Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do performatyki cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WstPerf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do performatyki cz. I
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty dla specjalności Krytyka-Historia-Teoria WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią performatyki jako dziedziny uniwersyteckiej i kulturowymi źródłami zwrotu perormatywnego, a także z najważniejszymi pojęciami, koncepcjami i metodami badań per- formatywnych. Drugim celem jest wprowadzenie do analizy współczesnych zjawisk kulturowych (zarówno z praktyki artystycznej jak i życia codziennego) z perspektywy performatywnej.

Pełny opis:

Podstawowe bloki tematyczne:

1. Peformans – znaczenia terminu, elementy i cechy charakterystyczne

2. Historia performatyki, najważniejsze teorie performatywności

3. Performatywność i procesy performatywne – wstęp do analizy performatycznej

4. Performanse w życiu codziennym

5. Teatr performatywny

Literatura:

Podstawowa:

1. Richard Schechner, „Performatyka. Wstęp”

2. Marvin Carlson, „Performans”

3. Erving Goffman, „Człowiek w teatrze życia codziennego”

4. Jon McKenzie, „Performuj albo…”

5. Marco De Marinis, „Performans i teatr. Od aktora do performera i z powrotem?” w: „Performans, per formatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne”

Uzupełniająca:

1. Erika Fisher-Lichte, „Estetyka performatywności”

2. Victor Turner, „Proces rytualny”

3. John Austin, „Jak działać słowami”, w „Mówienie i poznawanie”

4. M. de Certeau, „Wynaleźć codzienność. Sztuki działania”

5. Judith Butler, „Uwikłani w płeć”

6. Tomasz Kubikowski, „Czym jest z natury performans?”, w: „Performans, per formatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne”

7. Dariusz Kosiński, „Teatra polskie. Rok Katastrofy”

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Zdefiniować pojęcie performans i inne podstawowe terminy z zakresu performatyki K_W02

EM 2 Scharakteryzować najważniejsze koncepcje i teorie performansu i performatywności K_W05

EM 3 Opisać najważniejsze typy performansów. KW08, KW10

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Analizować performanse współczesne. KU03

EM 5 Rozpoznawać procesy per- formatywne. KU04

EM 6 Interpretować najważniejsze teksty w historii rozwoju performatyki w ich wzajemnym powiązaniu, a także w odniesieniu do osiągnięć innych współczesnych metodologii humanistycznych. K_U05

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 W odpowiedzialny i krytyczny sposób oceniać przebieg performansów. K_K04

EM 8 W świadomy sposób uczestniczyć w performasach. K_K05

EM 9 Konstruować argumenty w interakcji z grupą. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Formą zaliczenia jest krótka praca pisemna: analiza wybranej współczesnej praktyki kulturowej jako performansu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Zofia Smolarska
Prowadzący grup: Zofia Smolarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Zofia Smolarska
Prowadzący grup: Tomasz Kubikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Zofia Smolarska
Prowadzący grup: Zofia Smolarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Zofia Smolarska
Prowadzący grup: Zofia Smolarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agata Skrzypek
Prowadzący grup: Agata Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agata Skrzypek
Prowadzący grup: Agata Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Agata Skrzypek
Prowadzący grup: Agata Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)