Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje logopedyczne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/KL1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konsultacje logopedyczne I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące usprawniania narządów mowy, ukierunkowane na korygowanie wad wymowy oraz niedoskonałości artykulacyjnych. Celem jest kontrolowanie brzmienia dźwięków mowy w izolacji oraz w różnych kontekstach artykulacyjnych. Budowanie świadomości ortofonicznej.

Pełny opis:

Zapoznanie z budową aparatu artykulacyjnego.

Ćwiczenie sprawności narządów mowy (żuchwa, wargi, język, podniebienie miękkie). Ćwiczenie rozluźniania aparatu mowy oraz całego ciała - przy jednoczesnym pokazywaniu zależności tych napięć.

Wywoływanie właściwego brzmienia głosek.

Kontrolowanie prawidłowego brzmienia głosek w izolacji, sylabach, różnych pozycjach wyrazów (nagłos, śródgłos, wygłos).

Utrwalanie właściwego brzmienia mowy w tekstach czytanych, mówionych, śpiewanych - realizacje techniczne oraz z użyciem emocji i zmiennego tempa; utrwalanie właściwego brzmienia głosek w mowie spontanicznej.

Literatura:

1. Becker I. M., Okluzja w praktyce stomatologicznej, red. wyd. pol. G. Śmiech-Słomkowska, Wrocław 2013

2. Bednarek D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2005

3. Dłuska M., Fonetyka polska, Kraków 1981

4. Dłuska M., Prozodia języka polskiego, Warszawa 1976

5. Dupas P. H., Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. Od diagnozy po szynę zgryzową, tł. A. Bańkowska-Afshartchi, Warszawa 2009

6. Gorzechowski K., Rehabilitacja stomatologiczna, Białystok 2016

7. Język polski. Kompendium, red. M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska, Warszawa 2005

8. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

9. Logopedia artystyczna, red. Kamińska B., Milewski S., Gdańsk 2016

10. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2004

11. Skorek E. M., Oblicza wad wymowy, Warszawa 2001

12. Skorek E. M., Samogłoski (profilaktyka, diagnoza, korekcja), Kraków 2001

13. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007 (i inne pozycje autorki)

14. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001

15. Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1971

16. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998

17. Rentgenogramy. 1.0 Program komputerowy - Komlogo 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_W06 - Zna budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Zna mechanizmy artykulacji głosek. Zna podstawowe zaburzenia mowy. Rozumie przydatność tej wiedzy w mowie scenicznej.

K_U06 - Posługuje się mianownictwem anatomicznym. Słyszy swoją wadę wymowy. Dostrzega różnicę w brzmieniu głosek.

K_U07 - Umie wykonać ćwiczenia usprawniające narządy mowy. Stosuje ćwiczenia rozluźniające. Świadomie wpływa na tempo mowy.

K_K06 - Potrafi współpracować z innymi specjalistami w zakresie korygowania zaburzeń mowy.

K_K05 - Ma świadomość wpływu cech psychicznych na mowę. Potrafi wykorzystać wiedzę w kontaktach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach; opcjonalnie pamięciowe opanowanie krótkiego tekstu dla lepszego utrwalenia poprawionej głoski/głosek (budowanie pamięci artykulacyjnej).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Kalina Cyz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące usprawniania narządów mowy, ukierunkowane na korygowanie wad wymowy oraz niedoskonałości artykulacyjnych. Celem jest kontrolowanie brzmienia dźwięków mowy w izolacji oraz w różnych kontekstach artykulacyjnych. Budowanie świadomości ortofonicznej.

Pełny opis:

Zapoznanie z budową aparatu artykulacyjnego.

Ćwiczenie sprawności narządów mowy (żuchwa, wargi, język, podniebienie miękkie). Ćwiczenie rozluźniania aparatu mowy oraz całego ciała - przy jednoczesnym pokazywaniu zależności tych napięć.

Wywoływanie właściwego brzmienia głosek.

Kontrolowanie prawidłowego brzmienia głosek w izolacji, sylabach, różnych pozycjach wyrazów (nagłos, śródgłos, wygłos).

Utrwalanie właściwego brzmienia mowy w tekstach czytanych, mówionych, śpiewanych - realizacje techniczne oraz z użyciem emocji i zmiennego tempa; utrwalanie właściwego brzmienia głosek w mowie spontanicznej.

Literatura:

1. Becker I. M., Okluzja w praktyce stomatologicznej, red. wyd. pol. G. Śmiech-Słomkowska, Wrocław 2013

2. Bednarek D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2005

3. Dłuska M., Fonetyka polska, Kraków 1981

4. Dłuska M., Prozodia języka polskiego, Warszawa 1976

5. Dupas P. H., Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. Od diagnozy po szynę zgryzową, tł. A. Bańkowska-Afshartchi, Warszawa 2009

6. Gorzechowski K., Rehabilitacja stomatologiczna, Białystok 2016

7. Język polski. Kompendium, red. M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska, Warszawa 2005

8. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

9. Logopedia artystyczna, red. Kamińska B., Milewski S., Gdańsk 2016

10. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2004

11. Skorek E. M., Oblicza wad wymowy, Warszawa 2001

12. Skorek E. M., Samogłoski (profilaktyka, diagnoza, korekcja), Kraków 2001

13. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007 (i inne pozycje autorki)

14. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001

15. Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1971

16. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998

17. Rentgenogramy. 1.0 Program komputerowy - Komlogo 2010.

Uwagi:

Po ukończeniu przedmiotu student zna budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego; zna mechanizmy artykulacji głosek; zna podstawowe zaburzenia mowy; rozumie przydatność tej wiedzy w mowie scenicznej; posługuje się mianownictwem anatomicznym; słyszy swoją wadę wymowy; dostrzega różnicę w brzmieniu głosek; umie wykonać ćwiczenia usprawniające narządy mowy; stosuje ćwiczenia rozluźniające; świadomie wpływa na tempo mowy; potrafi współpracować z innymi specjalistami w zakresie korygowania zaburzeń mowy; ma świadomość wpływu cech psychicznych na mowę; potrafi wykorzystać wiedzę w kontaktach społecznych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)