Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia dramatu i teatru polskiego na tle powszechnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/HDITPNTP-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu i teatru polskiego na tle powszechnego
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami praktyki teatralnej oraz dziełami dramatycznym na przestrzeni dziejów teatru polskiego i powszechnego, wyjaśnienie powodów ich zaistnienia na tle historii polityki, ekonomii i kultury, zaznaczenie powiązań między nimi oraz potencjalnych inspiracji we własnej pracy artystycznej.

Pełny opis:

Semestr I

• Rytualne źródła teatru.

• Teatr i dramat starożytnej Grecji oraz jego współczesne adaptacje.

• Teatr i dramat w starożytnym Rzymie oraz jego współczesne adaptacje.

• Teatr średniowieczny w Polsce i zachodniej Europie.

• Renesansowe przemiany teatru i inscenizacji.

• William Shakespeare i teatr Anglii elżbietańskiej oraz jego współczesne adaptacje.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

o Ajschylos, Sofokles, Eurypides różne tłumaczenia (wybrany dramat uzgodniony ze studentami)

o Arystofanes różne tłumaczenia (wybrany dramat uzgodniony ze studentami)

o William Shakespeare "Hamlet" lub "Burza" oraz wybrany dramat uzgodniony ze studentami

o Molier "Don Juan" oraz wybrany dramat uzgodniony ze studentami

o Adam Mickiewicz „Dziady”

o Stanisław Wyspiański „Noc Listopadowa”

o Szymon An-ski „Dybuk”

o Vasek Kana „Brygada szlifierza Karhana”

Studiowana samodzielnie przez studenta:

Józef Kelera „Krótka historia teatru w Europie”

Tadeusz Kudlinski „Vademecum teatromana”

Hanna Baltyn-Karpińska "Iskier leksykon dramatu"

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Mirosław Kocur Teatr antycznej Grecji

2. Mirosław Kocur We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie

3. Mirosław Kocur "Źródła teatru"

4. Margot Berthold "Historia teatru"

5. John Russell Brown (red.) "Historia teatru"

6. Stanisław Wyspiański “Studium o Hamlecie”

7. Wojciech Bogusławski "Mimika"

8. Kazimierz Braun “Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie-idee-zdarzenia”

9. Allardyce Nicoll "Dzieje dramatu"

Efekty uczenia się:

WIEDZA (W) - absolwent zna i rozumie

T_W01 Podstawowe zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna

elementy dzieła scenicznego;

T_W02 repertuar związany ze specjalnością studiów;

T_W03 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz dysponuje

podstawową wiedzą, która pozwoli mu na zbudowanie kontekstu

historycznego i kulturowego w dziele teatralnym

T_W05 podstawowe linie rozwojowe w historii teatru oraz ma orientację

w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami

T_W09 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi

aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego

rozwoju artystycznego;

T_W11 zasady tworzenia dzieła teatralnego wykorzystując podstawową

znajomość stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji

twórczych;

T_W12 istotę procesów kulturowych posiada umiejętność rozpoznawania

wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok,

obszarów i warstw społecznych;

UMIEJĘTNOŚCI (U) - absolwent potrafi

T_U02 zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza i możliwości jego

wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem

środków teatru lalek

T_U12 tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych w

oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) - absolwent jest gotów do

T_K01 wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i

rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów

do krytycznej oceny odbieranych treści

T_K07 budowania swojego dorobku artystycznego na zasadach etyki

przynależnej artyście teatru, podtrzymywania etosu artysty teatru;

działania na rzecz podtrzymania zasad etyki zawodowej

T_K08 do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych

aspektów związanych z własną pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Semestr II - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Konrad Szczebiot
Prowadzący grup: Konrad Szczebiot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Konrad Szczebiot
Prowadzący grup: Konrad Szczebiot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Konrad Szczebiot
Prowadzący grup: Konrad Szczebiot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Konrad Szczebiot
Prowadzący grup: Konrad Szczebiot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Konrad Szczebiot
Prowadzący grup: Konrad Szczebiot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)