Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu z interpretacją piosenki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/EGZIP2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu z interpretacją piosenki II
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Opanowanie elementów techniki wokalnej oraz połączenie elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadań aktorskich.

Pełny opis:

1. Opanowanie elementów techniki wokalnej w celu uzyskania nośności i dźwięczności głosu.

2. Posługiwanie się podstawową nomenklaturą muzyczną.

3.Umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego ze sferą zadania aktorskiego.

4. Dobór właściwych środków artystycznych niezbędnych dla czytelnego i twórczego oddania treści utworu.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. G. Concon-50 ćwiczeń op.9, PWM 1964.

2. N. Vaccai- Praktyczna metoda śpiewu włoskiego, PWM.

3. B.Lutgen-Wokalizy, PWM Kraków 1948

4. Zbiory pieśni i arii polskich i zagranicznych.

literatura uzupełniająca:

1.T.Zalewski – Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg. R.Husson’a (COPSA MP z. 84;1965).

2. B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006.

3. K. Linklater – „Uwolnij swój głos- tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”. PWST w Krakowie 2012.

4. H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002.

5. S.Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

- rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, śpiewie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju K_W11

- poprzez pracę indywidualną osiąga poszerza znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem; K_W03

- jest w stanie definiować elementarne zjawiska dotyczące techniki wokalnej, elementów dzieła muzycznego oraz wykonawstwa artystycznego; SATL_W04

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie wykonywanych ćwiczeń; K_U05

- potrafi posługiwać się głosem w ramach ćwiczeń warsztatowych i samodzielnie je doskonalić; SATL_U03

- umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej; K_U02, SATL_U02, SATL_U04

zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej; SATL_K01

- jest w stanie dokonać konstruktywnej, werbalnej krytyki dokonań swoich oraz innych osób; SATL_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie publicznego pokazu, podczas którego student prezentuje zadanie aktorskie na wybranym utworze wokalnym.

Ocenie podlega cały proces pracy nad głosem w trakcie semestru oraz pracy nad zadaniem aktorskim

 

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do pokazu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Opanowanie elementów techniki wokalnej oraz połączenie elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadań aktorskich.

Pełny opis:

1. Opanowanie elementów techniki wokalnej w celu uzyskania nośności i dźwięczności głosu.

2. Posługiwanie się podstawową nomenklaturą muzyczną.

3.Umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego ze sferą zadania aktorskiego.

4. Dobór właściwych środków artystycznych niezbędnych dla czytelnego i twórczego oddania treści utworu.

5. Przygotowanie materiału wokalnego i muzycznego do kolejnego etapu pracy przewidzianego w przedmiocie "Piosenka aktorska"

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. G. Concon-50 ćwiczeń op.9, PWM 1964.

2. N. Vaccai- Praktyczna metoda śpiewu włoskiego, PWM.

3. B.Lutgen-Wokalizy, PWM Kraków 1948

4. Zbiory pieśni i arii polskich i zagranicznych.

literatura uzupełniająca:

1.T.Zalewski – Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg. R.Husson’a (COPSA MP z. 84;1965).

2. B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006.

3. K. Linklater – „Uwolnij swój głos- tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”. PWST w Krakowie 2012.

4. H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002.

5. S.Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marcin Ozga, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Marcin Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Piotr Nazaruk, Marta Rau, Cezary Szyfman
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Piotr Nazaruk, Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Krzysztof Kulikowski, Marcin Ozga, Marta Rau, Mateusz Stasiulewicz
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Krzysztof Kulikowski, Marcin Ozga, Mateusz Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)