Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew zespołowy III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SZ3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew zespołowy III
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Śpiew zespołowy” jest kontynuacja pracy w celu

umiejętności współpracy w zespole w zakresie śpiewu, oraz kontynuacja pracy nad słyszeniem harmonicznym w grupie, różnymi formami wielogłosu i umiejętności zastosowania tych zagadnień w pracy aktora.

Pełny opis:

Śpiew zespolowy na III roku to:

- Ćwiczenia warsztatowe utrwalające umiejętności zdobywane w pracy nad wspólną emisją głosu – kontynuacja.

- Praca nad repertuarem zawierającym różne formy wielogłosu stosowane

w muzyce,

- praca nad doskonaleniem słyszenia i śpiewu harmonicznego w zespole,

- praca nad umiejętnością odnalezienia się w każdej formie muzycznej, umiejętnością słuchania i nasłuchiwania.

- Elementy samooceniania i konstruktywnej krytyki opracowanego materiału, możliwości jego zastosowania w sztuce teatralnej.

- Praca nad rozwojem ogólnomuzycznym.

Literatura:

Łukaszewski I., Zbiorowa emisja głosu

2. Sipowicz J., Ja i mój głos

3. Tarasewicz B., Mówię i śpiewam świadomie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student rozumie znaczenie pracy zespołowej w zakresie posługiwania się głosem (śpiew) oraz znaczenie tego rodzaju formy działania scenicznego (śpiew zespołowy) i jej miejsce w sztuce teatralnej orazzna formy i rodzaje zespołowych działań muzycznych, sposoby wykonania i środki niezbędne do wykonawstwa. (K_W11)

Umiejętności

Student potrafi bez problemu współdziałać w zakresie śpiewu z innymi osobami: rozpoznaje cel, jakim jest prawidłowe wykonanie utworu muzycznego przeznaczonego dla zespołu, używa środków wykonawczych dla osiągnięcia wspólnego efektu, na podstawie nasłuchiwania potrafi odnaleźć się w grupie i tym samym przyczynić się do efektywnego wykonania utworu muzycznego stanowiącego integralną część sztuki teatralnej. (K_U05, K_U06)

Student w czasie publicznej prezentacji nawiązuje kontakt z publicznością, potrafi ocenić jej wymagania i odpowiednio podejść do swojego zadania na scenie. (K_U11)

Kompetencje społeczne

Student na bazie samodzielnej pracy buduje umiejętność współdziałania dla uzyskania konkretnego efektu, angażuje się w działanie wspólne, potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i konfrontować je z grupą, posiada zdolność przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości i reakcji na tę sytuację. (K_K01)

Student w ramach działań grupowych potrafi bacznie obserwować i słusznie krytykować, ale i doceniać pracę i starania innych członków zespołu. (K_K06)

Podejmuje działania zmierzające do pracy zespołowej, angażuje się w projekty, organizuje zespół ludz.i (K_K03, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w formie publicznego pokazu oraz na podstawie pracy, dopuszczalne jest w I semestrze zaliczenie tylko na podstawnie obecności i zaangażowania, II semestr kończy się pokazem.

Dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku większej ilości nieobecności student nie otrzyma zaliczenia.

Forma zaliczenia :

V sem - zaliczenie ,

VI sem - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Piotr Nazaruk, Marta Rau
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła, Krzysztof Kulikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)