Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PD-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

W przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku TTL obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta Projektu dyplomowego tj. opracowanie indywidualnie zadania na określony temat i w zakresie obranej ścieżki metodologicznej, której zastosowanie prowadzi do wymiernego efektu praktycznego, potwierdzającego nabycie umiejętności właściwych dla teatru ożywionej formy .

Pełny opis:

W przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku TTL obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta Projektu dyplomowego tj. opracowanie indywidualnie zadania na określony temat i w zakresie obranej ścieżki metodologicznej, której zastosowanie prowadzi do wymiernego efektu praktycznego, potwierdzającego nabycie umiejętności właściwych dla teatru ożywionej formy .

Prowadzący jest autorskim opracowaniem określonego zagadnienia, artystycznego lub praktycznego, albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na kierunku studiów TTL, z wykorzystaniem umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Projekt dyplomowy może stanowić w szczególności praca projektowa, praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna z wykorzystaniem wiedzy w zakresie teatru ożywionej formy.

Ćwiczenia warsztatowe prowadzone w grupach ( realizacja dwóch ścieżek autorskich programów metodologicznych) pogłębiające zagadnienia plastyki (kolor, walor, kontrast, faktura, symetria, asymetria, przestrzeń, światło) w teatrze ożywionej formy. Praca nad kompozycjami. Praca nad makietami. Projektowanie i realizacja zaprojektowanych przez studentki lalek teatralnych, elementów lub pełnych form teatru ożywionej formy. Doprowadzenie do świadomego i swobodnego posługiwania się przez studentki technikami lub konwencjami scenograficznymi; realizacja indywidualnego autorskiego projektu dyplomowego, prezentacja publiczna projektu.

Literatura:

dr hab. Andrzej Dworakowski :

1. M. Gomułczak, Wpływ technologii na współczesną kulturę, w: I. Dudzik, B. Czuba

(red.), Edukacja, sztuka, etyka w kontekście filozofii Platona ‒ od teorii do praktyki,

Jarosław 2017

2.. R. W. Kluszczyński, Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe, w: Zeszyty

Artystyczne, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań 2008, s. 4.

3. A. Kowalik, Roślina jako medium. Problematyka ochrony sztuki współczesnej z

elementami roślinnymi, w: Sztuka i Dokumentacja, Akademia Sztuk Pięknnych, 17,

Warszawa 2017

4.. M. Rozynek, S. Borek, Bioart, czyli mariaż sztuki i nauki, w: Tutoring Gedanensis, 3,

2018

5.. K. Wnuk, Sztuka, postsztuka, autosztuka i…, w: „Ogrody Nauk i Sztuk”, 1, 2011

1. G. Dziamski, Od syntezy sztuk do sztuki post-medialnej, w: Estetyka i Krytyka, 17/18,

2009/2010

2. R. W. Kluszczyński, Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe, w: Zeszyty

Artystyczne, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań 2008, s. 4.

3. A. Kowalik, Roślina jako medium. Problematyka ochrony sztuki współczesnej z

elementami roślinnymi, w: Sztuka i Dokumentacja, Akademia Sztuk Pięknnych, 17,

Warszawa 2017.

4. P. Szaj, Filozofia w dobie Antropocenu, w: „artPapier”, 23, 2018, (rec.), Ewa Bińczyk:

„Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”, Warszawa 2018.

prof. dr hab. Jarosław Perszko:

1. P. Brook, Pusta przestrzeń, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977

2. P. Brook, Nie ma sekretów Myśli o Aktorstwie i Teatrze, PWSFTviT, Łódź 1997

3. M. Hussakowska, Minimalizm, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2003

4. V. Sajkiewicz, E.Wąchocka (red.), Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, Katowice 2009

1. M. Czyńska, Kobro Skok w przestrzeń, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015

2. E. Gorządek (red.), Mikołaj Smoczyński. Co outsider może powiedzieć o rzeczywistości?,

katalog Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2013

3. J. Ostrowska, Teatr może być w byle kącie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

4. J. Pawson, Minimum, Londyn 2006

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz dysponuje podstawową wiedzą, która pozwala mu na zbudowanie kontekstu historycznego i kulturowego w dziele teatralnym

- zna metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej

- zna zasady tworzenia dzieła teatralnego wykorzystując podstawową znajomość stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych;

- posiada szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze lalek.

- jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę w rozwoju artystycznym.

(T_W03, T_W04, T_W06, T_W07, T_W08, T_W11)

W zakresie umiejętności (U) student:

 umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji elementów scenografii i form teatru ożywionej formy

 umie słuchać współpracowników i wykorzystywać ich uwagi w realizacji wspólnego celu jakim jest dzieło teatralne.

 posiada szeroki zakres wiedzy i umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych.

 umie swobodnie wypowiadać się na temat różnych dziedzin twórczości teatralnej.

(T_U04, T_U07, T_U08, T_W09, T_U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzystania zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy.

 wykazuje wyraźne umiejętności samooceny.

(T_K01, T_K04, T_K09, T_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V - zaliczenie z oceną;

Semestr VI - egzamin

• publiczna prezentacja projektu dyplomowego

• omówienie pracy praktycznej i sposobu prezentacji

V semestr - 30 godz.

VI semestr- 30 godz.

V semestr - 4 pkt

VI semestr - 8 pkt

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
brak danych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
brak danych - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
brak danych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
brak danych - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko, Marta Rau
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)