Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy interpretacji prozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy interpretacji prozy
Jednostka: Kierunek ATL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Kurs obejmuje wstępne przygotowanie studentek i studentów aktorstwa do pracy nad tekstem pisanym prozą. Głównym celem zajęć jest uzyskanie

podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy i aktorskiej interpretacji utworu.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy interpretacji prozy” obejmują pracę nad wybranymi utworami z polskiej i światowej prozy współczesnej.

Proza końca XX wieku, a przede wszystkim proza najnowsza jest często najbliższą pod względem języka i treści literaturą dla studentek i studentów pierwszego roku. Dzięki temu jest to doskonały materiał do pracy nad podstawowymi zagadnieniami związanymi z aktorską interpretacją tekstu.

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy interpretacji prozy” obejmują wykłady i ćwiczenia dotyczące analizy tekstu pisanego prozą, interpretacji wybranego fragmentu, pobudzenia wyobraźni studenta a dalej, przełożenia efektów tej pracy na interpretację aktorską.

Kurs obejmuje tematy i zagadnienia takie jak:

1. Wybór tekstów spośród polskiej i światowej prozy końca XX wieku i XXI wieku oraz analiza wybranych utworów.

2. Budowanie własnych założeń interpretacyjnych utworu:

• Na czym polega aktorska interpretacja i czym różni się od innych rodzajów interpretacji tekstu?

• Pojęcie „prawdy scenicznej”. Co sprawia że komuś wierzymy lub nie?

• Czym są okoliczności założone?

• Intencja. Szukanie i nazywanie aktorskiego celu wypowiadania konkretnego tekstu.

• Zwrócenie szczególnej uwagi studentek i studentów na to „co?” przekazują poprzez mówienie tekstu, a nie „jak” to robią. Skupienie na temacie aktorskim, praca nad ewentualnymi nawykami „grania emocji”.

• Znaczenie roli podtekstu w komunikacji.

• Czym jest fraza? I co znaczy „mówić frazą?”

• Poprawna akcentacja i intonacja.

• Jak mówić by nas słuchano i rozumiano? Znaczenie impostacji i artykulacji podczas prezentacji aktorskiej interpretacji tekstu.

3. Improwizacje aktorskie

• Obecność aktora - ćwiczenia z zakresu uważności, skupienia na byciu „tu i teraz”. Praca nad koncentracją.

• Ćwiczebne zmiany założeń interpretacyjnych rozwijające wyobraźnię i elastyczność aktorską

4. Podstawowe ćwiczenia ze świadomości ciała niezbędne do aktorskiej pracy z tekstem

• Jak pozycja ciała wpływa na mówienie tekstu?

• Poruszanie się w przestrzeni scenicznej.

• Ćwiczenia relaksacyjne mające na celu zredukowanie napięć w ciele.

Literatura:

1. U. Hagen, Szacunek dla aktorstwa" wyd. PWSFTViT 2015

2. M. Czechow, "O technice aktora", wyd. Arche 2000

3. B. Chrząstowska, „Poetyka stosowana”, wyd. WSIP, 2000 - wybrane fragmenty

4. A. Kulawik, Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, Kraków 2005 - wybrane fragmenty

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy Student/ka:

- posiada gruntowną znajomość omawianej na zajęciach literatury, pogłębia tę wiedzę dzięki indywidualnej pracy (K_W01, K_W03)

- rozróżnia rodzaje i gatunki literackie oraz zna ich charakterystykę (K_W01)

- zna kontekst historyczny i kulturowy omawianych na zajęciach utworów. (K_W01, K_W04)

- zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii dzieła literackiego (K_W01, K_W05)

- wie na czym polega aktorska interpretacja tekstu (K_W05)

- rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w pracy aktorskiej (K_W11)

Z zakresu umiejętności Student:

- dokonuje samodzielnej analizy treściowej i formalnej utworu (K_U02)

- świadomie posługuje się narzędziami interpretacyjnymi, takimi jak intonacja, akcent, fraza, etc. (K_U06, K_U07)

- umie stworzyć aktorską autorską interpretację utworu, posługując się prawdą sceniczną (K_06)

- umie odejść od zapisanego tekstu, improwizujae z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną (K_U04)

- umie nawiązać kontakt z partnerem/partnerką i z widzem (K_U11)

Z zakresu kompetencji Student/ka:

- wykazuje kreatywność w pracy (K_K04)

- jest otwarty/a na poglądy innych (K_K01, K_K06)

- otwarcie wyraża własne zdanie z poszanowaniem godności innych studentów (K_K02, K_K03)

- dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

- wykazuje się dyscypliną pracy w grupie (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie publicznego pokazu, podczas którego student/ka przedstawia aktorską interpretację wybranego utworu.

Na otrzymanie zaliczenia wpływa także cały proces pracy w trakcie semestru, zaangażowanie studenta w pracę indywidualną i grupową, stosunek do przedmiotu, postępy w kształceniu.

Student/ka ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności. W przypadku większej ilości nieobecności student/ka może nie otrzymać zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)