Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Twórcze pisanie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/TwPis-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Twórcze pisanie 1
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: przekazanie wiedzy na temat różnych stylów współczesnej polszczyzny; przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad i form retorycznych; przybliżenie studentom warsztatu pisarskiego i oratorskiego; opanowanie przez studentów różnych technik pisarskich; przećwiczenie ze studentami różnych form pisarskich i formuł stylistycznych;

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter warsztatowy. Studenci zapoznają się z wiedzą na temat stylistyki oraz jej usytuowania w teorii żywej wypowiedzi (retoryki). Studenci ćwiczą rożne formy stylistyczne dyskutują nad przygotowanymi przez siebie tekstami na zadane tematy. Zajęcia stanowią przejście od podstawowych form pisarskich do pisarstwa artystycznego. Kończy je przygotowanie tekstu końcowego(esej,opowiadanie), który jest najważniejszym elementem oceny.

1. Co to jest styl? Co to jest retoryka?

2. Co to jest styl? Pojęcie inwencji retorycznej.

3. Styl i style

4. Alchemia wstępu: wstęp zwyczajny

5. Alchemia wstępu: wstęp ujmujący i uroczysty

6. Alchemia wstępu: wstęp nadzwyczajny

7. Zakończenie

(Cele zakończenia)

8. Zakończenie (techniki zakończenia)

9. Laboratorium tropów: ćwiczenia z metafory

10. Laboratorium tropów: Ćwiczenia z porównania

11. Laboratorium figur: powtórzenia

12. Laboratorium figur: foniczna warstwa tekstu

13. Laboratorium figur: opis

14. Laboratorium figur: opis – cz. II

15. O urokach enumeracji

16. Laboratorium figur: dialog

17. Laboratorium figur: dialog – cz. 2

18. Problemy z kompozycją – kompozycja pod względem retorycznym (ordo naturalis, ordo artificialis)

19. Problemy z kompozycją - proporcje

20. Kombinatoryka tekstowa

21. Cytat, kryptocytat, parafraza

22. Aluzja literacka, aluzja kulturowa

23. Laboratorium tworzenia: esej

24. Laboratorium tworzenia: esej – cz. II

25. Laboratorium tworzenia - felieton

26. Laboratorium tworzenia: nowela

27. Laboratorium tworzenia: nowela – cz. II

28. Laboratorium tworzenia: opowiadanie

29. Laboratorium tworzenia: opowiadanie – cz. II

30. Laboratorium tworzenia: opowiadanie – cz. III

Literatura:

Lista lektur

Arystoteles, Retoryka

E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów

D. Butler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego

H. Bonheim, Retoryka klasyczna – dziś, „Teksty” 1976, nr 4-5

A. Budzyńska- Daca, J. Kwosek, Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów

Wyznania młodego pisarza

M. Korolko, Sztuka retoryki

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska

M. Kundera, Zasłona

H. Lausberg, Retoryka literacka

A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego

M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś

Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka

W. Pisarek, Retoryka dziennikarska

R. Quennau, Ćwiczenia stylistyczne

Retoryka dawniej i dzisiaj, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 1-2

Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P.Wilczek

A. Schopenhauer, Erystyka

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Rozpoznawać i nazywać konwencje stylistyczne K_W02++

EM 2 Określać zasady i strategie kompozycyjne K_W12++

EM 3 Określać mechanizmy błędu lub niekonsekwencji stylistycznej K_W12++

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Posługiwać się różnymi konwencjami stylistycznymi K_U10++

EM 5 Wykorzystywać różne techniki pisarskie w celu perswazyjnym lub artystycznym K_U10++ K_U9+

EM 6 Sporządzać teksty zgodnie z zasadami retoryki K_U13++ K_U11++

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Współdziałać z grupą w dyskutowaniu problemów pisarskich K_K04++

EM 8 Krytykować z uzasadnieniem wypowiedzi błędne lub niepełne K_K04++

EM 9 Identyfikować błędy i niezręczności w tekście. K_K04++

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

a. uczestniczenie w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

b. przygotowanie zadanych tekstów warsztatowych

c. napisanie pracy końcowej

Poza tymi obligatoryjnymi elementami przy ocenie liczy się aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)