Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szermierka sceniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SzS-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szermierka sceniczna
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

•Walka wszelkimi rodzajami broni białej z uwzględnieniem zwyczajów danych epok oraz uwarunkowań literatury dramatycznej

•Wyrobienie sprawności fizycznej, koncentracji, koordynacji ruchowej, poczucia rytmu, reagowania (refleks).

•Umiejętności zakomponowania ciała w przestrzeni scenicznej,

•Wyrobienie świadomości wyrazu scenicznego oraz posługiwania się formą teatralną

•wyrobienie umiejętności współpracy z partnerem oraz pracy w grupie

•Nauka używania elementów rynsztunku i kostiumu mających związek obyczajowy z fechtunkiem. Nauczanie ruchów obyczajowych związanych z obyczajami wojskowymi.

•Obnażanie broni, przysięgi i saluty za pomocą broni, posługiwanie się peleryną i krótkim płaszczem podczas walki.

•Umiejętność technicznego ułożenia i wykonania walki scenicznej.

Pełny opis:

Semestr 1

Zagadnienia teoretyczne

1. Wiedza na temat bezpieczeństwa na zajęciach szermierki scenicznej

2. Opis, budowa, rodzaje broni białej

3. Układanie choreografii i wykonanie układu szermierczego

Ćwiczenia praktyczne

1. Poprawienie ogólnej sprawności fizycznej

• Różne sposoby przygotowania całego ciała do wysiłku.

• Ćwiczenia szybkościowe, zręcznościowe, zwinnościowe, siłowe.

• Rozciąganie - umiejętność

• Ćwiczenia rozwijające koncentrację.

2.Podstawy szermierki scenicznej

• Elementarne działania szermiercze: postawa, kroki, wypady, skoki, złożenia szermiercza, uniki, wiązania, rozbrojenia, ataki, zastawy, podbicia,

• kombinacje kroków – różne sposoby poruszania się – aktywna obecność na scenie

• Umiejętności obronne: zasłony, podbicia, obrony odległością, zejścia,

• Umiejętności ataku: cięcia, pchnięcia, rozbrojenia, atak po broni, wszelkie działania na żelazo

• Tempo i rytm działań szermierczych.

• Planowanie sceny szermierczej i rozumienie pojęcia frazy szermierczej

• Układ szermierczy i dramaturgia pojedynku

Semestr 2

Zagadnienia teoretyczne

1. Historia białej broni w zarysie.

2. Wiadomości z zakresu scen szermierczych w najczęściej realizowanych sztukach dramatycznych.

Ćwiczenia praktyczne

1.Dalsze kształtowanie sprawności ruchowej

• Ćwiczenia na koncentracje.

• Ćwiczenia rozwijające koordynację ciała

• Ćwiczenia poprawiające poczucie rytmu

• Ćwiczenia na poprawę refleksu, zwinności, skoczności i siły

2. Proste złożenia szermiercze – tzw. „wolna walka”

• Ranienia, zabicie, umieranie.

• Proste układy własne studentów (w parach lub w grupie).

Literatura:

Literatura Literatura podstawowa

•L. Górecki „Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych Aktora”

•J. Wężowski „Szermierka”

•W. Szczuka „Gest sceniczny”

•Wojciech Zabłocki „Polskie sztuki walki”

•Zbigniew Sawicki „Traktat szermierczy, polska Szabla”

Literatura uzupełniająca

•W.Boziewicz „Polski Kodeks Honorowy”

•Ks. J. Kitowicz „Opis obyczajów za panowania Augusta III”

•W. Hobbs „Stage Combat”

Efekty uczenia się:

Wiedza (W)

W01 posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

W02 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

W03 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

Umiejętności (U)

U01 działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

U02 stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu

Kompetencje społeczne (K)

K01 wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

K02 łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

1.Wykład problemowy na temat bezpieczeństwa na zajęciach, założeń szkoleniowych, funkcji szermierki scenicznej w szkoleniu aktorskim, a także kontekstów historycznych, rodzajów broni, ich budowy i zastosowania.

2.Elementarne zadania szermiercze - ćwiczenia

3.Analiza różnych rodzajów złożeń szermierczych i działań na żelazo - teoria

4.Rozwiązywanie zadań i problemów związanych z sekwencją ruchową - ćwiczenia

5.Poszukiwanie różnych rozwiązań scenicznych na zadany temat – ćwiczenia

6.Praca indywidualna – samodzielny trening pod okiem wykładowcy oraz układanie prostych złożeń szermierczych - ćwiczenia

7.Praca w grupach – walki, w których bierze udział więcej niż dwóch szermierzy – teoria i ćwiczenia

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

1. Podczas nauki fechtunku sięgamy po dramaty klasyczne i w ich kontekście rozmawiamy o obyczajowości danego okresu historycznego, którego nieodzownym elementem jest broń biała. Wybór dramatów zdeterminowany jest uniwersalnością wymowy danego dzieła dramatycznego, co pozwala na budowanie szerszych kontekstów odnoszących się do zwyczajów panujących współcześnie.

1. Student otrzymuje kompleksowe szkolenie fechtunku od podstaw aż po zaawansowane działania szermiercze, co pozwala mu na samodzielne tworzenie skomplikowanych choreografii pojedynków scenicznych.

3. Nasze ćwiczenia są poprzedzone odpowiednią ilością informacji technicznych, które student ma za zadanie wykorzystać podczas działania scenicznego. Szermierka jako zbiór działań na żelazo oferuje skodyfikowany zbiór działań, a zadaniem studenta jest wykorzystanie tej wiedzy w celu tworzenia nowych jakości teatralnych w zakresie własnych układów pojedynków

4. Nauka fechtunku zakłada wspólną pracę wszystkich uczestników zajęć, co wymaga od nich znalezienia wspólnego porozumienia, które pozwoli im jako grupie osiągnąć założony rezultat. Każdy z uczestników takiego działania pracuje na sukces całego zespołu. Wiąże się to z koniecznością wzajemnej pomocy, czego skutkiem jest indywidualizacja całego procesu uczenia się choreografii.

5. Podstawowym założeniem ćwiczenia szermierki scenicznej jest bezpieczeństwo uczestników treningu. Na zajęciach obowiązują restrykcyjne zasady, których przestrzeganie jest warunkiem udziału w takim treningu. Podczas działań szermierczych zaangażowane jest zarówno całe ciało, jak również głos trenującego aktora ponieważ materiałem wyjściowym jest dla nas tekst dramatyczny.

6. Proces kształcenia zakłada ścisłą współpracę osób trenujących daną choreografią. Warunkiem bezpieczeństwa jest umiejętność jasnego komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań wobec partnera. Pojedynek sceniczny wymaga od aktorów umiejętności współpracy i wzajemnej natychmiastowej weryfikacji proponowanych przez partnera działań i rozwiązań scenicznych.

7. Choreografia wykonywana przez całą grupę jest skomplikowanym i skoordynowanym działaniem przy użyciu broni białej. Sprawia to, że trenujący dla uzyskania założonego efektu są zobowiązani do zachowania odpowiedniego skupienia i niesienia sobie wzajemnej pomocy podczas nauki danego materiału ruchowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

•Walka wszelkimi rodzajami broni białej z uwzględnieniem zwyczajów danych epok oraz uwarunkowań literatury dramatycznej

•Wyrobienie sprawności fizycznej, koncentracji, koordynacji ruchowej, poczucia rytmu, reagowania (refleks).

•Umiejętności zakomponowania ciała w przestrzeni scenicznej,

•Wyrobienie świadomości wyrazu scenicznego oraz posługiwania się formą teatralną

•wyrobienie umiejętności współpracy z partnerem oraz pracy w grupie

•Nauka używania elementów rynsztunku i kostiumu mających związek obyczajowy z fechtunkiem. Nauczanie ruchów obyczajowych związanych z obyczajami wojskowymi.

•Obnażanie broni, przysięgi i saluty za pomocą broni, posługiwanie się peleryną i krótkim płaszczem podczas walki.

•Umiejętność technicznego ułożenia i wykonania walki scenicznej.

Pełny opis:

Semestr 1

Zagadnienia teoretyczne

1. Wiedza na temat bezpieczeństwa na zajęciach szermierki scenicznej

2. Opis, budowa, rodzaje broni białej

3. Układanie choreografii i wykonanie układu szermierczego

Ćwiczenia praktyczne

1. Poprawienie ogólnej sprawności fizycznej

• Różne sposoby przygotowania całego ciała do wysiłku.

• Ćwiczenia szybkościowe, zręcznościowe, zwinnościowe, siłowe.

• Rozciąganie - umiejętność

• Ćwiczenia rozwijające koncentrację.

2.Podstawy szermierki scenicznej

• Elementarne działania szermiercze: postawa, kroki, wypady, skoki, złożenia szermiercza, uniki, wiązania, rozbrojenia, ataki, zastawy, podbicia,

• kombinacje kroków – różne sposoby poruszania się – aktywna obecność na scenie

• Umiejętności obronne: zasłony, podbicia, obrony odległością, zejścia,

• Umiejętności ataku: cięcia, pchnięcia, rozbrojenia, atak po broni, wszelkie działania na żelazo

• Tempo i rytm działań szermierczych.

• Planowanie sceny szermierczej i rozumienie pojęcia frazy szermierczej

• Układ szermierczy i dramaturgia pojedynku

Semestr 2

Zagadnienia teoretyczne

1. Historia białej broni w zarysie.

2. Wiadomości z zakresu scen szermierczych w najczęściej realizowanych sztukach dramatycznych.

Ćwiczenia praktyczne

1.Dalsze kształtowanie sprawności ruchowej

• Ćwiczenia na koncentracje.

• Ćwiczenia rozwijające koordynację ciała

• Ćwiczenia poprawiające poczucie rytmu

• Ćwiczenia na poprawę refleksu, zwinności, skoczności i siły

2. Proste złożenia szermiercze – tzw. „wolna walka”

• Ranienia, zabicie, umieranie.

• Proste układy własne studentów (w parach lub w grupie).

Literatura:

Literatura Literatura podstawowa

•L. Górecki „Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych Aktora”

•J. Wężowski „Szermierka”

•W. Szczuka „Gest sceniczny”

•Wojciech Zabłocki „Polskie sztuki walki”

•Zbigniew Sawicki „Traktat szermierczy, polska Szabla”

Literatura uzupełniająca

•W.Boziewicz „Polski Kodeks Honorowy”

•Ks. J. Kitowicz „Opis obyczajów za panowania Augusta III”

•W. Hobbs „Stage Combat”

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

•Walka wszelkimi rodzajami broni białej z uwzględnieniem zwyczajów danych epok oraz uwarunkowań literatury dramatycznej

•Wyrobienie sprawności fizycznej, koncentracji, koordynacji ruchowej, poczucia rytmu, reagowania (refleks).

•Umiejętności zakomponowania ciała w przestrzeni scenicznej,

•Wyrobienie świadomości wyrazu scenicznego oraz posługiwania się formą teatralną

•wyrobienie umiejętności współpracy z partnerem oraz pracy w grupie

•Nauka używania elementów rynsztunku i kostiumu mających związek obyczajowy z fechtunkiem. Nauczanie ruchów obyczajowych związanych z obyczajami wojskowymi.

•Obnażanie broni, przysięgi i saluty za pomocą broni, posługiwanie się peleryną i krótkim płaszczem podczas walki.

•Umiejętność technicznego ułożenia i wykonania walki scenicznej.

Pełny opis:

Semestr 1

Zagadnienia teoretyczne

1. Wiedza na temat bezpieczeństwa na zajęciach szermierki scenicznej

2. Opis, budowa, rodzaje broni białej

3. Układanie choreografii i wykonanie układu szermierczego

Ćwiczenia praktyczne

1. Poprawienie ogólnej sprawności fizycznej

• Różne sposoby przygotowania całego ciała do wysiłku.

• Ćwiczenia szybkościowe, zręcznościowe, zwinnościowe, siłowe.

• Rozciąganie - umiejętność

• Ćwiczenia rozwijające koncentrację.

2.Podstawy szermierki scenicznej

• Elementarne działania szermiercze: postawa, kroki, wypady, skoki, złożenia szermiercza, uniki, wiązania, rozbrojenia, ataki, zastawy, podbicia,

• kombinacje kroków – różne sposoby poruszania się – aktywna obecność na scenie

• Umiejętności obronne: zasłony, podbicia, obrony odległością, zejścia,

• Umiejętności ataku: cięcia, pchnięcia, rozbrojenia, atak po broni, wszelkie działania na żelazo

• Tempo i rytm działań szermierczych.

• Planowanie sceny szermierczej i rozumienie pojęcia frazy szermierczej

• Układ szermierczy i dramaturgia pojedynku

Semestr 2

Zagadnienia teoretyczne

1. Historia białej broni w zarysie.

2. Wiadomości z zakresu scen szermierczych w najczęściej realizowanych sztukach dramatycznych.

Ćwiczenia praktyczne

1.Dalsze kształtowanie sprawności ruchowej

• Ćwiczenia na koncentracje.

• Ćwiczenia rozwijające koordynację ciała

• Ćwiczenia poprawiające poczucie rytmu

• Ćwiczenia na poprawę refleksu, zwinności, skoczności i siły

2. Proste złożenia szermiercze – tzw. „wolna walka”

• Ranienia, zabicie, umieranie.

• Proste układy własne studentów (w parach lub w grupie).

Literatura:

Literatura Literatura podstawowa

•L. Górecki „Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych Aktora”

•J. Wężowski „Szermierka”

•W. Szczuka „Gest sceniczny”

•Wojciech Zabłocki „Polskie sztuki walki”

•Zbigniew Sawicki „Traktat szermierczy, polska Szabla”

Literatura uzupełniająca

•W.Boziewicz „Polski Kodeks Honorowy”

•Ks. J. Kitowicz „Opis obyczajów za panowania Augusta III”

•W. Hobbs „Stage Combat”

Uwagi:

Metody kształcenia:

1.Wykład problemowy na temat bezpieczeństwa na zajęciach, założeń szkoleniowych, funkcji szermierki scenicznej w szkoleniu aktorskim, a także kontekstów historycznych, rodzajów broni, ich budowy i zastosowania.

2.Elementarne zadania szermiercze - ćwiczenia

3.Analiza różnych rodzajów złożeń szermierczych i działań na żelazo - teoria

4.Rozwiązywanie zadań i problemów związanych z sekwencją ruchową - ćwiczenia

5.Poszukiwanie różnych rozwiązań scenicznych na zadany temat – ćwiczenia

6.Praca indywidualna – samodzielny trening pod okiem wykładowcy oraz układanie prostych złożeń szermierczych - ćwiczenia

7.Praca w grupach – walki, w których bierze udział więcej niż dwóch szermierzy – teoria i ćwiczenia

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

1. Podczas nauki fechtunku sięgamy po dramaty klasyczne i w ich kontekście rozmawiamy o obyczajowości danego okresu historycznego, którego nieodzownym elementem jest broń biała. Wybór dramatów zdeterminowany jest uniwersalnością wymowy danego dzieła dramatycznego, co pozwala na budowanie szerszych kontekstów odnoszących się do zwyczajów panujących współcześnie.

1. Student otrzymuje kompleksowe szkolenie fechtunku od podstaw aż po zaawansowane działania szermiercze, co pozwala mu na samodzielne tworzenie skomplikowanych choreografii pojedynków scenicznych.

3. Nasze ćwiczenia są poprzedzone odpowiednią ilością informacji technicznych, które student ma za zadanie wykorzystać podczas działania scenicznego. Szermierka jako zbiór działań na żelazo oferuje skodyfikowany zbiór działań, a zadaniem studenta jest wykorzystanie tej wiedzy w celu tworzenia nowych jakości teatralnych w zakresie własnych układów pojedynków

4. Nauka fechtunku zakłada wspólną pracę wszystkich uczestników zajęć, co wymaga od nich znalezienia wspólnego porozumienia, które pozwoli im jako grupie osiągnąć założony rezultat. Każdy z uczestników takiego działania pracuje na sukces całego zespołu. Wiąże się to z koniecznością wzajemnej pomocy, czego skutkiem jest indywidualizacja całego procesu uczenia się choreografii.

5. Podstawowym założeniem ćwiczenia szermierki scenicznej jest bezpieczeństwo uczestników treningu. Na zajęciach obowiązują restrykcyjne zasady, których przestrzeganie jest warunkiem udziału w takim treningu. Podczas działań szermierczych zaangażowane jest zarówno całe ciało, jak również głos trenującego aktora ponieważ materiałem wyjściowym jest dla nas tekst dramatyczny.

6. Proces kształcenia zakłada ścisłą współpracę osób trenujących daną choreografią. Warunkiem bezpieczeństwa jest umiejętność jasnego komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań wobec partnera. Pojedynek sceniczny wymaga od aktorów umiejętności współpracy i wzajemnej natychmiastowej weryfikacji proponowanych przez partnera działań i rozwiązań scenicznych.

7. Choreografia wykonywana przez całą grupę jest skomplikowanym i skoordynowanym działaniem przy użyciu broni białej. Sprawia to, że trenujący dla uzyskania założonego efektu są zobowiązani do zachowania odpowiedniego skupienia i niesienia sobie wzajemnej pomocy podczas nauki danego materiału ruchowego.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wyszyński
Prowadzący grup: Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)