Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/LAng-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego 1
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 1
Przedmioty ogólne WOT/M
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności języka angielskiego zdobytych podczas studiów licencjackich; przypomnienie i utrwalenie struktur gramatycznych i słownictwa, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych; szczególny nacisk kładziony będzie na zagadnienia teatralno-filmowe.

Pełny opis:

Zajęcia będą tematyczne – przy każdym ogólnym temacie poruszane będą kwestie słownictwa, rozwijane będą umiejętności czytania, słuchania, wysnuwania wniosków i formułowania myśli; w przypadku kilkunastu tematów poruszane będą również kwestie gramatyczne w ramach przypomnienia materiału ze studiów licencjackich lub wprowadzenia nowych, zaawansowanych struktur. Część zajęć będzie mieć charakter zajęć CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których wprowadza się słownictwo i gramatykę oraz doskonali umiejętności słuchania i czytania przy okazji omawiania innych tematów (w tym przypadku o tematyce teatralno-filmowej).

Zakres poszczególnych tematów:

1.Motywacja a sukces w świecie artystycznym

- gramatyka, słownictwo, konwersacje

2.Wielcy brytyjscy i amerykańscy aktorzy – część I.

- słownictwo, słuchanie, konwersacje

3. Ćwiczenia wymowy I

4. Słowo a tekst

- czytanie, gramatyka, słownictwo, słuchanie, konwersacje

5. Osobowości

- słuchanie, słownictwo, konwersacje

6. Recenzje filmowe i teatralne

- czytanie, pisanie, słownictwo

7. Klasyki filmowe – część I

- czytanie, słownictwo, konwersacje

8. Prezentacje studentów.

9. Ćwiczenia wymowy

10. Wielcy brytyjscy i amerykańscy aktorzy – część II.

- czytanie, słuchanie, słownictwo, konwersacje

11. Prezentacje studentów

12. Teatr elżbietański – część I.

- czytanie, słuchanie, konwersacje

13. Teatr elżbietański – część II.

- słuchanie, konwersacje, słownictwo, gramatyka

14. Szekspir kiedyś i dziś.

- słuchanie, słownictwo, konwersacje

15. Klasyki filmowe – część II.

- słuchanie, konwersacje, słownictwo, czytanie

16. Opery i musicale w Polsce i za granicą

- słuchanie, czytanie, słownictwo

17. Wielcy brytyjscy i amerykańscy aktorzy – część III

- czytanie, słuchanie, słownictwo, konwersacje

18. Ćwiczenia wymowy

19. Sprawozdania, krótkie noty informacyjne

- pisanie, słownictwo

20. Społeczności

- słuchanie, czytanie, konwersacje, słownictwo, gramatyka

21. Teatr i opera w Wielkiej Brytanii

- słuchanie, czytanie, konwersacje, słownictwo

22. Teatr i opera w Stanach Zjednoczonych

- słuchanie, czytanie, konwersacje, słownictwo

23. Klasyki filmowe – część III

- słuchanie, czytanie, konwersacje, słownictwo, gramatyka

24. Ćwiczenia wymowy

25. Prezentacje studentów

26. Prezentacje studentów

27. Uwspółcześnione produkcje teatralne – odkrycie czy pomyłka? Część I

- słuchanie, czytanie, konwersacje, słownictwo

28. Uwspółcześnione produkcje teatralne – odkrycie czy pomyłka? Część II

- słuchanie, czytanie, konwersacje, gramatyka

29. Ćwiczenia wymowy

30. Powtórzenie przed zaliczeniem.

Literatura:

1. Podstawowa:

- Speak Out, Advanced/ Upper Intermediate, Student’s Book, Work Book, Pearson, autorzy: Antonia Clare, J.J. Wilson/ Frances Eales, Steve Oakes

2. Uzupełniająca:

- Speak Out Extra, Pearson

- English Grammar in Use, Cambridge University Press, autor: Murphy Raymond

- English Grammar in Use Supplementary Exercises, Cambridge Univeristy Press, autor: Louise Hashemi, Raymond Murphy

- Lexical Compendium. English for Special Purposes, Poltext, autorzy: Krystyna A. Luto, Maciej Ganczar

- “How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?” English Pronounciation Practice Book, Konsorcjum Akademickie, autorzy: Anna Mańkowska, Marta Nowacka, Magdalena Kłoczkowska

- “How Now, Brown Cow?” A Course in the Pronunciation of English with Exercises and Dialogues, Prentice Hall, autor: Mimi Ponsonby

- Materiały autorskie

Efekty uczenia się:

EM 1 Rozpoznać i wyjaśnić podstawowe i zaawansowane zagadnienia gramatyki języka angielskiego

EM 2 Definiować i rozpoznać podstawowe i zawansowane słownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego branżą teatralną/filmową

EM 3 Rozpoznać podstawowe i zaawansowane formy pisemne w języku angielskim (oficjalne wiadomości, raporty, recenzje)

EM 4 Poprawnie stosować podstawowe i zaawansowane struktury gramatyczne zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej; w przypadku formy ustnej istotna jest także poprawność wymowy K_U15

EM 5 Poprawnie używać słownictwa podstawowego i zaawansowanego, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego branżą teatralną/filmową; w przypadku formy ustnej istotna jest także poprawność wymowy K_U15

EM 6 Poprawnie sporządzać krótsze i dłuższe formy pisemne (maile, recenzje, raporty) K_U15

EM 7 Wypowiadać się na tematy społeczno-artystyczne w języku angielskim

EM 8 Relacjonować sytuacje/wydarzenia w języku angielskim

EM 9 Krytycznie oceniać (pisemnie/ustnie) filmy/ spektakle teatralne w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Należy oddać pisemne prace domowe oraz przygotować dwie prezentacje, a także zaliczyć pisemne sprawdziany cząstkowe oraz zaliczenie końcowe.

Obowiązkowe jest także branie udziału w dyskusjach podczas zajęć.

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służące wspomaganiu biegłości językowej – łatwości wypowiadania się, formułowania opinii, doskonalenia poprawności i korygowania wymowy; przygotowywanie prezentacji multimedialnej. Szczególny nacisk położony jest na dyskusje dotyczące współczesnego życia teatralnego/branży filmowej w Polsce i na świecie;

2. Ćwiczenia – zajęcia grupowe oparte na doskonaleniu gramatyki, słownictwa, dłuższych i krótszych form pisemnych (głównie w kontekście teatralno-filmowym);

3. Projekt indywidualny – przygotowanie prezentacji na wybrany temat (z prezentacją multimedialną), której planowany efekt uzależniony jest od wiedzy i umiejętności studenta nabytej w trakcie studiów.

Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu

Kryteria oceny i ich procentowy udział w ocenie końcowej

EM 1 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: omawianie problemów gramatycznych podczas zajęć

Zaliczenie końcowe pisemne: 60%

Ocena prezentacji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Aktywność w dyskusji: 10%

EM 2 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: wyjaśnianie słownictwa pojawiającego się w czytanych artykułach/oglądanych plikach wideo

Zaliczenie końcowe pisemne: 60%

Ocena prezentacji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 3 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: omawianie form pisemnych podczas zajęć

Pisemne prace domowe: 10%

EM 4 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: ćwiczenia gramatyczne, stosowanie poznanych form gramatycznych w dyskusjach i pisemnych pracach domowych; poprawność wymowy ćwiczona będzie podczas ćwiczeń wymowy oraz podczas dyskusji/ wypowiedzi ustnych

Zaliczenie końcowe pisemne: 60%

Ocena prezentacji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 5 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: ćwiczenia ze słownictwem, stosowanie poznanego słownictwa w dyskusjach i pisemnych pracach domowych; poprawność wymowy ćwiczona będzie podczas ćwiczeń wymowy oraz podczas dyskusji/ wypowiedzi ustnych

Zaliczenie końcowe pisemne: 60%

Ocena prezentacji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 6 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: prace domowe

Pisemne prace domowe: 10%

EM 7 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: rozmowy i dyskusje podczas zajęć

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 8 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: rozmowy i dyskusje podczas zajęć

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 9 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: rozmowy i dyskusje podczas zajęć

Aktywność w dyskusji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie ponad średniozaawansowanym zaawansowanym (poziom B2+/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści.

Pełny opis:

Zajęcia są tematyczne – przy każdym ogólnym temacie poruszane będą kwestie słownictwa, rozwijane będą umiejętności czytania, słuchania, wysnuwania wniosków i formułowania myśli; w przypadku kilkunastu tematów poruszane będą również kwestie gramatyczne w ramach przypomnienia lub wprowadzenia nowych, zaawansowanych struktur. Większość zajęć będzie mieć charakter zajęć CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których wprowadza się słownictwo i gramatykę oraz doskonali umiejętności słuchania i czytania przy okazji omawiania innych tematów (w tym przypadku o tematyce teatralno-filmowej).

Poziom zajęć: średniozaawansowany i zaawansowany

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie ponad średniozaawansowanym i zaawansowanym (poziom B2+/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści.

Pełny opis:

Zajęcia są tematyczne – przy każdym ogólnym temacie poruszane będą kwestie słownictwa, rozwijane będą umiejętności czytania, słuchania, wysnuwania wniosków i formułowania myśli; w przypadku kilkunastu tematów poruszane będą również kwestie gramatyczne w ramach przypomnienia lub wprowadzenia nowych, zaawansowanych struktur. Większość zajęć będzie mieć charakter zajęć CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których wprowadza się słownictwo i gramatykę oraz doskonali umiejętności słuchania i czytania przy okazji omawiania innych tematów (w tym przypadku o tematyce teatralno-filmowej).

Poziom zajęć: ponad średniozaawansowany i zaawansowany

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie ponad średniozaawansowanym zaawansowanym (poziom B2+/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści.

Pełny opis:

Zajęcia są tematyczne – przy każdym ogólnym temacie poruszane będą kwestie słownictwa, rozwijane będą umiejętności czytania, słuchania, wysnuwania wniosków i formułowania myśli; w przypadku kilkunastu tematów poruszane będą również kwestie gramatyczne w ramach przypomnienia lub wprowadzenia nowych, zaawansowanych struktur. Większość zajęć będzie mieć charakter zajęć CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których wprowadza się słownictwo i gramatykę oraz doskonali umiejętności słuchania i czytania przy okazji omawiania innych tematów (w tym przypadku o tematyce teatralno-filmowej).

Poziom zajęć: średniozaawansowany i zaawansowany

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie ponad średniozaawansowanym zaawansowanym (poziom B2+/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści.

Pełny opis:

Zajęcia są tematyczne – przy każdym ogólnym temacie poruszane będą kwestie słownictwa, rozwijane będą umiejętności czytania, słuchania, wysnuwania wniosków i formułowania myśli; w przypadku kilkunastu tematów poruszane będą również kwestie gramatyczne w ramach przypomnienia lub wprowadzenia nowych, zaawansowanych struktur. Większość zajęć będzie mieć charakter zajęć CLIL (Content and Language Integrated Learning), podczas których wprowadza się słownictwo i gramatykę oraz doskonali umiejętności słuchania i czytania przy okazji omawiania innych tematów (w tym przypadku o tematyce teatralno-filmowej).

Poziom zajęć: średniozaawansowany i zaawansowany

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kalista, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Kamila Kalista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)