Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/LAng-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Przedmioty ogólne WOT/M
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności języka angielskiego zdobytych podczas studiów licencjackich; przypomnienie i utrwalenie struktur gramatycznych i słownictwa, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych; szczególny nacisk kładziony będzie na zagadnienia teatralno-filmowe oraz inne teksty kultury.

Pełny opis:

Na zajęciach w pierwszym semestrze sztuka Szekspira i wybrane jej ekranizacje stanowić będą podstawę tematyczną do napisania krótkiego artykułu naukowego. Technicznym wsparciem dla studenta będą wybrane zagadnienia z gramatyki oraz zajęcia poświęcone pisaniu akademickiemu. Drugi semestr przeznaczony będzie na prezentacje konferencyjne i debatę.

Zakres poszczególnych tematów:

1. Krótka historia teatru angielskiego do czasów Szekspira.

2. Fragmenty kilku sztuk szekspirowskich: "Romeo i Julia", "Hamlet", "Jak wam się podoba". Fragmenty te są pretekstem do dyskusji na tematy współczesne.

3. Porównania i metafory.

4. Czytanie streszczeń sztuk szekspirowskich i odpowiadanie na pytania.

5. Czytanie i słuchanie fragmentów sztuk szekspirowskich a następnie oglądanie dwóch wybranych ekranizacji. Tłumaczenia z języka szekspirowskiego na język współczesny. Dyskusja: teatr a film.

6. Pisanie akademickie. Jak napisać artykuł naukowy? Generalizowanie. Etyka akademicka.

7. Struktura artykułu. Ważne zwroty, cytowania, parafrazowanie, przypisy.

8. Gramatyka: przedimki, czasy, strona bierna.

9. Słownictwo: czasowniki frazowe, wyrażenia, kolokacje, związki frazeologiczne, idiomy, słowotwórstwo.

10. Jak przygotować a następnie wygłosić prezentację naukową?

11. Prezentacje studentów: „Współczesne teksty kultury”.

12. Dyskusja. Debata.

Literatura:

1. Podstawowa:

- Speak Out, Advanced/ Upper Intermediate, Student’s Book, Work Book, Pearson, autorzy: Antonia Clare, J.J. Wilson/ Frances Eales, Steve Oakes

2. Uzupełniająca:

- Pathway to Literature. Virginia Evans – Jenny Dooley. Express Publishing.

- English Grammar in Context. Micheal Vince. MacMillan. Advanced.

- Destination C1 & C2. Grammar & Vocabulary. Malcoln Mann. Steve Taylore – Knowles. MacMillan.

- Study Writing. Liz Hamp – Lyons. Ben Heasley. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

EM 1 Rozpoznać i wyjaśnić podstawowe i zaawansowane zagadnienia gramatyki języka angielskiego

EM 2 Definiować i rozpoznać podstawowe i zawansowane słownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego branżą teatralną/filmową

EM 3 Rozpoznać podstawowe i zaawansowane formy pisemne w języku angielskim (oficjalne wiadomości, raporty, recenzje)

EM 4 Poprawnie stosować podstawowe i zaawansowane struktury gramatyczne zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej; w przypadku formy ustnej istotna jest także poprawność wymowy K_U15

EM 5 Poprawnie używać słownictwa podstawowego i zaawansowanego, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego branżą teatralną/filmową; w przypadku formy ustnej istotna jest także poprawność wymowy K_U15

EM 6 Poprawnie sporządzać krótsze i dłuższe formy pisemne (maile, recenzje, raporty) K_U15

EM 7 Wypowiadać się na tematy społeczno-artystyczne w języku angielskim

EM 8 Relacjonować sytuacje/wydarzenia w języku angielskim

EM 9 Krytycznie oceniać (pisemnie/ustnie) filmy/ spektakle teatralne w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Należy przygotować prezentację, a także oddać pracę pisemną - artykuł

Obowiązkowe jest także branie udziału w dyskusjach podczas zajęć i odrabianie prac domowych.

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służące wspomaganiu biegłości językowej – łatwości wypowiadania się, formułowania opinii, doskonalenia poprawności i korygowania wymowy; przygotowywanie prezentacji multimedialnej. Szczególny nacisk położony jest na dyskusje dotyczące wybranych tekstów kultury.

2. Ćwiczenia – zajęcia grupowe oparte na doskonaleniu gramatyki, słownictwa, pisania akademickiego.

3. Projekt indywidualny – przygotowanie prezentacji na wybrany temat (z prezentacją multimedialną).

Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu

Kryteria oceny i ich procentowy udział w ocenie końcowej

EM 1 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: omawianie problemów gramatycznych podczas zajęć

Ocena prezentacji: 45%

Artykuł: 45%

Aktywność w dyskusji: 10%

EM 2 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: wyjaśnianie słownictwa pojawiającego się w czytanych artykułach/oglądanych plikach wideo

Zaliczenie końcowe pisemne: 60%

Ocena prezentacji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 3 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: omawianie form pisemnych podczas zajęć

Pisemne prace domowe: 10%

EM 4 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: ćwiczenia gramatyczne, stosowanie poznanych form gramatycznych w dyskusjach i pisemnych pracach domowych; poprawność wymowy ćwiczona będzie podczas ćwiczeń wymowy oraz podczas dyskusji/ wypowiedzi ustnych

Zaliczenie końcowe pisemne: 60%

Ocena prezentacji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 5 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: ćwiczenia ze słownictwem, stosowanie poznanego słownictwa w dyskusjach i pisemnych pracach domowych; poprawność wymowy ćwiczona będzie podczas ćwiczeń wymowy oraz podczas dyskusji/ wypowiedzi ustnych

Zaliczenie końcowe pisemne: 60%

Ocena prezentacji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 6 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: prace domowe

Pisemne prace domowe: 10%

EM 7 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: rozmowy i dyskusje podczas zajęć

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 8 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: rozmowy i dyskusje podczas zajęć

Aktywność w dyskusji: 20%

EM 9 Metoda osiągnięcia efektu modułowego: rozmowy i dyskusje podczas zajęć

Aktywność w dyskusji: 20%

Pisemne prace domowe: 10%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści (pisanie recenzji, odgrywanie sceny dramatu, recytacja wiersza i fragmentu prozy).

Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ma na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnej studentów w języku angielskim. Zajęcia obejmują zarówno analizę autentycznych materiałów (recenzje teatralne, fragmenty prozy i dramatu angielskiego, nagrania sztuk), jak i tworzenie i prezentację treści (pisanie recenzji, odgrywanie sceny dramatu, recytacja wiersza i fragmentu prozy).

Po ukończeniu kursu student rozumie tekst pisany i mówiony o średnim stopniu trudności dotyczący życia codziennego lub artystycznego. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat mu znany i go interesujący. Umie mówić o swoim doświadczeniu i planach na przyszłość. Zna podstawowe pojęcia dotyczące warsztatu aktorskiego w języku angielskim. Potrafi zrozumieć teksty kultury o niskim stopniu trudności. Umie wyrazić opinię na temat dzieła artystycznego i napisać recenzję sztuki teatralnej lub filmu. Potrafi dyskutować, negocjować i rozwiązywać problemy, jakie może napotkać w życiu codziennym i zawodowym.

Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Intermediate. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Fragmenty anglosaskiej literatury pięknej (Charles Dickens, Jane Austen, Ray Bradbury, Charles Bukowski, Robert Frost, William Butler Yeats)

3. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

4. Materiały własne lektorki

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kalista, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Kamila Kalista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT lektorat - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)