Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rytmika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/R3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rytmika
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

• Ćwiczenia poczucia pulsu, metrum i rytmu (z uwzględnieniem pulsu i metrum nieregularnego, rytmów synkopowanych)

• Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne na szybkość reakcji i umiejętność koncentracji o wyższym stopniu trudności.

• Ćwiczenia polirytmiczne na podzielność uwagi, niezależność ruchów i ich synchronizację o wyższym stopniu trudności.

• Ćwiczenia warsztatu muzyczno-ruchowego, ekspresji ciała, orientacji i wyobraźni przestrzennej;

• Improwizacje rytmiczne, wokalne, ruchowe w oparciu o trudniejszy materiał metro-rytmiczny.

• Rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, ćwiczenia pamięci muzycznej, umiejętności szybkiej analizy muzyki;

• Zdobywanie wiedzy muzycznej (w zakresie elementów dzieła muzycznego i budowy formalnej utworów)

Pełny opis:

Semestr 5

1. Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne o wysokim stopniu trudności

2. Ćwiczenia na wyrobienie poczucia metrum, taktowanie na 5, 6 , 7, 9, 12, rozpoznawanie i reagowanie ruchem na zmiany metrum; przekształcenie taktów, nieregularny podział akcentów w taktach.

3. Rytmy punktowane, synkopowane, złożne z drobnych wartości rytmicznych – słuchowe rozpoznawanie, realizacja ruchowa tematów rytmicznych (w tym bodypercussion) , zapis, improwizowanie ruchem rytmów, dyrygowanie poznanymi wartościami, łańcuchy realizacji;

4. Trudne ćwiczenia z zakresu polirytmii (jednoczesne wykonanie dwóch i trzech różnych rytmów, ostinato rytmiczne), kanon rytmiczny, polirytmia z wykorzystaniem body percussion.

5. Automatyzacja ruchów np.: taktowanie jedną ręką siedmiomiarowe, a drugą sześciomiarowe, przy zachowaniu jednakowego czasu trwania każdej miary; jednoczesne taktowanie jedną ręką dwa i trzy razy szybciej niż drugą.

6. Ćwiczenia ekspresji ruchu na materiale trudnych ćwiczeń rytmicznych - wykonywanie wszystkich ćwiczeń w sposób artystyczny

7. Ćwiczenia głosowe oparte na aktualnie opracowywanych zagadnieniach metro-rytmicznych, improwizacja głosem, rytmizacja tekstu wynikająca z jego znaczenia oraz w oderwaniu od jego znaczenia.

8. Zadnia ruchowe z zastosowaniem poznanych na innych zajęciach technik ruchowych np. stepu.

9. Improwizowanie rytmu do ruchu i ruchu do rytmu, improwizacja rytmu do tekstu i tekstu do rytmu, kształtowanie formy muzycznej.

10. Analiza utworów (agogika, dynamika, artykulacja, metrum, rytm, budowa formalna) , improwizowanie ruchu do utworów muzycznych, interpretacja ruchowa utworów w różnych

Literatura:

Literatura muzyczna XX i XXI wieku - przykłady nieregularnej metrorytmiki.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W06 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu muzyczno-ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

SAW_W03/SAD_W04 - zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje, orientuje się w budowie formalnej utworów w stopniu niezbędnym w pracy aktora wokalisty/aktora dramatycznego.

Umiejętności:

K_U01 - używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_U04 - improwizuje z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną

K_U05 - działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

K_U06 - posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowani7em koordynacji i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

SAW_U02/SAD_U03 - doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu sprawności muzyczno-ruchowej i ekspresji ciała w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych;

SAD_U04 - Posiada umiejętności w zakresie ruchowej interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne na poziomie odpowiednim do wykorzystania w pracy aktora dramatycznego

Kompetencje społeczne:

K_K02 - rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

K_K03 - łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się;

K_K05 - świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K06 - dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie ustnej prowadzącego podlega cały proces pracy w ciągu roku.

Ze względu na bardzo zróżnicowany poziom zdolności i umiejętności muzyczno-ruchowych studentów, dokonując oceny prowadzący uwzględnia (oprócz końcowych efektów) indywidualne postępy każdego ze słuchaczy. Ocenie podlegają poszczególne zadania, ale także całokształt pracy.

Zaliczenie na podstawie obecności - dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Warunkiem zaliczenia jest także frekwencja minimum 50 %.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Gruberne-Bernacka, Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Gruberne-Bernacka, Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Gruberne-Bernacka, Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wajzner-Barska
Prowadzący grup: Magdalena Wajzner-Barska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)