Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika i wyrazistość mówienia III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM/TiWM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika i wyrazistość mówienia III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty ATM sem 5 rok III
Przedmioty kierunkowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu - Uscenicznienie wymowy poprzez: poprawę wad wymowy, usprawnienie oddechu, emisji głosu w mówieniu i artykulacji, poszerzenie świadomości językowej, poszerzenie wyobraźni językowej przez różnorodne środki ekspresji, łączenie mowy z innymi środkami ekspresji aktorskiej, zaznajomienie z polskimi normami wymowy scenicznej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE -

1. Upodobnienia międzywyrazowe, rozziewy wewnątrz i między wyrazowe

2. Oddech i artykulacja w dużej ekspresji

3. Zastosowanie elementów techniki mowy w realizacji dużych monologów

4. Ćwiczenia zbitek spółgłoskowych

5. Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów artykulacyjnych

6. Oddech i artykulacja w mowie naturalizowanej

7. Zagadnienia mowy naturalizowanej

8. Gwary polskie ( góralszczyna, gwara śląska, gwara kaszubska)

Metody kształcenia:

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

praca z tekstem i dyskusja

analiza przypadków

rozwiązywanie zadań

rozwiązywanie zadań artystycznych

praca indywidualna

praca w grupach

rozmowa w grupie

omówienie efektu

Efekty uczenia się:

Wiedza (W) :

W01 -Posiada wiedzę w zakresie fonetyki polskiej i norm wymowy scenicznej techniki mówienia w obrębie stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych oraz środków technicznych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych (K_W02 K_W06), W02 - Rozumie zależności pomiędzy teoretycznymi zasadami poprawności językowej, wersyfikacji i prozodii, a praktyczną realizacją sceniczną; posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu mowy niezbędną do wykorzystania środków techniki mowy podczas działań z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu (mikrofon, kamera filmowa), umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze. (K_W07 K_W09);

Umiejętności (U):

- U01 - Dostosowuje środki ekspresji i techniki mowy do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych , umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych (K_U01 K_U03), U02 - Doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu techniki i wyrazistości mowy, w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych, stosując techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu. (K_U05 K_U07 K_U08),

Kompetencje społeczne (K):

- K01- Rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy na temat norm językowych, umiejętności i sprawności warsztatowych w zakresie techniki mowy; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych.(K_K01 K_K02) K02 -Dokonuje oceny własnej wiedzy w zakresie norm językowych, prawideł mowy scenicznej oraz umiejętności warsztatowych, potrafi sformułować konstruktywne uwagi w tym zakresie wobec innych osób, a uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań.( K_K04), K03 - Inspiruje i inicjuje prace warsztatowe w zakresie poszerzania wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie wyrazistości i techniki mowy; wykazuje dyscyplinę w planowaniu i organizowaniu prac zespołowych; wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów.(K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia: -

kolokwium pisemne W01,

prezentacja w formie etiud aktorskich U01 W01 W02

kontrola przygotowanych projektów

kontrola efektów samodzielnych - indywidualnych i zbiorowych prób studentów U02 K03 K02 K01 K02 K01 K03 U02

Forma i warunki zaliczenia: Semestr 5 i 6 – zaliczenie z oceną (Z+O)

obecność i aktywność na zajęciach

uczestniczenie w wyznaczonych konsultacjach logopedycznych

na ocenę wpływa stopień w jakim student przenosi wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu techniki i wyrazistości mówienia do wszystkich pokazów egzaminacyjnych w których student posługuje się mówieniem

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Flegel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Flegel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Literatura:

Teksty gwarowe

Prawidła poprawnej Wymowy polskiej pod red Z Klemensiewicza

Ćwiczenia artykulacyjne o dużej trudności wymawianiowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)