Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Style muzyczne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Style muzyczne 1
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
typ zajęć:

WA warsztat + ćwiczenia

Skrócony opis:

Osoby studiujące w trakcie zajęć w tym przedmiocie zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności poruszania się po stylistykach muzycznych związanych z muzyką latynoamerykańską w połączeniu z działaniami scenicznymi. Poznają kanon twórców i wykonawców reprezentujących ten nurt muzyczny, poznają cechy muzyczne danego stylu związane z rytmiką, pulsem, agogiką, melodyką i frazowaniem. Praca w tym semestrze opierać się będzie głównie o precyzję w zakresie rytmu i pulsacji.

Pełny opis:

Praca w semestrze oparta jest na wspólnym wyborze ścieżki do skonstruowania pokazu egzaminacyjnego oraz wypracowaniu przez każdą osobę studiującą w grupie przynajmniej po 1 utworze solowym i 1 utworze zbiorowym. 15% czasu zajęć poświęca się pracy nad rytmem i synchronizacji rytmicznej grupy, 15% zajęć poświęca się omówieniu cech poszczególnych stylistyk wpisujących się w nurt muzyki latynoamerykańskiej. 70% zajęć poświęca się praktycznej pracy nad utworami i opracowaniem koncepcji fabuły egzaminu. Narzędziem wykorzystywanym w pracy jest stworzona specjalnie na potrzeby tych zajęć grupa w przestrzeni wirtualnej, gdzie w czasie pomiędzy poszczególnymi zajęciami następuje wymiana pomysłów i inspiracji muzycznych w zakresie propozycji utworów, nad którymi osoby studiujące będą pracować. Przestrzeń wirtualna wspiera także opracowanie scenariusza pokazu.

Literatura:

Nagrania artystów tworzących w omawianym nurcie muzycznym, polecane jako lektura własna osobom studiującym, dająca podstawy do analizy cech stylów, m.in.:

Sergio Mendes. Antonio Carlos Jobim, Astrud Gilberto, Eliane Elias, Flora Purim, Tito Puente, Celia Cruz, Carlos Santana, Shakira, Julio i Enrique Iglesias, Buena Vista Social Club, Airto Moreira, Luis Vargas.

Literaturę podstawową stanowią także utwory, nad którymi osoby studiujące pracują praktycznie – repertuar kształtowany jest w trakcie semestru, warunkiem umiejętnego doboru repertuaru jest analiza umiejętności oraz braków poszczególnych osób studiujących. Repertuar dobierany jest tak, by każda osoba studiująca miała szansę na pokonanie praktycznych barier związanych z wykonywaniem utworów w omawianych stylistykach.

Efekty uczenia się:

W01 - zna typowe dla muzyki latynoamerykańskiej cechy utworów reprezentujących poszczególne stylistyki takie jak: typowe odmiany pulsu i rytmizacji, typową dla poszczególnych gatunków artykulację, agogikę, konstrukcje formalne utworów reprezentujących różne gatunki wpisane w zakres merytoryczny przedmiotu (SAW_W04, SAW_W05)

W02 - zna podstawową literaturę muzyczną związaną z głównymi stylami muzyki latynoamerykańskiej (SAW_W01, SAW_W02)

U01- potrafi samodzielnie dostosować z zachowaniem cech stylu utwór oryginalnie skomponowany w innej stylistyce do stylistyk wpisujących się w nurt muzyki latynoamerykańskiej (SAW_U01)

U02 - potrafi wykonywać utwory wpisane w kanon muzyki latynoamerykańskiej z zachowaniem zasad fizjologicznie poprawnej emisji głosu (SAW_U02)

K01- potrafi tworzyć i współtworzyć program artystyczny utrzymany w stylistyce muzyki latynoamerykańskiej (K_K03)

K02 - twórczo uczestniczy w bieżącej pracy nad zadanymi utworami oraz w tworzeniu grupowego pokazu egzaminacyjnego, zarówno w zakresie utworów indywidualnych, jak i zbiorowych (K_K05)

K03 - potrafi udzielać konstruktywnych uwag kolegom z grupy współtworzącym artystyczny projekt oraz analizować własne wykonania pod kątem merytorycznej rzetelności i wypełniania postawionych zadań muzycznych i inscenizacyjnych

(K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (E) w formie publicznego pokazu, podczas którego osoby studiujące przez około 30 minut prezentują solowo oraz zbiorowo utwory wpisane w omawiane w trakcie semestru stylistyki muzyczne. Ocenie podlega również cały proces pracy nad repertuarem w trakcie semestru.

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności osoba studiująca nie zostanie dopuszczona do egzaminu.

metody oceny:

dyskusja dydaktyczna W01, W02

praca w trakcie semestru oraz pokaz egzaminacyjny U01, U02, K01, K02, K03

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Monika Malec, Andrzej Perkman, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wstępne przygotowanie studenta do wykonywania zawodu wokalisty, zdolnego do podjęcia pracy w zespołach jazzowych, wokalnych, w zespołach współczesnej muzyki rozrywkowej oraz big-bandach.

Zajęcia mają charakter grupowy. Studenci zapoznają się z podstawowymi standardami jazzowymi, zgłębiają tajniki oraz różnice dot. pulsu triolowego oraz ósemkowego, poznają mistrzów gatunku oraz zasady łączenia głosów (śpiewanie wielogłosowe).

Pełny opis:

Studenci podejmują próby realizacji własnych opracowań (wykonań) utworów należących do kanonu muzyki jazzowej. Realizują je

a) solo,

b) z towarzyszeniem "chórku".

Wariant pierwszy (solo) ma za zadanie pobudzić kreatywność studenta w zakresie nadania standardowi jazzowemu cech autorskiego opracowania, w tym pomysłu na budowę formalną utworu, ingerencję w puls, tempo oraz umiejętność zinterpretowania tekstu. Zadaniem nadrzędnym jest także próba budowy narzędzi do stworzenia podstaw własnego języka artystycznego.

Wariant drugi (chórek) ma na celu wyostrzenie słuchu harmonicznego studenta, wrażliwości na barwę brzmienia całego zespołu wokalnego (chórku), co odzwierciedlać się będzie umiejętnością wspólnego (nie solistycznego) frazowania, oraz budowy narzędzi artykulacyjnych do budowy wspólnego (zespołowego) brzmienia.

Studenci podczas tak sformatowanych zajęć doskonalą swoją intuicję muzyczną (kształtują sposoby jej wykorzystywania, rozbudzając jednocześnie swoją emocjonalność, kreatywność i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej) oraz umiejętność pracy nad standardem jazzowym. Doskonalą także swoje umiejętności w zakresie pracy zespołowej oraz budują w sobie świadomość istoty relacji zachodzących pomiędzy członkami zespołu, tworzącego nową jakość muzyczną.

Literatura:

THE NEW REAL BOOK VOLUME 1 IN C

THE NEW REAL BOOK VOLUME 2 IN C

THE NEW REAL BOOK VOLUME 3 IN C

THE REAL BOOK VOLUME 1 IN C

THE REAL BOOK VOLUME 2 IN C

THE REAL BOOK VOLUME 3 IN C

REAL VOCAL BOOK - VOLUME 1

REAL VOCAL BOOK - VOLUME 2

Księga Polskich Standardów (cykl felietonów J. Szroma prezentowanych od roku 2017 w magazynie Jazz Forum).

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekwencja na zajęciach (kontrola obecności) oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50 %).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć w tym przedmiocie zdobędą wiedzę i umiejętności poruszania się po stylistykach muzycznych związanych z muzyką latynoamerykańską oraz afroamerykańską. Poznają kanon wykonawców związanych z poszczególnymi gatunkami, poznają cechy muzyczne danego stylu związane z rytmiką, pulsem, agogiką, harmonią i melodyką typowymi dla poszczególnych gatunków. Poznają także cechy typowe dla wykonywania utworów osadzonych w omawianych stylistykach związane z frazowaniem, brzmieniem i prowadzeniem głosu, ornamentacją, funkcjonowaniem w chórkach oraz w strukturze zespołowej.

Pełny opis:

Semestr 1

Praca w semestrze oparta jest na wspólnym wyborze ścieżki do skonstruowania pokazu egzaminacyjnego oraz wypracowaniu przez każdego studenta w grupie przynajmniej po 1 utworze solowym reprezentującym daną stylistkę muzyczną oraz utworów zbiorowych, z włączeniem aktywnego udziału w chórkach przez wszystkich studentów. Studenci pracują zarówno nad solowymi jak i zbiorowymi utworami. 15% zajęć poświęconych jest pracy nad rytmem i synchronizacji rytmicznej grupy, 15 % zajęć poświęconych jest omówieniu cech poszczególnych stylistyk wpisujących się w nurt muzyki latyno – i afroamerykańskiej. 10 % zajęć poświęconych jest na przedstawienie przygotowanych przez studentów prezentacji poświęconych zagadnieniom związanym z omawianymi gatunkami i stylistykami. 60 % zajęć poświęconych jest praktycznej pracy nad utworami. Narzędziem wykorzystywanym w pracy ze studentami jest stworzona specjalnie na potrzeby tych zajęć grupa w systemie MS TEAMS, gdzie w czasie pomiędzy poszczególnymi zajęciami następuje wymiana pomysłów i inspiracji muzycznych oraz przedstawienie propozycji utworów, nad którymi studenci chcą pracować lub propozycji nauczycieli (główny prowadzący oraz akompaniator).

Semestr 2

Powtórzenie systemu obowiązującego w I semestrze dla drugiej grupy z założeniem pracy nad odmiennymi utworami muzycznymi przeznaczonymi do prezentacji podczas egzaminu.

Literatura:

Nagrania artystów tworzących w omawianych nurtach muzycznych polecane jako lektura własna studentów dająca podstawy do analizy cech stylów umożliwiających efektywne odnalezienie się przez studentów w poszczególnych stylistykach, m.in.:

Muzyka afroamerykańska: Aretha Franklin, Dinah Washington, Pati Labelle, Pati Austin, Roberta Fleck, Gladys Knight, Chak Khan, Dionne Warwick, Anita Baker, Linda Clifford, Donna Summer, Toni Braxton, Randy Crawford, Lauryn Hill, Alicia Keys, Mary J. Blige, BVeyonce, Oleta Adams, Jill Scott, Jennifer Hudson, Ledisi, Joss Stone, En Vogue, India Arie, Anita Baker, Erykah Badu, Lalah Hathaway, Donny Hathaway, Ray Charles, Nina Simone, Boyz II Men, the Teptations, propozycje wytwórni MOTOWN, Marvin Gaye,Stevie Wonder D'Angelo, Otis Redding, Ray Charles, James Brown, Luther Vandross, Michael McDonald, Sam Cook, Al Green, Somkey Robinson, Pebo Bryson, Barry White, Lou Rawles, James Ingram, Bill Withers, Prince, Michael Jackson, Eric Benet, Babyface, Raphael Sadiq, Usher, Bobby Caldwel, George Duke (jego projekty jako aranżera i kompozytora), B.B. Winans,

muzyka latynoamerykańska: Sergio Mendes. Antonio Carlos Jobim, Astrud Gilberto, Eliane Elias, Flora Purim, Tito Puente, Celia Cruz, Carlos Santana, Shakira, Julio i Enrique Iglesias, Buena Vista Social Club, Airto Moreira, Luis Vargas.

Literaturę podstawową stanowią także utwory, nad którymi studenci pracują praktycznie – repertuar kształtowany jest w trakcie semestru, warunkiem umiejętnego doboru repertuaru jest analiza umiejętności oraz braków poszczególnych studentów. Repertuar dobierany jest tak, by każdy student miał szansę na pokonanie praktycznych barier związanych z wykonywaniem utworów w omawianych stylistykach.

Uwagi:

Semestr 1 i 2 – egzamin (E) w formie publicznego pokazu, podczas którego student przez około 30 minut prezentuje solowo oraz zbiorowo utwory wpisane w omawiane w trakcie semestru stylistyki muzyczne. Ocenie podlega również cały proces pracy nad repertuarem w trakcie semestru.

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

metody oceny:

- praca w trakcie semestru oraz pokaz egzaminacyjny (W01, W02, U01, U02, K01, K02, K03)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć w tym przedmiocie zdobędą wiedzę i umiejętności poruszania się po stylistykach muzycznych związanych z muzyką latynoamerykańską oraz afroamerykańską w połączeniu z działaniami scenicznymi podporządkowanymi wspólnie stworzonej fabule. Poznają kanon wykonawców związanych z poszczególnymi gatunkami, poznają cechy muzyczne danego stylu związane z rytmiką, pulsem, agogiką, i melodyką typowymi dla poszczególnych gatunków. Poznają także cechy typowe dla wykonywania utworów osadzonych w omawianych stylistykach związane z frazowaniem, brzmieniem i prowadzeniem głosu, ornamentacją, funkcjonowaniem w chórkach oraz w strukturze zespołowej.

Pełny opis:

Praca w semestrze oparta jest na wspólnym wyborze ścieżki do skonstruowania pokazu egzaminacyjnego oraz wypracowaniu przez każdego studenta w grupie przynajmniej po 1 utworze solowym reprezentującym daną stylistkę muzyczną oraz utworów zbiorowych, z włączeniem aktywnego udziału w chórkach przez wszystkich studentów. Studenci pracują zarówno nad solowymi jak i zbiorowymi utworami. 15% czasu zajęć poświęca się jest pracy nad rytmem i synchronizacji rytmicznej grupy, 15% zajęć poświęca się omówieniu cech poszczególnych stylistyk wpisujących się w nurt muzyki latyno – i afroamerykańskiej. 70% zajęć poświęca się praktycznej pracy nad utworami i opracowaniem koncepcji fabuły egzaminu. Narzędziem wykorzystywanym w pracy ze studentami jest stworzona specjalnie na potrzeby tych zajęć grupa w przestrzeni wirtualnej, gdzie w czasie pomiędzy poszczególnymi zajęciami następuje wymiana pomysłów i inspiracji muzycznych w zakresie propozycji utworów, nad którymi studenci będą pracować. Przestrzeń wirtualna wspiera także opracowanie scenariusza pokazu.

Literatura:

Nagrania artystów tworzących w omawianych nurtach muzycznych polecane jako lektura własna studentów dająca podstawy do analizy cech stylów umożliwiających efektywne odnalezienie się przez studentów w poszczególnych stylistykach, m.in.:

Muzyka afroamerykańska: Aretha Franklin, Dinah Washington, Pati Labelle, Pati Austin, Roberta Fleck, Gladys Knight, Chak Khan, Dionne Warwick, Anita Baker, Linda Clifford, Donna Summer, Toni Braxton, Randy Crawford, Lauryn Hill, Alicia Keys, Mary J. Blige, BVeyonce, Oleta Adams, Jill Scott, Jennifer Hudson, Ledisi, Joss Stone, En Vogue, India Arie, Anita Baker, Erykah Badu, Lalah Hathaway, Donny Hathaway, Ray Charles, Nina Simone, Boyz II Men, the Teptations, propozycje wytwórni MOTOWN, Marvin Gaye,Stevie Wonder D'Angelo, Otis Redding, Ray Charles, James Brown, Luther Vandross, Michael McDonald, Sam Cook, Al Green, Somkey Robinson, Pebo Bryson, Barry White, Lou Rawles, James Ingram, Bill Withers, Prince, Michael Jackson, Eric Benet, Babyface, Raphael Sadiq, Usher, Bobby Caldwel, George Duke (jego projekty jako aranżera i kompozytora), B.B. Winans,

muzyka latynoamerykańska: Sergio Mendes. Antonio Carlos Jobim, Astrud Gilberto, Eliane Elias, Flora Purim, Tito Puente, Celia Cruz, Carlos Santana, Shakira, Julio i Enrique Iglesias, Buena Vista Social Club, Airto Moreira, Luis Vargas.

Literaturę podstawową stanowią także utwory, nad którymi studenci pracują praktycznie – repertuar kształtowany jest w trakcie semestru, warunkiem umiejętnego doboru repertuaru jest analiza umiejętności oraz braków poszczególnych studentów. Repertuar dobierany jest tak, by każdy student miał szansę na pokonanie praktycznych barier związanych z wykonywaniem utworów w omawianych stylistykach.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita, Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)