Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat angielski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/LA1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat angielski I
Jednostka: Kierunek ATL rok I
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem lektoratu jest prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i konwersatorium, a także zajęć online, podczas których nastąpi doskonalenie czterech sprawności językowych w celu opanowania ich na poziomie B2+. Wstępne zapoznanie ze specjalistycznym słownictwem zawodowym związanym z profilem studiów (leksyka dotycząca słownictwa teatralnego ze szczególnym uwzględnieniem aktorstwa teatru lalek) oraz nabywanie umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych w celu świadomego i krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy.

Pełny opis:

Zakłada się, że powyższe cele będą osiągane poprzez zapewnienie studentom podczas zajęć odpowiedniej ilości ćwiczeń, które skutkować będą:

I. W zakresie sprawności językowych doskonaleniem:

A. sprawności czytania ze zrozumieniem treści tekstów o charakterze opisowym;

B. sprawności rozumienia wypowiedzi osoby używającej języka angielskiego w typowych sytuacjach zawodowych i codziennych;

C. sprawności wypowiadania się w/w sytuacjach;

D. sprawności pisania recenzji, esejów, umiejętność napisania własnego CV, portfolio oraz sporządzenia innej krótkiej nieformalnej wypowiedzi pisemnej o charakterze informacyjnym.

II. W zakresie przyswojenia leksyki teatralnej studenci poznają i będą się posługiwać leksyką teatralną z zakresu:

A. struktury teatru (budowa i rodzaje sceny teatralnej, pomieszczenia i miejsca w teatrze, techniczna nomenklatura teatralna, tj. rodzaje oświetlenia scenicznego, elementy scenografii);

B. leksyka związana z zawodem aktora lalkarza (nazwa uczelni, rodzaje technik lalkowych, animacja przedmiotem/ lalką);

C. dramaturgia (struktura utworu dramatycznego, dramaturgia przedstawienia);

D. specyfika zawodu aktora i reżysera (rodzaje prób teatralnych, środki wyrazu scenicznego, kodowanie ruchu scenicznego – kierunki ruchu, praca głosem).

III. W zakresie umiejętności sprawnego, krytycznego korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych studenci zdobędą wiedzę na temat aktualnych trendów w teatrze, warsztatów i festiwali teatralnych, działalności ośrodków i instytutów teatralnych na świecie.

Literatura:

1. Lindsay Clandfield & Rebecca Robb Benne , GLOBAL – INTERMEDIATE COURSEBOOK, Macmillan, 2010

2. Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries – GLOBAL – PRE-INTERMEDIATE COURSEBOOK, 2010

3. Vince Michael, Intermediate English Practice Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2010

4. Vince Michael, First Certificate English Practice, Macmillan, 2005

1. Kristin L. Johannsen, English for the Humanities, Thomson, 2006

2. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, 1993

3. Phillips J. (red.), Oxford Wordpower, OUP, 2008

Strony internetowe jako źródło wiedzy o teatrze:

https://muse.jhu.edu

www.theatrecrafts.com

www.performingarts.net

http://www.critical-stages.org

www.plays4theatre.com

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- rozumie kontekst dziedzin sztuki (K_W07)

W zakresie umiejętności (U) student:

- tworzy rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych i filmowych w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia, także w języku obcym (K_U09)

- tworzy rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi z zakresu aktorstwa teatru lalek w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia, także w języku obcym (SATL_U05),

- posługuje się językiem obcym w zakresie dotyczącym sztuk teatralnych, a w szczególności warsztatu aktorskiego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U10),

- posługuje się językiem obcym w zakresie teatru ożywionej formy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (SATL_UO6)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (K_K01)

- rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania

własnej wiedzy i umiejętności (K-K02)

- dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje: dwa kolokwia semestralne oraz bieżące prace kontrolne (ćwiczenia sprawdzające wszystkie umiejętności językowe i testy weryfikujące przyswojoną leksykę specjalistyczną).

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz aktywność na zajęciach. Student, który opuści więcej zajęć bez usprawiedliwienia, musi indywidualnie zaliczyć zaległy materiał oraz opracować teksty/ zadania dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

I sem - zal

II sem - zal z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zakłada się możliwość prowadzenia wykładów konwersatoryjnych z elementami ćwiczeń online np. na platformie Microsoft TEAMS

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zakłada się możliwość prowadzenia wykładów konwersatoryjnych z elementami ćwiczeń online np. na platformie Microsoft TEAMS

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński, Urszula Marciniak-Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)