Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny dialogowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sceny dialogowe
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest pogłębienie umiejętności aktorskich studenta w wykorzystaniu pełni ekspresji i indywidualności aktorskiej. Budowaniu podstaw pracy nad rolą i pogłębieniu pracy nad dialogiem służyć ma poznanie kolejnych stylistyk gry aktorskiej.

Pełny opis:

Semestr V

 ćwiczenia i zadania aktorskie oparte na fragmentach scen z dramatu psychologicznego

 dialog werbalny i pozawerbalny dyktowany procesem psychologicznym i skomplikowanymi relacjami międzyludzkimi

 improwizacja sytuacji scenicznej

 budowanie relacji danej postaci w oparciu o tekst- psychologia amerykańska, rosyjska lub skandynawska (np.: ”Miłość i gniew” John Osborne, „Tramwaj zwany pożądaniem” Tennessee Williams, „Wnętrza” Woody Allen)

Semestr VI

 poszerzenie ćwiczeń opartych na procesie psychologicznym o elementy gry formalnej

 wykorzystanie kostiumu, ruchu, ciała i modulacji głosu w celu budowania postaci

 improwizacja jako droga do budowania absurdu postaci i zdarzeń

 dialog podyktowany absurdem relacji między postaciami w oparciu o tekst (np.: „Balkon”, „Parawany” Jean Genet, „Krzesła”, „Łysa śpiewaczka” Eugene Ionesco, „Iwona Księżniczka Burgunda” Witold Gombrowicz)

Literatura:

1. „Praca aktora nad rolą” Konstantin Stanisławski, przekład Jerzy Czech

2. „Praca aktora nad sobą” tom I, Konstantin Stanisławski, przekład Jerzy Czech

3. „Praca aktora nad sobą” tom II, Konstantin Stanisławski, przekład Jerzy Czech

1. „Pusta przestrzeń” Peter Brook, przekład Witold Kalinowski

2. ”Przeciw konwencjom” Marta Fik

3. ”Naga scena” Jacques Copeau, przekład Maria Skibniewska

4. „Poszukiwania” Jewgienij Wachtangow, przekład Henryk Bieniewski

5. ”Dzieło sztuki żywej” Adolphe Appia, przekład Janina Hera, Leszek Kossobudzki, Halina Szymańska

6. ”Przeciw interpretacji i inne eseje” Susan Sontag, przekład Małgorzata Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 posiada znajomość repertuaru związanego z zadaniem artystycznym jakie mu wyznaczono (A_W1)

 poprzez indywidualną pracę i samodzielne poszukiwania student nabywa umiejętności kreatywnego myślenia o utworze i postaci, zna zasady konstruowania monologu wewnętrznego oraz definiuje zasady budowania roli psychologicznej. (A_W9)

 rozróżnia styl budowania roli psychologicznej od roli formalnej (A_W11)

W zakresie umiejętności (U) student:

 konstruuje elementy procesu psychologicznego w oparciu o pamięć emocjonalną A_U1

 świadomie stosuje zabiegi formalne w celu budowania roli w oparciu o konwencję absurdu A_U3

 weryfikuje celowość założeń w zderzeniu z partnerem scenicznym i dialogiem scenicznym A_U6

 rozpoznaje motywy i przyczyny działań i dążeń budowanej przez siebie postaci A_U4

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 posiada zdolność krytycznej oceny własnych działań A_K3

 umie podejmować samodzielne prace, wykazując się przy tym wewnętrzną motywacją A_K2

 wykazuje poczucie odpowiedzialności za końcowy efekt artystyczny w perspektywie indywidualnej i zbiorowej A_K6

Metody i kryteria oceniania:

V sem. - Zaliczenie z oceną

VI sem. - Egzamin

 egzamin praktyczny

 forma prezentacji scenicznej utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Krzysztof Ogłoza, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Krzysztof Ogłoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Krzysztof Ogłoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)