Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do monodramu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WdM-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do monodramu
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty ATM sem 7 rok IV
Przedmioty fakultatywne
Przedmioty fakultatywne ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łazewski, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jerzy Łazewski, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Izabela Kuna, Krzysztof Majchrzak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Izabela Kuna, Krzysztof Majchrzak, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Ćwiczenia indywidualne odważające i rozbudowujące samodzielność pracy scenicznej.

Pełny opis:

Ćwiczenia te mają na celu odważenie studenta na samego siebie, na jego indywidualne możliwości kreacji artystycznej, na bezpośrednią możliwość budowania przekazu artystycznego i podparciu jego potrzeby wypowiedzi/bycia/istnienia artystycznego. A także otwiera jego możliwości samostanowienia, samooceny jak i samokrytyki. Celem tych ćwiczeń jest uaktywnienie potencjału twórczego do budowania i umacniania indywidualności artystycznej.

Literatura:

K_K10- analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie

K_K09 - realizuje projekty artystyczne poruszające ważkie problemy współczesnego świata, działa na rzecz podtrzymania spuścizny dziedzictwa kulturowego w uniwersalnym wymiarze

K_K08 - funkcjonuje jako artysta z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku teatralnym i filmowym oraz przy realizacji innych działań artystycznych wykorzystujących nabyte kompetencje zawodowe

K_K05 - świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K06 - dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań

K_K02- rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych

K_K03 - łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się innych osób

K_U11 - elastycznie przystosowuje się do warunków towarzyszących różnorodnym występom publicznym; umiejętnie nawiązuje kontakt z publicznością wykorzystując go skutecznie i odpowiedzialnie

K_U06 - posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

K_U04 - posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną

K_U02 - analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

K_U01 - używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_W09 - używa i miesza gatunki, style w celu podkreślenia współczesnej wymowy projektu artystycznego w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń z życia współczesnego

K_W04 - posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

K_W05 - W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy aktora jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania

K_W01 - posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania

SAD_W01 - posiada wiedzę z zakresu kanonu polskiego i światowego dramatu; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania

SAD_W05 - zna elementy dzieła dramatycznego oraz rozumie ich wzajemne

relacje

SAD_U01 - analizuje dowolny tekst dramaturgiczny pod kątem możliwości jego przystosowania dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

SAD_U03 - doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)