Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/HistSzt-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 1
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Nauki humanistyczne
Przedmioty WOT/L rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny:

Przedstawienie dziejów sztuki w ujęciu krytycznym, za pomocą wybranych zagadnień z zakresu ikonografii, środków artystycznych, technik, a także gatunków i funkcji dzieł sztuki.

Cele szczegółowe:

1. Podstawowa wiedza na temat epok artystycznych i ich przedstawicieli, gatunków sztuki, technik, środków artystycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów sztuki.

2. Analiza i interpretacja dzieł sztuki.

3. Terminologia artystyczna i opis środków artystycznych.

Pełny opis:

Wybór poszczególnych tematów wykładu:

- Chronologia dziejów sztuki. Rozpoznawanie dzieł sztuki należących do poszczególnych epok i stylistyk.

- Przegląd podstawowych gatunków i technik artystycznych (w obrębie malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego).

- Jak „czytać” i rozumieć architekturę.

- Społeczne i polityczne funkcje dzieł sztuki.

- Dawny i współczesny mecenat artystyczny, czyli kto zamawia (kupuje) dzieła sztuki i w jakim celu.

- Wartościowanie dzieł sztuki. Dawne i współczesne kryteria oceny dzieł sztuki.

- Artystyczne wyzwania sztuki. Środki artystyczne stosowane w rzeźbie, malarstwie i architekturze; np. kompozycja, kolor, światło, iluzja i środki jej uzyskiwania od czasów antycznych po współczesne.

- Analiza i interpretacja wybranych dzieł sztuki.

- Jeśli nie iluzja to co? Współczesne wyzwania artystyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Beckett, Historia malarstwa. Wędrówki po historii sztuki zachodu, Warszawa 1998

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I–II, Warszawa 1969 i następne wydania, szczególnie: Warszawa 2001

Dzieje sztuki polskiej, praca zbiorowa, wyd. Kluszczyński, Kraków, b.d.

E. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997

H. Honour, J. Fleming, Historia sztuki świata, Warszawa 2002

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, S. Kozakiewicz (red.), Warszawa 1969; wydanie nowe[zmienione] Warszawa 1996

N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992

D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

Sztuka Świata, t. I–XIII, P. Trzeciak (red.), Warszawa 1989–2000 (wybrane rozdziały).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozróżnianie epok artystycznych, znajomość wybitnych artystów i ich dzieł, podstawowa znajomość gatunków i technik artystycznych, znajomość terminologii artystycznej [K_W02; K_W11; K_W16]

Umiejętności:

Umiejętność analizy i interpretacji dzieł sztuki [K_U01; KU_04].

Kompetencje:

Zwiększenie kompetencji społecznych: wyrażanie osobistych sądów na temat dzieł sztuki, uczestniczenie w aktywnym odbiorze sztuki [K_K01; K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

I semestr - na podstawie pracy pisemnej (analiza wybranego dzieła sztuki).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bastek, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Grażyna Bastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Przedstawienie dziejów sztuki w ujęciu krytycznym, za pomocą wybranych zagadnień z zakresu ikonografii, środków artystycznych, technik, a także gatunków i funkcji dzieł sztuki.

1. Podstawowa wiedza na temat epok artystycznych i ich przedstawicieli, gatunków sztuki, technik, środków artystycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów sztuki.

2. Analiza i interpretacja dzieł sztuki.

3. Terminologia artystyczna i opis środków artystycznych.

Pełny opis:

Chronologia dziejów sztuki. Rozpoznawanie dzieł sztuki należących do poszczególnych epok i stylistyk.

Przegląd podstawowych gatunków i technik artystycznych (w obrębie malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego).

Jak „czytać” i rozumieć architekturę.

Społeczne i polityczne funkcje dzieł sztuki.

Dawny i współczesny mecenat artystyczny, czyli kto zamawia (kupuje) dzieła sztuki i w jakim celu.

Wartościowanie dzieł sztuki. Dawne i współczesne kryteria oceny dzieł sztuki.

Artystyczne wyzwania sztuki. Środki artystyczne stosowane w rzeźbie, malarstwie i architekturze; np. kompozycja, kolor, światło, iluzja i środki jej uzyskiwania od czasów antycznych po współczesne.

Analiza i interpretacja wybranych dzieł sztuki.

Jeśli nie iluzja to co? Współczesne wyzwania artystyczne.

Literatura:

W. Beckett, Historia malarstwa. Wędrówki po historii sztuki zachodu, Warszawa 1998

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I–II, Warszawa 1969 i następne wydania, szczególnie: Warszawa 2001

Dzieje sztuki polskiej, praca zbiorowa, wyd. Kluszczyński, Kraków, b.d.

E. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997

H. Honour, J. Fleming, Historia sztuki świata, Warszawa 2002

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, S. Kozakiewicz (red.), Warszawa 1969; wydanie nowe[zmienione] Warszawa 1996

N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992

D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

Sztuka Świata, t. I–XIII, P. Trzeciak (red.), Warszawa 1989–2000 (wybrane rozdziały)

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie każdego semestru na podstawie pracy pisemnej (analiza wybranego dzieła sztuki);

po dwóch zaliczonych semestrach - egzamin (ilustrowany test weryfikujący zdobytą wiedzę, na podstawie ilustracji dzieł sztuki i zagadnień omawianych na zajęciach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)