Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/PT/WP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat praktyczny 2
Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studentów szeroko pojętego warsztatu aktorskiego. Wspomniane umiejętności zdobywane są w ramach realizowanych przez studentów ćwiczeń i etiud, modelowanych przez pedagoga. A także przez wykonywanie fragmentów tekstów literackich, oraz scen dialogowych z dramatu polskiego i obcego.

Pełny opis:

Ćwiczenia modelowane przez pedagoga. Czynne i bierne uczestnictwo w wykonywaniu zadań scenicznych. Realizacja etiud, według własnych scenariuszy i pomysłów studentów. Rozwijanie umiejętności świadomego posługiwania się elementami warsztatu aktorskiego i budowania postaci scenicznych

Praca nad grupami ćwiczeń:

1. opanowanie ciała, likwidacja napięcia mięśniowego

2. uruchamianie, pobudzanie, prowokowanie wyboraźni

3. skupienie, koncentracja

4. współdziałanie w grupie, otwartość na partnera scenicznego

5. prosty dialog sceniczny

6. analiza tekstu dramatu

7. analiza psychologiczna postaci scenicznej

8. pojęcie „formy” w budowaniu postaci scenicznych

Literatura:

1. Podstawowa:

Stanisławski K.: „Praca aktora nad sobą”, PIW 1954

Czechow M.: „O technice aktora”, Wydawnictwo Arche 2000

Shurtleff M.: „Przesłuchanie”

Łomnicki T.: „Spotkania teatralne”, Warszawa 1984

2. Uzupełniająca:

Stanisławski K.: Moje życie w sztuce”, PIW 1954

Gajdziński A., Tokarski R.: „Semantyka tekstu artystycznego”, Lublin 2001

Napiątkowska M.: „Sztuka aktora a dramat”, Warszawa 1993

Nęcki Z.: „Komunikacja międzyludzka”, Kraków 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 - analizować i tworzyć postać sceniczną K_W16++

EM 2 - Używać elementów warsztatu aktorskiego takich jak gest, ekspresja ciała, ekspresja głosu K_W13++

EM 3 - prowadzić dialog sceniczny, porozumiewać się na scenie za pomocą tekstu literackiego, a także improwizować w ramach zadania scenicznego K_W13+

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 - opanować ciało, uruchomić wyobraźnie sceniczną, koncentrować się na zadaniach scenicznych K_U03+

EM 5 - Improwizować słowem i gestem K_U07+

EM 6 - Tworzyć postać sceniczną K_U06+

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 - Inspirować do aktywnej pracy twórczej K_K03++

EM 8 - Wykorzystywać własną intuicję i kreatywność K_K01+; K_K02+

EM 9 - Kontrolować swoje zachowanie, wchodzić w interakcję z grupą K_K04++

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie pokazu publicznego, przygotowanych etiud i scen dialogowych. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja krótkich scen z dramatu polskiego lub obcego.

Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)