Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr i dramat współczesny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TiDW-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr i dramat współczesny
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studiujących z wybranymi, istotnymi dziełami teatru/sztuk performatywnych, stworzonymi po roku 2000, pod kątem analizy zastosowanych w nich strategii aktorskich oraz wdrożenie interdyscyplinarnego podejścia integrującego perspektywę analityczną i praktyczną - rozmowie o spektaklach towarzyszyć będzie praca nad autorskimi wypowiedziami performatywnymi studentek i studentów.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostanie położony nacisk na zintegrowanie perspektywy analitycznej i praktycznej. Studiującym zostaną zaprezentowane nagrania istotnych dzieł (polskich i zagranicznych) z obszaru teatru (czy też szeroko rozumianych sztuk performatywnych), powstałe po roku 2000. W toku zajęć prowadzona będzie analiza omawianych prac, w szczególny sposób uwzględniająca zastosowane w nich strategie aktorskie i performerskie oraz ich połączenie ze znaczeniami wytwarzanymi przez całość dzieła. Część praktyczna będzie polegać na autorskim przetwarzaniu (czy też remiksowaniu) wybranych przez studentki i studentów elementów oglądanych spektakli. Poprzez zbadanie takich metod działania jak re-enactment, praca na elementach "znalezionych", tworzenie wypowiedzi inspirowanej, będziemy eksplorować obszar autonomicznej wypowiedzi aktorów i aktorek.

Pełna lista oglądanych prac zostanie uzgodniona w porozumieniu z grupą - uwzględniając doświadczenie odbiorcze studentek i studentów.

Podczas zajęć bardzo istotna będzie praca nad rozwijaniem autorskiej wypowiedzi, ale też ćwiczenie się w udzielaniu konstruktywnej, nieprzemocowej informacji zwrotnej dotyczącej pracy innych osób w grupie.

Literatura:

Rejestracje istotnych prac z obszaru teatru i sztuk performatywnych, stworzone po roku 2000, prezentujące szerokie spektrum technik aktorskich i performerskich. Lista zostanie ustalona w porozumieniu z grupą.

Efekty uczenia się:

K_W02 Studentka ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych A_W18

K_W06 Studentka posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu. A_W21

K_U01 Studentka realizuje własne projekty twórcze. A_U26

K_U10 Studentka samodzielnie formułuje krytyczne sądy. H2P_U01

K_K04 Studentka dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań. A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru uzyskuje się poprzez obecność i aktywność, a także przygotowanie autorskiej wypowiedzi performatywnej (której koncepcja powstaje cały semestr). Zaliczenie nie jest na ocenę.

Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Monolog w teatrze wspólczesnym.

Pełny opis:

Kurs ten traktuje o monologu jako jednym z podstawowych elementów wypowiedzi teatralnej. Jest przygotowaniem do samodzielnej pracy nad popularną w teatrze wspólczesnym formą wypowiedzi scenicznej jaką jest monolog. Kurs ten zakłada wyodrębnienie różnych rodzajów monologów w teatrze współczesnym (uświadamia różnicę między monologiem dramatycznym, a monologiem na użytek castingu, czy monologu jako integralnej części sztuki albo monologu o charakterze wstępu) oraz przeprowadzenie interpretacji i analizy teatralnej wybranych przez studentów przykładów monologów; określenie ich kontekstu oraz dobór technik teatralnych w zależności od celu, stylu i charakteru wypowiedzi scenicznej. Zajęcia te są kontynuacją i syntezą zdobytej przez studentów wiedzy; wymagają transferowania tej wiedzy w różne przestrzenie teatralne; ośmielają studentów w improwizacji na temat wybranego charakteru; poszerzają też jego procesy twórcze ze szczególnym naciskiem na kompleksowość podejścia do roli i intelektualne zaangażowanie w tworzenie postaci. Kurs zakłada użycie gestu, ruchu, nowoczesnych mediów (projekcja, nagrania), interakcji, wykorzystanie publiczności jako adresata wypowiedzi, wykorzystaniem akcji fizycznej oraz znajomości różnych stylów aktorskich.

Literatura:

Oprócz podstawowej literatury przypisanej do przedmiotu polecam:

Stella Adler - The Technique of Acting - Bantam Books 1988r.

Uta Hagen - The Art of Acting. - Applause Theatre and Cinema Books. 2000

- Respect for Acting - McMillan Pulishing, 1988;

Viola Spolin - Improvisation for the Theater - Northwestern University Press.

1999

Uwagi:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Udział studentów aktywny (praca na zajęciach) i bierny (obserwacja kolegów w działaniu).

Zaliczenie: obecność i udział na zajęciach; każdy ze studentów jest w obowiązku przedstawić własny pomysł interpretacyjny i wykonawczy wskazanego przez siebie monologu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)