Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika Alexandra (podstawy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika Alexandra (podstawy)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia z Techniki Alexandra uczą wykorzystania świadomości, myśli i intencji do lepszego kontaktu oraz panowania nad własnym organizmem i jego możliwościami psychofizycznymi z jednoczesnym zachowaniem pełnej uważności w stosunku do otoczenia.

Zasady Techniki Alexandra wprowadzane są w celu lepszego "władania" sobą, to znaczy takiego reagowania na bodźce z zewnątrz i wykonywania zamierzonych aktywności, które nie tylko nie nadwerężają organizmu, ale wykorzystują jego pełen potencjał.

W rezultacie sprowadza się to nabywania umiejetności eliminowania zbędnych napięć i usztywnień, radzenia sobie z dyskomfortem i bólem i przywracania możliwie optymalnych warunków funkcjonowania organizmu w danych okolicznościach. Efektem wykorzystywania tych umiejętności jest nabywanie coraz lepszego kontaktu ze sobą i swoim ciałem, większa świadomość psychofizyczna oraz coraz lepsze umiejętności panowania i wykorzystywania swoich możliwości psychofizycznych.

Pełny opis:

Podczas zajęć student uczy się wykorzystania świadomości i odpowiednio ukierunkowanej intencji do jednoczesnego panowania nad sobą i możliwościami swojego organizmu oraz uważnego odbierania i reagowania na bodźce docierające z zewnątrz.

W praktyce sprowadza się to do dbania o powrót do stanu „neutralnego”, czyli do neutralnej postawy nieobciążonej nawykowymi tendencjami garbienia się, nadmiernymi napięciami lub usztywnieniami ciała, niechlujnym sposobem poruszania się lub błędami postawy związanymi z wcześniejszymi wadami i problemami.

Zajęcia uczą świadomego rozluźniania zbędnych napięć z jednoczesnym przywracaniem postawie odpowiedniej sprężystości i elastyczności. Praca na poziomie świadomości i myśli powoduje, że starając się lepiej panować nad reakcjami ciała, automatycznie lepiej panujemy nad swoim sposobem myślenia, stajemy się też bardziej świadomi sposobu wyrażania przez siebie emocji.

Technika Alexandra została stworzona przez australijskiego aktora Fredericka Matthiasa Alexandra (1869-1955) w celu zapanowania nad problemami z emisją głosu, tak że powrót do większej naturalności oddechu i swobody w emisji głosu jest w większym lub mniejszym stopniu oczekiwanym efektem pracy tą metodą.

Literatura:

• Penny O’Connor - artykuły

• Judith Kleinmann, Peter Buckoke „The Alexander Technique for Musicians”

oraz polecane przez prowadzącą krótkie filmy poglądowe i instruktażowe

np. Leland Vall

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W06 -

Student zna podstawowe zasady Techniki Alexandra, jak obiektywna obserwacja, zaniechanie, podstawowe kierunki mentalne, pierwotna kontrola. Rozumie zasady działania odruchu strachu oraz innych rządzących nami odruchów. Rozumie pojęcia i umie rozpoznać w praktyce takie aspekty jak „docelowiczostwo” (ang. endgaining), błędna interpretacja odczuć, pierwotna kontrola. Jest w stanie wytłumaczyć zależności przyczynowo - skutkowe pomiędzy podstawowymi aspektami postawy, a swobodą utrzymywania równowagi i odpowiednią koordynacją pracy organizmu.

Umiejętności K_U01, K_U03, K_U011 –

Student potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i narzędzia, przede wszystkim świadomość i poznane kierunki mentalne, do rozluźniania zbędnych napięć, poprawiania zauważanych błędów i uzyskiwania większej swobody postawy i ruchu. Potrafi zadbać o podstawowe warunki niezbędne do swobodnego używania głosu, radzenia sobie ze stresem i tremą.

Kompetencje K_K05, K_K06 –

Student potrafi zarówno obserwując siebie, jak pracę innych osób, ocenić aspekty postawy i ruchu niezbędne do poprawy z punktu widzenia Techniki Alexandra oraz zastosować je w praktyce. Wie, jakie zdobyte umiejętności zastosować w radzeniu sobie z nowymi, trudnymi wyzwaniami. Potrafi rozpoznać u siebie i u innych rażące przykłady zaburzania pierwotnej kontroli organizmu i nadwerężania głosu oraz zadbać o ich poprawę.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na bieżąco na podstawie aktywności na zajęciach, zaangażowania oraz postępów odnoszących się do stanu wyjściowego. Na ostateczne zaliczenie wpływają zarówno poszczególne zadania, jak i całokształt pracy i dokonań studenta. Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Wszystkie nieobecności muszą być na bieżąco nadrabiane, ponieważ kolejne umiejętności budujemy na bazie wcześniejszych dokonań. Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego/ą.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

II semestr zajęć z Techniki Alexandra wiąże się z wykorzystywaniem poznanych zasad i zdobytych wcześniej umiejętności do świadomego dbania o stan wewnętrznej swobody i przestrzeni, odpowiedniej elastyczności i koordynacji pracy całego organizmu w trakcie działania. Dotyczy to zarówno aktywności fizycznych związanych z większym wysiłkiem lub wymagających odpowiedniej koordynacji ruchowej, jak i zadań psychofizycznych związanych z wyrażaniem emocji lub emisją głosu w sposób nie tylko sprzyjający niezaburzonemu funkcjonowaniu całego organizmu, jak i przynoszący możliwie najlepszy efekt.

Pełny opis:

II semestr obejmuje

• Wykorzystanie zdobytych podczas I semestru umiejętności i narzędzi do poznawania i poszerzania własnych możliwości, szczególnie możliwości związanych ze swobodą ruchu, oddechu oraz możliwości głosowych. Przede wszystkim dotyczy to świadomego powrotu do ugruntowania i swobodnego oddechu w sytuacjach związanych z działaniem

• Zasady Techniki Alexandra wykorzystywane są do poprawy sposobu chodzenia i wykonywania konkretnych czynności, szczególnie aktywności pozornie wymagających większego wysiłku lub dodatkowych napięć.

• W dalszej kolejności wykorzystujemy zasady Techniki Alexandra do radzenia sobie z trudnymi sekwencjami ruchowymi, oraz z aktywnościami powodującymi zaburzenie naturalnego oddechu i trudności z emisją głosu.

• Stopniowo przenosimy poznawane umiejętności na tzw. dbanie o siebie (możliwości fizyczne, głosowe, emocjonalne) wobec wyzwań związanych z tremą, stresem oraz trudnymi zdaniami aktorskimi, jak wyrażanie silnych emocji głosem, specyficzne zadania ruchowe itd.

Literatura:

• Penny O’Connor - artykuły

• Judith Kleinmann, Peter Buckoke „The Alexander Technique for Musicians”

oraz polecane przez prowadzącą krótkie filmy poglądowe i instruktażowe

np. Leland Vall

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

II semestr zajęć z Techniki Alexandra wiąże się z wykorzystywaniem poznanych zasad i zdobytych wcześniej umiejętności do świadomego dbania o stan wewnętrznej swobody i przestrzeni, odpowiedniej elastyczności i koordynacji pracy całego organizmu w trakcie działania. Dotyczy to zarówno aktywności fizycznych związanych z większym wysiłkiem lub wymagających odpowiedniej koordynacji ruchowej, jak i zadań psychofizycznych związanych z wyrażaniem emocji lub emisją głosu w sposób nie tylko sprzyjający niezaburzonemu funkcjonowaniu całego organizmu, jak i przynoszący możliwie najlepszy efekt.

Pełny opis:

II semestr obejmuje

• Wykorzystanie zdobytych podczas I semestru umiejętności i narzędzi do poznawania i poszerzania własnych możliwości, szczególnie możliwości związanych ze swobodą ruchu, oddechu oraz możliwości głosowych. Przede wszystkim dotyczy to świadomego powrotu do ugruntowania i swobodnego oddechu w sytuacjach związanych z działaniem

• Zasady Techniki Alexandra wykorzystywane są do poprawy sposobu chodzenia i wykonywania konkretnych czynności, szczególnie aktywności pozornie wymagających większego wysiłku lub dodatkowych napięć.

• W dalszej kolejności wykorzystujemy zasady Techniki Alexandra do radzenia sobie z trudnymi sekwencjami ruchowymi, oraz z aktywnościami powodującymi zaburzenie naturalnego oddechu i trudności z emisją głosu.

• Stopniowo przenosimy poznawane umiejętności na tzw. dbanie o siebie (możliwości fizyczne, głosowe, emocjonalne) wobec wyzwań związanych z tremą, stresem oraz trudnymi zdaniami aktorskimi, jak wyrażanie silnych emocji głosem, specyficzne zadania ruchowe itd.

Literatura:

• Penny O’Connor - artykuły

• Judith Kleinmann, Peter Buckoke „The Alexander Technique for Musicians”

oraz polecane przez prowadzącą krótkie filmy poglądowe i instruktażowe

np. Leland Vall

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)