Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/MBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIV)
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają umożliwić studentom/kom zrozumienie podstaw metodologicznych nauk humanistycznych, zdobycie praktycznych umiejętności poprawnego projektowania badań naukowych / formułowania aplikacji grantowej. Punktem wyjścia będą spektakle klasyków i klasyczek współczesnego teatru europejskiego, m.in. Romea Castellucciego, Milo Raua, Giselle Vienne, Philippe’a Quesne’a czy Florentiny Holzinger. Wymienieni twórcy/czynie reprezentują różne pokolenia i teatralne nurty, każdy/a z nich wytworzył jednak osobny idiom, wyznaczając nowe ścieżki myślenia o sztukach performatywnych: o relacji fikcja/rzeczywistość, funkcji obrazu czy roli aktora/rki na scenie. Omawiając wybrane spektakle, studenci/tki przygotowują się do samodzielnego napisania pracy magisterskiej czy wniosku stypendialnego na projekt artystyczny.

Pełny opis:

Zajęcia mają umożliwić studentom/kom zrozumienie podstaw metodologicznych nauk humanistycznych, a także zdobycie praktycznych umiejętności poprawnego projektowania badań naukowych / formułowania aplikacji grantowej. Punktem wyjścia będą spektakle klasyków i klasyczek współczesnego teatru europejskiego, m.in. Romea Castellucciego, Milo Raua, Giselle Vienne, Philippe’a Quesne’a czy Florentiny Holzinger. Wymienieni twórcy/czynie reprezentują różne pokolenia i teatralne nurty, każdy/a z nich wytworzył jednak osobny idiom, wyznaczając nowe ścieżki myślenia o sztukach performatywnych: o relacji fikcja/rzeczywistość, funkcji aktora/rki na scenie, roli obrazu. Omawiając wybrane spektakle, studenci/tki przygotowują się do samodzielnego napisania pracy magisterskiej i wniosku stypendialnego na projekt artystyczny.

W ramach zajęć poruszone zostaną następujące tematy:

1. Proces badawczy: problem i pytania badawcze

2. Struktura pracy: wstęp, rozdziały, podsumowanie, bibliografia, aneks

3. Opis bibliograficzny – informacje ogólne

4. Czym jest abstrakt?

5. Formułowanie wniosków stypendialnych (opis, określenie celów i rezultatów, harmonogram projektów)

6. Kryteria oceny pracy / aplikacji

Literatura:

- Alan F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki, przeł. Adam Chmielewski. Wrocław: Siedmiogród, 1993.

- Paul Feyerabend, "Mit 'nauki' i jego rola w społeczeństwie", przeł. Janusz Jusiak, w: Czy sprzeczność może być racjonalna?, red. Kaziemierz Jodkowski. Lublin: UMCS, 1986: 291-307.

- Adam Grobler, Metodologia nauk. Kraków: Znak, 2008.

- Anetta Undas, Jak przygotować artykuł naukowy i doprowadzić do jego publikacji?

- Immanuel Wallerstein, "Europocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych", przeł. Adam Jelonek. Lewą Nogą, nr 15, 2003: 120-136.

Bloki poświęcone współczesnym reżyserom drukowane w „Didaskaliach” (m.in. Philippe Quesne, Milo Rau, Giselle Vienne)

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

- Mieć uporządkowaną wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań w dyscyplinach nauka o sztuce / sztuki teatralne i filmowe K_W01 K_W05

- Mieć podstawową wiedzę na temat współczesnej europejskiej sceny performatywnej K_W01 K_W05

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

- Umieć pozyskiwać informacje z literatury, stron internetowych, katalogów, filmów dokumentalnych oraz dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U10, K_U12

- Umieć sformułować plan działań odpowiadający danemu projektowi badawczemu / artystycznemu

- Wskazać cechy charakterystyczne klasyków współczesnej sceny europejskiej K_U02

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

- Dyskutować i konstruować argumenty w grupie, formułować konstruktywne uwagi wobec innych osób. K_K04

- Rozumieć i odczuwać potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy na temat nowych zjawisk w sztukach performatywnych K_K01

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

aktywny udział w zajęciach (praca w trakcie ćwiczeń)

praca zaliczeniowa

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Semenowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Dorota Semenowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Semenowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Dorota Semenowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)