Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium reżyserskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PR1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium reżyserskie I
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć teatralnych jak również wyposażenie studenta w narzędzia niezbędne do analizy zagadnień teatralnych pod kątem konstruowania scenariuszy i egzemplarzy reżyserskich zawierających koncepcję widowiska teatralnego. Celem jest również przekazanie podstawowych sposobów na tworzenie egzemplarzy reżyserskich w oparciu o wspólną analizę wybranych, gotowych już egzemplarzy. W razie potrzeby istnieje możliwość prowadzenia przedmiotu online.

Pełny opis:

Semestr I

1. Podstawowe pojęcia teatralne:

a) Kontrast

b) Konflikt

c) Kompozycja

d) Konwencja

e) Napięcie

2. Inspiracje teatralne:

a) literackie

b) plastyczne

c) muzyczne

d) filmowe

e) inne

Semestr II

1. Narzędzia interpretacyjne:

a. analiza historyczna

b. analiza psychologiczna

c. analiza filozoficzna

d. analiza antropologiczna

e. analiza kluczem psychoanalizy Freuda

f. analiza kluczem psychologii głębi Junga i jego kontynuatorów

2. Projektowanie krótkich etiud:

a. w oparciu o materiał literacki

b. w oparciu o materiał plastyczny

c. w oparciu o materiał muzyczny

d. w oparciu o dowolną inspirację

3. Przygotowanie eseju i referatu na zadany temat.

Literatura:

1. M.Czechow, O technice aktora.

2. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą.

3. Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

4. C.G. Jung, Archetypy i symbole.

5. Z.Freud, Wstęp do psychoanalizy.

6. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne.

7. M. Wais, Ścieżki baśni.

8. W. Propp, Morfologia bajki.

9. H. Jurkowski, Dramaturgia teatru lalek.

10. H. Jurkowski, Antologia tekstów.

11. E. Barba, Ziemia popiołu i diamentów.

12. J. Grotowski, Teatr ubogi.

13. Ubersfeld, Czytanie teatru.

14. K. Braun, Przestrzeń teatralna.

15. U. Eco, Historia piękna.

16. U. Eco, Historia brzydoty.

17. D. Lynch, W pogoni za wielką rybą.

18. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii.

19. Z. Strzelecki, Konwencje scenograficzne.

20. T. Kantor, Pisma.

21. Kulawik, Poetyka.

22. Arystoteles, Poetyka.

1. I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru

2. P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu: 1890-1950

3. Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i oprac. J. Degler

4. K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego.

5. J. Brach-Czaina, Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej

6. J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce

7. Teorie współczesnego teatru, red. K. Puzyna

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 jest wyposażony w rzetelne podstawy wiedzy na temat kodów i znaków kulturowych służących do interpretacji materiału literackiego, malarskiego oraz muzycznego, służących pracy nad egzemplarzem reżyserskim – R_W06

 dysponuje narzędziami do posługiwania się wiedzą w przestrzeni kontekstu historycznego, filozoficznego, literackiego w zderzeniu z interpretacją i przetwarzaniem na język teatralny materiału wykorzystywanego do tworzenia koncepcji teatralnych – R_W04

 wykazuje się znajomością stylów gry aktorskiej i konwencji teatralnych niezbędnych do tworzenia komunikatu scena – widownia – R_W09

 posiada umiejętność rozpoznawania wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok w kontekście interpretowania materiału przygotowywanego pod egzemplarz reżyserski – R_W06

W zakresie umiejętności (U) student:

 rozumie istotę konstrukcji egzemplarza reżyserskiego, samodzielnie ocenia materiał wybrany pod pracę nad koncepcją teatralną – R_U02

 umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie koncepcji przedstawienia zawartej w egzemplarzu reżyserskim – R_U06

 opanował efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają doskonalenia warsztatu pisania i opracowywania egzemplarzy reżyserskich – R_U10

 nabył doświadczenia w realizowaniu własnych koncepcji etiud i spektakli w wyniku swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności – R_U09

 umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat własnych koncepcji teatralnych związanych z tworzonym egzemplarzem reżyserskim – R_U12

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 umie podejmować samodzielną prace, wyka¬zując się przy tym: zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji, rozwijaniem idei i formułowaniem krytycznej argumentacji – R_K04

 jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzy¬stania wyobraźni i intuicji w zakresie interpretowania materiału analizowanego pod egzemplarz reżyserski jak również w sytuacji obrony i prezentowania koncepcji teatralnej – R_K01

 wykazuje zdolność podjęcia samooceny – R_K02

Metody i kryteria oceniania:

I sem. - Zaliczenie

II sem. –Zaliczenie z oceną

Ocena aktywności w trakcie zajęć na podstawie ilości opracowanych etiud, komentarzy na temat omawianych scenariuszy, na podstawie referatów wygłaszanych przez studentów oraz ocena wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, zaliczenie z oceną prac semestralnych i egzamin.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Michalik, Marta Rau
Prowadzący grup: Bogdan Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć teatralnych jak również wyposażenie studenta w narzędzia niezbędne do analizy zagadnień teatralnych pod kątem konstruowania scenariuszy i egzemplarzy reżyserskich zawierających koncepcję widowiska teatralnego. Celem jest również przekazanie podstawowych sposobów na tworzenie egzemplarzy reżyserskich w oparciu o wspólną analizę wybranych, gotowych już egzemplarzy. W razie potrzeby istnieje możliwość prowadzenia przedmiotu online.

Szczegółowa analiza następująca pozycji literackich:

1. J. P. Sartre " Przy drzwiach zamkniętych"

2. A. Camus " Upadek"

3. Molier "Świętoszek"

4. W. Gombrowicz : "Ferdydurke"

5. Dowolnie wybrana pozycja przez studenta/studentkę.

Pełny opis:

Semestr I

1. Podstawowe pojęcia teatralne:

a) Kontrast

b) Konflikt

c) Kompozycja

d) Konwencja

e) Napięcie

2. Inspiracje teatralne:

a) literackie

b) plastyczne

c) muzyczne

d) filmowe

e) inne

Semestr II

1. Narzędzia interpretacyjne:

a. analiza historyczna

b. analiza psychologiczna

c. analiza filozoficzna

d. analiza antropologiczna

e. analiza kluczem psychoanalizy Freuda

f. analiza kluczem psychologii głębi Junga i jego kontynuatorów

2. Projektowanie krótkich etiud:

a. w oparciu o materiał literacki

b. w oparciu o materiał plastyczny

c. w oparciu o materiał muzyczny

d. w oparciu o dowolną inspirację

3. Przygotowanie eseju i referatu na zadany temat.

Literatura:

1. M.Czechow, O technice aktora.

2. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą.

3. Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

4. C.G. Jung, Archetypy i symbole.

5. Z.Freud, Wstęp do psychoanalizy.

6. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne.

7. M. Wais, Ścieżki baśni.

8. W. Propp, Morfologia bajki.

9. H. Jurkowski, Dramaturgia teatru lalek.

10. H. Jurkowski, Antologia tekstów.

11. E. Barba, Ziemia popiołu i diamentów.

12. J. Grotowski, Teatr ubogi.

13. Ubersfeld, Czytanie teatru.

14. K. Braun, Przestrzeń teatralna.

15. U. Eco, Historia piękna.

16. U. Eco, Historia brzydoty.

17. D. Lynch, W pogoni za wielką rybą.

18. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii.

19. Z. Strzelecki, Konwencje scenograficzne.

20. T. Kantor, Pisma.

21. Kulawik, Poetyka.

22. Arystoteles, Poetyka.

1. I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru

2. P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu: 1890-1950

3. Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i oprac. J. Degler

4. K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego.

5. J. Brach-Czaina, Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej

6. J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce

7. Teorie współczesnego teatru, red. K. Puzyna

Uwagi:

I sem. - Zaliczenie

II sem. –Zaliczenie z oceną

Ocena aktywności w trakcie zajęć na podstawie ilości opracowanych etiud, komentarzy na temat omawianych scenariuszy, na podstawie referatów wygłaszanych przez studentów oraz ocena wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, zaliczenie z oceną prac semestralnych i egzamin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)