Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr polski po 1989 r. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/TrPol89-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr polski po 1989 r. 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Grupa treści kierunkowych WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny

Celem przedmiotu jest syntetyczne ujęcie zjawisk w teatrze polskim po 1989 roku w perspektywie wybranych problemów czy tendencji. Przekrojowe ujęcie historii teatru, analiza historiozoficzna procesów rozwoju i zmierzchu określonych zjawisk teatralnych.

Pełny opis:

Treścią zajęć jest panoramiczne ujęcie zjawisk teatru polskiego ostatnich trzech dekad w perspektywie wybranych tematów i zagadnień o charakterze syntetyzującym, wyznaczających ramy narracyjne i zasilających krytyczną refleksję nad teatrem polskim po 1989 roku:

1. Partycypacja i praca kolektywna w teatrze – doświadczenia, możliwości, perspektywy, ewaluacja.

2. Polityczność. Teatr polityczny, zaangażowany i angażujący.

3. Krytyczność i postkrytyczność w sztuce i wokół sztuki.

4. Dyskursy emancypacyjne, równoprawność i równorzędność w teatrze i w narracjach o teatrze.

5. Krytyka instytucjonalna, teatr i władza, zagadnienia cenzury.

6. Ruch antyprzemocowy, #metoo, autobiografizm i polityki prywatności.

Metody i formy dydaktyczne:

Konwersatorium oparte na problematyzowaniu zjawisk artystycznych oraz dyskusji nad zagadnieniami szczegółowymi, konstruowanie ramy historycznej oraz proponowanie możliwych ujęć krytycznych.

Analiza i interpretacja źródeł, wyszukiwanie i zgłębianie ich kontekstów.

Konsultacje oraz korekta indywidualna przygotowywanych przez studentów prac i referatów.

Literatura:

• Piotr Dobrowolski Teatr i polityka, Poznań 2019.

• Krystyna Duniec, Joanna Krakowska, Soc, sex i historia, Warszawa 2014.

• Stanisław Godlewski Towarzyszka broni. Strategie współczesnej polskiej krytyki teatralnej, Warszawa 2022.

• Piotr Gruszczyński Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa 2006.

• Dariusz Kosiński Teatra polskie, Warszawa 2010.

• Marcin Kościelniak Młodzi niezdolni, Kraków 2014.

• Jolanta Kowalska Spacer po barykadach, Warszawa 2015.

• Joanna Krakowska Demokracja. Przedstawienia, Warszawa 2019.

• Monika Kwaśniewska Między hierarchią a anarchią, Kraków 2019.

• Monika Kwaśniewska, Katarzyna Waligóra Teatr brzydkich uczuć, Kraków 2021.

• Grzegorz Niziołek Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013.

• Dorota Sajewska Pod okupacją mediów, Warszawa 2012.

• Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze, Warszawa 2018.

• 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, Kraków 2010.

• Post-teatr i jego sojusznicy, red. Tomasz Plata, Warszawa 2016.

• antologie dramatów: Pokolenie porno (2003) i Made in Poland (2006) pod red. Romana Pawłowskiego

• Transfer! Teksty dla teatru, Warszawa 2015.

• Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005, red. Tomasz Plata, Warszawa 2006.

• Olga Drenda Duchologia polska, Kraków 2016.

• Monika Borys Polski bajer. Disco polo i lata 90, Warszawa 2019.

• Dariusz Kosiński Teatra polskie. Rok katastrofy, Warszawa-Kraków 2013.

• Paweł Mościcki Polityka teatru, Warszawa 2008.

• Igor Stokfiszewski Zwrot polityczny, Warszawa 2009.

• Karol Sienkiewicz Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Warszawa 2014.

• Polskie kino dokumentalne po 1989-2009, Warszawa 2011.

• Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, Warszawa 2010.

• wybrane filmy fabularne i dokumentalne

• wybrane artykuły z "Dialogu", "Didaskaliów", "Teatru", „Notatnika Teatralnego”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EM 1 Definiować główne tendencje i kierunki rozwojowe współczesnego teatru polskiego w kontekście pozateatralnym.

EM 2 Znać narzędzia i koncepcje teoretyczne służące do analizy zjawisk współczesnego teatru.

EM 3 Wiedzieć, jak przebiega proces historycznoteatralny na konkretnych przykładach.

Umiejętności:

EM 4 Wykorzystywać wiedzę dla konstruowania zróżnicowanych narracji na temat teatru współczesnego, dostrzegać światopoglądowy charakter i krytyczny potencjał narracji teatralnych.

EM 5 Analizować zjawiska teatralne w ich społecznych, politycznych, ekonomicznych wymiarach.

EM 6 Dostrzegać intertekstualny i multidyscyplinarny charakter zjawisk teatralnych.

Kompetencje:

EM 7 Uczestniczyć w dyskusjach o teatrze współczesnym z uwzględnieniem osobistych przekonań i umiejętnością ich uargumentowania.

EM 8 Dostrzegać procesualność zjawisk i powtarzalność mechanizmów historycznych w kontekście przemian generacyjnych.

EM 9 Formułować sądy i opinie w sposób krytyczny, ale ze zrozumieniem dla odmienności opinii i w perspektywie empatii.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Egzamin odbywa się w formie wybranej przez osobę studiującą:

egzaminu ustnego lub pracy pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącą.

Możliwe jest także zaliczenie przedmiotu przez poprowadzenie zajęć na jeden z uzgodnionych tematów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład konwersatoryjny - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WOT wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)