Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny C2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WP4-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat praktyczny C2
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest, by Studentki i Studenci nabyli umiejętność przedstawiania swoich interpretacji dzieł i dyskutowania o nich.

Celem przedmiotu jest, by Studentki i Studenci klarownie wyjaśniali własne założenia dramaturgiczne.

Celem przedmiotu jest, by Studentki i Studenci formułowali argumenty i ćwiczyli odpieranie zarzutów.

Pełny opis:

Zadaniem modułu Dramaturgia Retoryczna jest oswojenie Studentek i Studentów z sytuacją publicznego mówienia i przygotowanie ich do publicznej obrony własnych rozwiązań dramaturgicznych. Moduł ma charakter warsztatowy. Kolejne zajęcia przebiegać będą wedle podobnego schematu: 1. Zajęcia rozpoczyna krótki sprawdzian na temat znajomości dramatu, który będzie przedmiotem analizy (10 minut). 2. Dzieląc się na rolę reżyserki/a i dramaturżki/ga, dwie osoby przedstawiają maksymalnie 8-minutowy „spektakl na stole”, oparty o tekst klasyczny (15 minut). Prezentację poprzedza omówienie dramatu, przygotowane przez osobę w roli dramaturżki/ga (20 minut). W ten sposób Studenci/ki uczą się podziału zadań i współpracy między reżyserem i dramaturgiem, pracują nad całościową interpretacją dzieła i spójnym tej interpretacji przekazem, a także wypracowują rozwiązania teatralne, które nie wymagają nakładów finansowych. 3. Wszyscy widzowie pokrótce omawiają zaprezentowany spektakl (10 minut). 4. Dwuosobowe zespoły Studentek/tów przeprowadzają debatę nad zaprezentowanym spektaklem. Pierwszy zespół ma za zadanie go chwalić, bronić i lobbować na jego rzecz, drugi natomiast – krytykować. Debata ma dwie rundy, każdą z nich uzupełnia tzw. „przesłuchanie” – pytania do reżyserki/a i dramaturżki/ga (35 minut). Wszystkie osoby zaangażowane w debatę ćwiczą formułowanie opinii, ich klarowne wyrażanie i obronę, konstruktywne krytykowanie innych, ale także przyjmowanie krytyki. Od swoich uczestniczek/ów debata wymaga uprzedniej wnikliwej lektury kanonicznych dramatów, na których oparte będą spektakle. Reszta Studentek/ów tworzy jury, które na końcu rozstrzyga, który z zespołów był bardziej przekonujący (5 minut). 5. Wszyscy uczestnicy/czki zajęć dzielą się wrażeniami z debaty i wspólnie przeprowadzamy jej ewaluację (20 minut). Dzięki temu debatujące/y dowiadują się, na ile przekonujące, ciekawe i klarowne były ich argumenty dla słuchaczek/y, a także sposób ich prezentacji. Po przerwie (20 minut) Ostatnia część zajęć poświęcona jest omówieniu dramatu, od prezentacji którego zaczną się zajęcia następne (45 minut).

Zakres poszczególnych tematów:

1. Wprowadzenie: propozycja formuły zajęć, wyjaśnienie „spektakli na stole”, przedstawienie zasad prezentacji dramaturgicznych, omówienie przebiegu debaty. Przygotowanie do Agamemnona (zajęcia 1-3)

2. Agamemnon (Ajschylos): prezentacja reżyserska i dramaturgiczna; debata. Przygotowanie do „Everymana” (zajęcia 4-7)

3. Everyman: prezentacja reżyserska i dramaturgiczna; debata. Przygotowanie do „Oprawy posłów greckich” (zajęcia 8-11).

4. Odprawa posłów greckich (Jan Kochanowski): prezentacja reżyserska i dramaturgiczna; debata. Przygotowanie do „Fedry” (zajęcia 12-15).

5. Fedra (Jean Racine): prezentacja reżyserska i dramaturgiczna; debata. Przygotowanie do „Zbójców” (zajęcia 16-22).

6. Zbójcy (Friedrich Schiller): prezentacja reżyserska i dramaturgiczna; debata. Podsumowanie i ewaluacja modułu (zajęcia 23-30).

Literatura:

1. Podstawowa:

1. Ajschylos, Agamemnon

3. Everyman

4. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich

5. Jean Racine, Fedra

6. Friedrich Schiller, Zbójcy

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 rozpoznać najważniejsze dane o dramacie K_W04

EM 2 odróżniać treść dramatu od jego interpretacji K_W08

EM 3 opisać, na czym polega opracowanie dramaturgiczne tekstu dla reżysera K_W15

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Sporządzać streszczenie tekstu dramatu K_U07

EM 5 konstruować argumenty w obronie swoich rozwiązań dramaturgicznych K_U07 K_U10

EM 6 publicznie formułować pytania, pochwały i zarzuty pod adresem rozwiązań dramaturgicznych innych K_U11 K_U12

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 współdziałać w grupie K_K01

EM 8 wyrażać opinie na temat pracy innych odpowiedzialnie, z szacunkiem i w sposób konstruktywny K_K03

EM 9 przyjmować krytykę i wykorzystywać ją do poprawienia efektów swojej pracy K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia modułu jest:

1. zaliczenie sprawdzianów rozpoczynających zajęcia modułu na ocenę nie niższą niż 3.

2. przynajmniej jedna realizacja reżyserka lub dramaturgiczna podczas zajęć

3. przynajmniej jedno uczestnictwo w zespole debatującym

4. aktywne uczestnictwo w obradach jury debaty

5. aktywność w dyskusjach podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chotkowski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)