Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gra aktora w masce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/GAwM-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gra aktora w masce
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest:

- kształcenie świadomości ciała

- zapoznanie się ze stylami i kanonami ruchu w pantomimie i grze aktora w masce

- zapoznanie z historią i teorią teatru ruchu

- przygotowanie studentów do budowania i wykonywania roli z wykorzystaniem własnego ciała, jako głównego środka przekazu treści i emocji

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i metodami pracy z zakresu pantomimy i gry aktora w masce.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

- budowanie roli za pomocą ruchu, gestu oraz świadomej pracy ciała

- budowanie postaci i jej charakterystyczności z wykorzystaniem różnych rodzajów masek

- ćwiczenia rozwijające plastyczność w ciele

- ćwiczenia improwizacyjne rozwijające, koncentrację, wyobraźnię i estetyka ruchu

- kreowanie iluzji rzeczywistości za pomocą ciała i gestu

- wykorzystanie przestrzeni jako punktu odniesienia dla pracy aktora

- budowanie metafor scenicznych oraz zasada użycia maski na scenie

Zajęcia z maski mogą być prowadzone systemem on-line z użyciem odpowiednich narzędzi multimedialnych

Literatura:

1. Decroux Etienne, O sztuce mimu, PIW, Warszawa 1967.

2. Lecoq Jacques, Ciało poetyckie, Wrocław 2011.

3. Barba Eugenio, Savarese Nicola, Sekretna sztuka aktora, Wrocław 2005.

4. Jerzy Grotowski Ku teatrowi ubogiemu. Opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przekład z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

5. Dorota Kędzior, Technika Alexandra; Jacek Santorowski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993

6. Henryk Jurkowski, Aktor w roli demiurga, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa 2006,

7. Włodzimierz Szturc, Rytualne źródła teatru - Obrzęd - Maska - Święto, PWST Kraków 2013

8. Stanley Keleman, Anatomia emocjonalna

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy (W) student:

A_W10 - zna możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy;

W zakresie umiejętności (U) student:

A_U3 posiada umiejętność świadomego posługiwania się techniką i

technologią teatru lalek w trakcie realizacji prac artystycznych;

A_U6 jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami

w ramach prac zespołowych;

A_U9 opanował efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych,

które umożliwiają ich ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę;

A_U13 zdobył umiejętności tworzenia w sposób umożliwiający odejście od

zapisanego tekstu/scenariusza;

A_K2 jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzystania:

- wyobraźni,

- intuicji,

- emocjonalności,

- zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie

rozwiązywania problemów,

- zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i

zmieniających się okoliczności,

- umiejętności kontrolowania swoich zachowań i sprostania warunkom

związanym z publicznymi prezentacjami.

Metody i kryteria oceniania:

V sem. - zaliczenie z oceną

Przygotowanie do zajęć - 40%

Zaangażowanie, skupienie i kreatywność na zajęciach 40%

Umiejętność wykonania ćwiczeń - 20%

Pokaz zaliczeniowy - w formie krótkiego pokazu wewnętrznego (publicznego).

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

VI sem. - egzamin

Egzamin w formie etiudy lub krótkiego przedstawienia teatralnego, w którym każdy student prezentuję się w scenach solowych oraz zbiorowych. Ocenie podlega obecność na zajęciach (40%), efekty artystyczne i techniczne (30%) oraz zaangażowanie i koncentracja na zajęciach (30%)

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie otrzyma zaliczenia.

Zajęcia mogą być prowadzone systemem on-line w razie konieczności związanych z kwarantanną. Zajęcia w takiej formie odbywają się indywidualnie. W przypadku zaliczania studenci przygotowują solowe etiudy z wykorzystaniem maski scenicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)