Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje kultury cz II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/InstKult2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje kultury cz II
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty dla specjalności Animacja-Organizacja-Produkcja WOT/L
Przedmioty WOT/L rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

1.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania kulturą poprzez instytucje kultury organizacje ngo i podmioty nieinstytucjonalne

2. Zapoznanie z metodami prowadzenia edukacji kulturalnej

3. Zapoznanie z pracą projektową ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Zarządzanie instytucją kultury

2. Zasady prawne prowadzenia instytucji kultury

3. Warsztaty -Polityka kulturalna miast, szczególnie finansowa

4. Warsztaty Programowanie systemu zarządzania kulturą w mieście

5. Mapowanie zasobów instytucji animacjina przykładzie Warszawy

6. Wizyta studyjna w Biurze Kultury Urzędu Miasta- poznanie systemu stypendiów i finansowania projektów

7. Wizyty studyjne- instytucje animacji kultury

8. Analiza wizyt studyjnych

9. Standardy instytucji animacji m.in. promocja i wizerunek

10. Projekt animacyjny, projektowanie, organizowanie

11. Projekt studium przypadku

12. Finansowanie projektów

13. Prezentacja najlepszych krajowych projektów, spotkania z animatorami

14. Samodzielne opracowanie i napisanie projektu

Literatura:

• Podstawowa

• Zarządzanie w Kulturze, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003

• Edukacja i animacja, Narodowe Centrum Kultury , Warszawa 2011

• Animator Kultury, realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, Fundacja Obserwatorium, Warszawa 2011

• Podaj Dalej 100 pomysłów mlodych menagerów Kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010

• Domy Kultury w XXI wieku Wizje, niepokoje, rozwiązania

Red. Barbara Jedlewska, Bohdan Skrzypczak CEiIK Olsztyn 2009

• Korzenie Siekierek Joanna Mikulska, Dorożkarnia, Warszawa 2010

• Uzupełniająca:

• Strategie dla Kultur. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją Kultury Pod redakcją Martyny Śliwy MIK, 2011

• Ośrodek Kultury i aktywności lokalnej, w poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowe pod redakcją Sławomira Mołdy, Bohdana Skrzypczaka CAL, 2003

• Dzierżymir Jankowski , Dom kultury [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku t. 1., pod red. Tadeusz Pilcha. Warszawa 2003

• Instytucje Kultury w czasach kryzysu pod redakcją J.Sójki, P. Kieliszewskiego, P. Landsberga ,M. Poprawskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009

• Instytucje upowszechniania Kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość? pod redakcją J. Sójki, M. Poprawskiego i P. Kieliszewskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009

• Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej z dnia 31.08.2011 , Dz. U. Nr 207

• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2010

• Zoom na Domy Kultury red Marta Białek Graczy T.I.T„ę” ,Warszawa 2009

• Uwalnianie tekstów w weekend Łucja Piekarska Duraj MIK Kraków 2009

• Plan Rozwoju Warszawy ( Strategia Miasta stołecznego Warszawy), 2012

• Sztuka dla widza. Koncepcja rozwoju widowni. Wprowadzenie. Fundacja Impact 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Znać zasady pisania projektów animacyjnych K_W02

EM 2 Znać podstawowe pojęcia animacji kultury K_W20

EM 3 Znać podstawowe metody i narzędzia pracy animatora K_W23

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Posiadać narzędzia do pracy projektowej, które pobudzają kreatywność uczestnika K_U04

EM 5 Zrealizować projekt animacyjny K_U05

EM 6 Ocenić jakość instytucji animacji Kultury K_U09

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Mieć świadomość uwarunkowań prawnych i ekonomicznych instytucji animacji kultury K_K01

EM 8 Posiadać umiejętność pracy w zespole K_K03

EM 9 Potrafić doskonalić nabytą wiedzę K_K05

Metody i kryteria oceniania:

-Obecność i aktywność na zajęciach.

-samodzielne napisanie projektu

-realizacja 3 wizyt studyjnych w instytucjach i urzędach

- mapowanie instytucji kultury w mieście

-udział w warsztatach (zarządzanie instytucją, zarządzanie polityk kulturalną miasta)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalak-Pawłowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Michalak-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalak-Pawłowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Michalak-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalak-Pawłowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Michalak-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalak-Pawłowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Anna Michalak-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)