Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dramaturgiczne II (kierunkowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SemDram2(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dramaturgiczne II (kierunkowy)
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć Seminarium Dramaturgicznego II roku studiów na Wydziale Reżyserii jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dramaturgii i dramatu na tle rozwoju kultury, sztuki i teatru na przestrzeni 500 lat.

jeszcze ważniejsze jest zdobycie umiejętności pogłębionej analizy dramaturgicznej wybranych utworów, ze względu na strukturę dramaturgiczną utworu oraz treść dramatu.

istotne jest także podjęcie prób pisania własnych sztuk teatralnych, które są życzliwie i zachęcająco analizowane przez studentów i wykładowcę.

Literatura:

1. Podstawowa:

ok. 30 wybranych sztuk teatralnych od Szekspira (1620 r.)

do Barkera ( ok. 2018 r.) + inne wybrane utwory literackie

oraz:

Niedoskonałe odbicie - Maciej Karpiński, Warszawa 1995

Jak napisać scenariusz – Raymond G. Fresham, Kraków 1998

Narracja jako sposób rozumienia świata – Jerzy Trzebiński (red.), Gdańsk 2002

Pisanie scenariusza filmowego - Syd Field, Rolf Rilla , Warszawa 1998

Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej - Marta Steiner, Wrocław 2003

Dzieje dramatu t. 1 i t.2 - Allardyce Nicoll , Warszawa 1975

Teatr i jego sobowtór - Antonin Artaud, Warszawa 1966

Teksty z lat 1965 - 1969 - Jerzy Grotowski , Wrocław 1990

Rozmowy o Hamlecie Swinarskiego – Józef Opalski, Kraków 2005

2. Uzupełniająca:

Wahadło Foucaulta - Umberto Eco , Warszawa 1988

Antropologia widowisk - zbior. Leszek Kolankiewicz red., Warszawa2005

Dramat współczesny – J. L .Styan , Wrocław 1995

Szekspir dramaturg elżbietański – Henri Fluchere , Warszawa 1965

Szekspir – Teatr zazdrości - Rene Girard , Warszawa 1996

Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski – Roman Bugaj Wrocław 1986

Sztuka pamięci – Frances A.Yates , Warszawa 1977

Theatre of Catastrophe – New Essays on Howard Barker – K.Gritzner ed., London 2006

Efekty uczenia się:

Kategoria Symbol modułu Efekt osiągany przez moduł

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Zdefiniować pojęcie dramatu w kategoriach literackich i teatralnych oraz prawidłowo umieścić je w historii dramatu i teatru

EM 2 Prawidłowo analizować dowolny tekst dramatu i jego strukturę

EM 3 Umieć rozpoznać cechy protagonisty dramatu ze względu na treść dramatu

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 W sposób twórczy analizować dramat ze względu na przekazywanie widzom treści korespondujących z ważnymi problemami współczesnego życia społecznego

EM 5 Przygotować oryginalny projekt inscenizacyjny dramatu

EM 6 Sformułować zadania aktorskie dla głównych postaci dramatu

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Twórczo i krytycznie współpracować z dramatopisarzem lub „dramaturgiem” w celu ulepszenia przekazu spektaklu lub scenariusza

EM 8 Chronić prawo autora i tłumacza, poprzez niedopisywanie sztuce tekstów własnego autorstwa !

EM 9 Asertywnie ale niedogmatycznie konstruować argumenty w interakcji z grupą słuchaczy lub współpracowników,

przedstawiać własne poglądy i współdziałać w wypracowaniu wspólnego stanowiska

Metody i kryteria oceniania:

Efekt modułowy Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu

Kryteria oceny i ich procentowy udział w ocenie końcowej

EM 1 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

przygotowanie referatu– 40%

EM 2 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

EM 3 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 20%

referat – 20%

praca semestralna/roczna – 40%

EM 4 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

EM 5 znajomość literatury przedmiotu – 10%

udział w dyskusji – 10%

praca semestralna/roczna – 40%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

EM 6 udział w dyskusji – 30%

praca semestralna/roczna – 30%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

EM 7 znajomość literatury przedmiotu – 50%

udział w dyskusji – 50%

EM 8 znajomość literatury przedmiotu – 50%

udział w dyskusji – 50%

EM 9 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

Udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze) i przygotowanie polegające na systematycznym czytaniu podawanej literatury – tekstów sztuk ( niedopuszczalne jest nieprzygotowanie do zajęć).

Zajęcia mają charakter seminarium - dyskusji, wszystkich uczestników grupy, moderowanej przez wykładowcę w oparciu o krytyczną analizę tekstów dramatów i ich „tła kulturowego”.

Zaczynem dyskusji jest referat przygotowany przez studenta na wskazany temat. Niektóre tematy są realizowane w formie wykładów przedstawiających studentom stan wiedzy lub specjalne koncepcje teoretyczne (zwykle o charakterze interdyscyplinarnym) poszczególnych autorów lub wykładowcy.

Wygłaszane referaty i udział w dyskusji oraz praca semestralna/roczna (konspekt/ własny dramat) stanowią podstawę do oceny pracy studenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Andrzej Pawłowski
Prowadzący grup: Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maciej Wojtyszko
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maciej Wojtyszko
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć Seminarium Dramaturgicznego II roku studiów na Wydziale Reżyserii jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dramaturgii i dramatu na tle rozwoju kultury, sztuki i teatru na przestrzeni 500 lat.

jeszcze ważniejsze jest zdobycie umiejętności pogłębionej analizy dramaturgicznej wybranych utworów, ze względu na strukturę dramaturgiczną utworu oraz treść dramatu.

istotne jest także podjęcie prób pisania własnych sztuk teatralnych, które są życzliwie i zachęcająco analizowane przez studentów i wykładowcę.

Literatura:

1. Podstawowa:

ok. 30 wybranych sztuk teatralnych od Szekspira (1620 r.)

do Barkera ( ok. 2018 r.) + inne wybrane utwory literackie

oraz:

Niedoskonałe odbicie - Maciej Karpiński, Warszawa 1995

Jak napisać scenariusz – Raymond G. Fresham, Kraków 1998

Narracja jako sposób rozumienia świata – Jerzy Trzebiński (red.), Gdańsk 2002

Pisanie scenariusza filmowego - Syd Field, Rolf Rilla , Warszawa 1998

Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej - Marta Steiner, Wrocław 2003

Dzieje dramatu t. 1 i t.2 - Allardyce Nicoll , Warszawa 1975

Teatr i jego sobowtór - Antonin Artaud, Warszawa 1966

Teksty z lat 1965 - 1969 - Jerzy Grotowski , Wrocław 1990

Rozmowy o Hamlecie Swinarskiego – Józef Opalski, Kraków 2005

2. Uzupełniająca:

Wahadło Foucaulta - Umberto Eco , Warszawa 1988

Antropologia widowisk - zbior. Leszek Kolankiewicz red., Warszawa2005

Dramat współczesny – J. L .Styan , Wrocław 1995

Szekspir dramaturg elżbietański – Henri Fluchere , Warszawa 1965

Szekspir – Teatr zazdrości - Rene Girard , Warszawa 1996

Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski – Roman Bugaj Wrocław 1986

Sztuka pamięci – Frances A.Yates , Warszawa 1977

Theatre of Catastrophe – New Essays on Howard Barker – K.Gritzner ed., London 2006

Uwagi:

nie ma na razie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maciej Wojtyszko
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)