Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/WF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/L rok I sem. 1
Przedmioty WOT/L rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do aktywności ruchowej. Nauczenie go prawidłowych wzorców ruchowych. Zaszczepienie zasad o zdrowym trybie życia dotyczącym sfery mentalnej, ruchowej, odżywiania oraz regeneracji. Przedstawienie mocnych stron studenta w zakresie ruchowym. Skorygowanie wad postawy. Wyrabianie zdrowych nawyków ruchowych. Poznanie elementów ćwiczeń gimnastycznych i doskonalenie ich. Poprawa mobilności ciała. Rozwijanie koordynacji psycho - ruchowej. Uruchomienie orientacji i wyobraźni przestrzenno – ruchowej. Student ma znać ćwiczenia i techniki. Poznać wiedzę, która pozwoli i ułatwi mu odnalezienie się na rynku pracy artystycznej.

Pełny opis:

Semestr 1

Zapoznanie studentów z ćwiczeniami gimnastycznymi. Poprawienie wytrzymałości poprzez zajęcia tlenowe w postaci fitnessu. Poprawienie siły poprzez zajęcia gimnastyczne oraz obwody. Nauka przewrotów w przód i tyłem. Nauka przerzutu bokiem . Poprawienie gibkości poprzez zajęcia rozciągające. Zapoznanie studentów się z teorią z zakresu podstaw fizjologii człowieka w postaci wykładów, prezentacji. Przeprowadzenie zajęć z zakresu przygotowania mentalnego i fizycznego. Przeprowadzenie zajęć medytacyjnych. Przeprowadzenie zajęć z zakresu odżywiania oraz dostępnych sposobów regeneracji.

Semestr 2

Dalsze zapoznanie studentów z ćwiczeniami gimnastycznymi i rozwijanie umiejętności. Poprawienie wytrzymałości poprzez zajęcia tlenowe w postaci fitnessu. Poprawienie siły poprzez zajęcia gimnastyczne oraz obwody. Skok na skrzynie. Poprawienie gibkości poprzez zajęcia rozciągające. Przeprowadzenie zajęć medytacyjnych. Przeprowadzenie zajęć z zakresu odżywiania oraz dostępnych sposobów regeneracji. Zajęcia w plenerze. Przedstawienie zdobytej wiedzy w postaci pokazu.

Literatura:

Podstawowa: ,,Atlas ćwiczeń korekcyjnych” - S.Owczarek , ,, Gimnastyka podstawowa. Słownictwo-systematyka - Ludomir Mazurek. ,, Strecztching czyli ćwiczenia rozciągające dla zwykłych śmiertelników oraz sportowców różnych dyscyplin – Bob Anderson” G.Gregory Haff, ,, every day is a game day’’- M. Verstegen, P. Williams , ,, Core Performance’’ - M. Verstegen, P. Williams, ,, Bądź sprawny jak lampart " - Glen Cordoza, Kelly Starrett ,,Anatomia Jogi '' -A. Ellsworth , ,,Atlas anatomiczny - ciało człowieka: budowa i funkcjonowanie" - Peter Abrahams, ,, Youth strenghth training'' - Avery D. Faigenbaum, Wayne L. Westcott, ,, Functional training for sports - M.Boyle , ,,Sekrety przygotowania motorycznego w sporcie'' - A. Pacek , M. Babiarz , ,,Muskulatura i rozciąganie''- Jean Paul Doutreloux , M. Masseglia, P. Robert, ,, Terapia punktów spustowych praktyczny podręcznik '' - C. Davies , A. Davies''.

Uzupełniająca: Periodyzacja – teoria i metodyka treningu T. Bompa, ,,Sztuka oddychania'' - Nancy Zi, ,,Psychologia sportu'' B. Hemmings, T. Holder, ,,Wychowanie bez nagród i kar” A. Kohn, , ,,Słuchaj, medytacja jest…’’D. Hybel o.M. Nawara , ,,Dieta warzywno – owocowa dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej ''- B. Anna Dąbrowska, ,, Śpij dobrze ‘’ – N. Littlehales.

Efekty uczenia się:

W01 Posiada wiedzę i teorie w celu przeprowadzenia rozgrzewki przed zajęciami ruchowymi. Potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach do późniejszego rozwoju artystycznego na scenie.

K_W06 Posiada aktualną wiedzę dotyczącą sposobów trenowania, dbania o higienę życia. Zna literaturę dostępną w tej dziedzinie.

W02 Rozumie teorie pozwalającą dalej kształcić się i rozwijać w zakresie ćwiczeń fizycznych. Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą jak dbać o ciało i umysł. Zna elementy z zakresu ćwiczeń gimnastycznych oraz orientuję się jak można wykorzystać je w pracy scenicznej.

K_W11 Zna i rozumie podstawowe zasady w treningu fizycznego oraz regeneracji.

W03 Posiada wiedzę na temat bezpieczneństwa podczas wykonywania ćwiczeni. Zna zasady BHB podczas zajęć.

U01 Zna techniki i ćwiczenia potrafiące przeprowadzić rozgrzewkę. Potrafi wykonać ćwiczenia wzmacniające .

K_U07 Posiada umiejętności i techniki pozwalające tworzyć w przyszłości projekty artystyczne.

K01 Student wykorzystuję zdobytą wiedzę w celu dalszego kształcenia. Potrafi łączyć doświadczenie zebrane i wcielić je do pracy z partnerem na scenie. Potrafi wypowiedzieć się krytycznie.

K_K03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz umiejętności do tworzenia projektów artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody reproduktywne ( odtwórcze ) – zadania ściśle określone przez nauczyciela. Metody proaktywne (modyfikacyjne ) – zadania częściowo określone, które studenci wykonują w miarę samodzielnie

Metoda bezpośredniej celowości ruchu

Metody kreatywne ( twórcze ) – zadania problemowe. Wymagające pełnej samodzielności inwencji twórczej studentów

Nauczyciel weryfikuje wiedzę, umiejętności w postaci pokazu i sprawdzianu praktycznego pod koniec roku oraz w trakcie trwania studiów.

Egzamin końcowy: kontrola przygotowanych projektów i układów. Kontrola poznanych zadań. Pokaz ćwiczeń i przygotowanych układów przed nauczycielami i studentami.

Student uczestniczy aktywnie w zajęciach. Jest dopuszczony do zaliczenia, jeśli ma odpowiednią frekwencję na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Ryszard Lenar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Ryszard Lenar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Plata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowak, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowak, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Tomasz Plata, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)