem.(R_U12, R_U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Pracuje samodzielnie przygotowując i opisując nowatorskie realizacje teatralne (R_K1)

Potrafi twórczo dyskutować na temat zaprojektowanego przez siebie spektaklu, bronić swojej wizji, ale umie też zaakceptować krytyczne opinie po to, żeby umiejętnie wykorzystać je w ewentualnych zmianach koncepcyjnych (R_K3, R_K5)jest też gotowy na sformułowanie konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Jest gotowy do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą (R_K9).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, napisanie egzemplarza reżyserskiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony tegoż egzemplarza podczas ustnego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)