Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z głosem (podłoga)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PzGP-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z głosem (podłoga)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie i utrwalenie u studentów prawidłowej emisji głosu, która jest ważnym elementem wizerunku zawodowego – i szerzej – procesu komunikatywnego. Ponadto, w ramach przedmiotu poruszane będą zagadnienia mające za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania zawodu w obszarze aktorstwa głosowego (voice acting) – niezbędnego w teatrze radiowym czy dubbingu.

Pełny opis:

W procesie wytwarzania i wyprowadzania głosu bierze udział wiele czynności zachodzących jednocześnie – oddychanie, fonacja oraz artykulacja przy wykorzystaniu funkcji rezonansu. W trakcie zajęć każdej z tych czynności poświęcone będą ćwiczenia intelektualne (mające na celu zwiększenie świadomości procesu emisji głosu) i ruchowe (kształtujące mechanizmy poszczególnych narządów i mięśni).

W ramach zajęć wykorzystywane będą ćwiczenia z m.in.: Metody Feldenkraisa, Metody Iris Warren, Techniki Alexandra, Jogi, a także z badań własnych nad zagadnieniem emisji głosu.

Zarys procesu zajęć:

1. Oddech – świadomość, likwidowanie blokad i napięć ciała-instrumentu poprzez ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne.

2. Dźwięk – uwalnianie prawidłowego, indywidualnego i jednostkowego, naturalnego głosu.

3. Mowa – zastosowanie świadomego oddechu, prawidłowego głosu i prawidłowej postawy ciała w praktyce

Literatura:

• Austin D., Pilates dla każdego, Poznań 2003.

• Binkuńska E., Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz 2012.

• Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, red. M. Przybysz-Piwko, Warszawa 2006.

• Grotowski J., Teksty zebrane, Warszawa 2012.

• Linklater K., Uwolnij swój głos, Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma wiedzę z zakresu technicznych aspektów pracy z głosem; K_W04

- posiada wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania działań zawodowych w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze; K_W10

- posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych; K_U06

- doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych; K_U06

- stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu K_U07

- rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych ; K_K02

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem; umiejętnie zarządza nimi w pracy indywidualnej i zespołowej K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do zaliczenia.

Wymagane jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i włączanie się w działania o charakterze performatywnym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Martyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bartosz Martyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Martyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bartosz Martyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Martyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bartosz Martyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)