Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu z interpretacją piosenki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/EGZIP1-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu z interpretacją piosenki I
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

-ustawiczne utrwalanie nabytych umiejętności posługiwania się głosem;

-dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu nomenklatury muzycznej;

-dalsze utrwalanie umiejętności w zakresie rozpoznawania przebiegu energetycznego frazy;

-umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadania aktorskiego;

-umiejętność analizy treści muzycznej i literackiej piosenki;

Pełny opis:

Semestr III

- ćwiczenia wokalne;

- wykład;

- analiza piosenki - teoria (praca pisemna oraz rozmowa/-wy z wykładowczynią);

- ćwiczenia wokalne połączone z podstawowymi zadaniami aktorskimi (przyswajanie podstawowych narzędzi interpretacji piosenki);

- przygotowanie własnej koncepcji interpretacji piosenki (zadanie wokalne i aktorskie);

- ćwiczenia indywidualne i grupowe w trakcie zajęć (wokalne i aktorskie);

- praca indywidualna (praktyczna i intelektualna) nad zadanymi zagadnieniami;

- umiejętność poddawania krytycznej ocenie pracy własnej oraz pozostałych studentek i studentów (praktyka podczas zajęć);

Literatura:

1. G. Concon-50 ćwiczeń op.9, PWM 1964.

2. N. Vaccai- Praktyczna metoda śpiewu włoskiego, PWM.

3. B.Lutgen-Wokalizy, PWM Kraków 1948

4. Zbiory pieśni i arii polskich i zagranicznych.

1.T.Zalewski – Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg. R.Husson’a (COPSA MP z. 84;1965).

2. B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006.

3. K. Linklater – „Uwolnij swój głos- tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”. PWST w Krakowie 2012.

4. H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002.

5. S.Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

-poprzez pracę indywidualną poszerza znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem R_W02

-jest w stanie definiować elementarne zjawiska dotyczące techniki wokalnej, elementów dzieła muzycznego oraz wykonawstwa artystycznego R_W09

W zakresie umiejętności (U) student:

-potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie wykonywanych ćwiczeń R_U07

-potrafi posługiwać się głosem w ramach ćwiczeń warsztatowych i samodzielnie je doskonalić R_U10

-umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej R_U06

- umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat różnych dziedzin twórczości teatralnej A_U14

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej R_K04

-jest w stanie dokonać konstruktywnej krytyki swojej pracy oraz pracy innych osób R_K02 

samodzielnie je doskonalić K_U07

-umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej K_U06

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej K_K05

-jest w stanie dokonać konstruktywnej krytyki swojej pracy oraz pracy innych osób K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Semestr III – zaliczenie

- obecność na zajęciach;

- ocena zadań zleconych do wykonania poza zajęciami (dot. m.in. pisemnych zadań z analizy piosenki, zadań wokalnych oraz aktorskich);

- ocena zadań wykonywanych podczas zajęć;

- ocena aktywności i zaangażowania podczas zajęć;

- ocena efektów pracy podczas indywidualnej prezentacji publicznej;

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau, Cezary Szyfman
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk, Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau, Cezary Szyfman
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk, Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Marcin Ozga, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ołdziejewska, Marta Rau, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Magdalena Ołdziejewska, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

-przygotowanie własnej koncepcji interpretacji piosenki z repertuaru Jonasza Kofty (zadanie wokalne i aktorskie);

Literatura:

6. artykuł "Poeta piosenki. O Jonaszu Kofcie opowiada Piotr Derlatka" Adrianna Michalewska, portal granice.pl

7. książka "Jego portret. Opowieść o Jonaszu Kofcie" Piotr Derlatka, Pruszyński Media, 2019

8. "Jonasza Kofty obraz nieznany. O ojcu opowiada Piotr Kofta", rozmawiał Paweł Kurek, Polskie Radio, 2018

9. fragmenty koncertu "Nastroje, nas troje", Opole 1977

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Krzysztof Kulikowski, Magdalena Ołdziejewska, Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Krzysztof Kulikowski, Magdalena Ołdziejewska, Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Marcin Ozga, Marta Rau, Ernest Sienkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Marcin Ozga, Ernest Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)