Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektakl dyplomowy 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektakl dyplomowy 2
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 28.00 LUB 27.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do zbudowania roli w spektaklu teatralnym. (K_W02)

2. Student zna elementy dzieła teatralnego oraz rozumie ich wzajemne relacje, orientuje się w budowie formalnej utworów w stopniu niezbędnym w pracy aktora dramatycznego.(K_W03)

3.Student posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego tworzywa literackiego; używa i miesza gatunki, style w celu podkreślenia współczesnej wymowy projektu artystycznego w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń życia społecznego i politycznego. (K_W04)

4. Student posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu. (K_W06)

Umiejętności:

1. Student dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych umiejętnie wykorzystując specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie. (K_U03)

2. Student działa na rzecz zespołu dążąc do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami. (K_U04)

3. Student posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych. (K_U05)

4.posiada umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne na poziomie odpowiednim do wykorzystania w pracy aktora dramatycznego (K_U06)

5. Student doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. (K_U07)

6.Student stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu. (K_U08)

7. Student elastycznie przystosowuje się do warunków towarzyszących różnorodnym występom publicznym; umiejętnie nawiązuje kontakt z publicznością wykorzystując go skutecznie i odpowiedzialnie. (K_U12)

8. Student posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną. (K_U13)

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności ; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych (K_K01)

2. Student łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją w działaniach a vista przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych. (K_K02)

3. Student świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem; umiejętnie zarządza nimi w pracy indywidualnej i zespołowej. (K_K03)

4. Student dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań. (K_K04)

5.Student wykazuje się pewnością siebie w relacjach interpersonalnych ; rozwija potencjał inteligencji emocjonalnej tworząc empatyczne więzi zawodowe i społeczne; w zależności od potrzeb przewodniczy działaniom zespołowym lub staje się częścią zespołu; wykazuje się dyscypliną w planowaniu i organizowaniu prac zespołowych; wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów. (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Na ogólną ocenę składa się szereg poniższych składowych:

1. Gotowość studenta do podejmowania pracy twórczej.

2. Umiejętność analizy tekstu dramatycznego.

3. Autentyczność i zaangażowanie w tematykę podejmowaną w dramacie.

4. Punktualność i etyka zawodowa.

5. Przygotowanie ciała i aparatu głosowego do przeprowadzenia roli scenicznej.

6. Przebieg procesu twórczego.

7. Umiejętność pracy w zespole.

8. Efekty pracy w postaci ostatecznego kształtu roli scenicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
WA dyplom - przedstawienie repertuarowe więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kosiński, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Cezary Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Skrócony opis:

Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego, kierunku Aktorstwo pt: Gwoździe oparty na monodramie Erica Bogosiana pt: Czołem wbijając gwoździe w podłogę. Tłumaczenie - Sławomir Michał Chwastowski. Adaptacja i reżyseria - Cezary Kosiński. Scenografia i kostiumy - Jana Łączyńska i Marta Kozera. Reżyseria światła - Karolina Gębska. Choreografia - Aneta Jankowska. Konsultacja muzyczna - Piotr Domiński. Asystentka reżysera - Katarzyna Post.

Pełny opis:

Przedstawienie opowiada historie siedmiorga bohaterów. Są to: Artysta, Pola, Poldek, Sprzedawca płytek ceramicznych, Ćpunka, Wewnętrzne dziecko i Zuzka. Bohaterowie prezentują odmienne strategie przetrwania w świecie, w którym rządzi konsumpcjonizm i upadek wszelkich wartości. Próbują odnaleźć sens w przepełnionej chaosem rzeczywistości. Wyjściowy tekst E. Bogosiana jest monodramem. Składa się z dziewięciu niezależnych części przeznaczonych dla jednego aktora. Adaptacja polegała głównie na podzieleniu oryginalnego tekstu. Dodatkowo wprowadzonym elementem jest fragment z innego utworu E. Bogosiana: Obódź się i poczuj smak kawy, który otwiera spektakl, stanowi jego prolog. Wprowadza temat teatru jako magicznego doświadczenia, przestrzeni spotkania i wymiany między aktorami, a widzami.

Podstawowym założeniem w procesie przygotowawczym warsztatu dyplomowego było przygotowanie studentów do pracy w teatrze. Starałem się zatem wykorzystać swoje własne doświadczenie aby wszelkie zajęcia przypominały próby teatralne. Z tego powodu zaprosiłem do współpracy twórców, z którymi wielokrotnie w pracy teatralnej współpracowałem.

Praca nad spektaklem odbywała się w formie prób, które rozpoczęły się 05 11 2018. Odbyliśmy 20 prób zbiorowych i 28 prób indywidualnych (po cztery pełne próby na każdego studenta). Premierę poprzedziły trzy próby generalne.

Główny nacisk w procesie przygotowawczym położyłem na przybliżenie studentom specyfiki świata opisanego przez E. Bogosiana oraz czasów, w których rozgrywa się akcja utworu. Następnie dokonaliśmy precyzyjnej analizy tekstu, języka dramatu oraz charakterystyki poszczególnych bohaterów. Kolejnym etapem procesu był szereg prób indywidualnych poświęconych pracy nad postaciami. Polegał zarówno na pogłębionej analizie, jak i ćwiczeniach improwizacyjnych. Z uwagi na formę spektaklu każdy ze studentów był przeze mnie prowadzony nieco inaczej. Struktura przedstawienia nie jest jednorodna. Zawiera elementy stand-up, wykładu performatywnego, występu estradowego, performansu, koncertu rockowego, a także klasycznego teatru (z tzw. czwartą ścianą). Jego dramaturgia polega na przenikaniu się różnych form teatralnych.

Następnie należało połączyć poszczególne sceny w całość. Podstawowym założeniem tego etapu pracy było uświadomienie studentom jak ważnymi elementami teatralnego widowiska jest muzyka i światło. Istotnym zabiegiem dramaturgicznym jest wprowadzenie do spektaklu kilku utworów muzycznych. Dopełniają historie poszczególnych bohaterów, budują nastrój ich scen, korespondują z tematami poruszanymi przez postaci, stanowią element inscenizacji.

Odbyliśmy wiele prób "technicznych", poświęconych integracji akcji scenicznej z muzyką i światłem oraz projekcjami wideo. Jest to szczególnie ważny moment procesu twórczego. Wprowadza dyscyplinę w akt twórczy. Student z jednej strony podąża za wewnętrznymi impulsami, z drugiej musi podporządkować się rytmowi muzyki, kontrolować pozycję w świetle. Jest to doskonałe ćwiczenie na integrację autentycznej treści i wiarygodnej formy. Uczy studentów, że nie tylko to, co grają ale także kontekst - wykreowany światłem i dźwiękiem świat spektaklu, wpływa na ostateczny sens i wydźwięk danej sceny. Próby generalne także były poprzedzone przebiegami czysto technicznymi.

Literatura:

1. Eric Bogosian Czołem wbijając gwoździe w podłogę

2. Eric Bogosian Obudź się i poczuj smak kawy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ratajczak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA dyplom - przedstawienie repertuarowe, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kosiński, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Cezary Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA dyplom - przedstawienie repertuarowe - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)