Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja wiersza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja wiersza
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzanie umiejętności interpretowania wybranych fragmentów polskich utworów poetyckich przy rozwijaniu technicznego warsztatu aktorskiego (opanowanie oddechu, emisji głosu i sprawności artykulacyjnej).

Pełny opis:

Podczas cyklu semestralnego w ramach przedmiotu prowadzone są ćwiczenia:

– uświadamiające bogactwo interpretacyjne tekstu zapisanego w formie jedenasto- i/lub trzynastozgłoskowca, z uwzględnieniem budowy wiersza klasycznego (średniówki, klauzule, przerzutnie, funkcja intonacji, funkcja rymu, funkcja rytmu)

– wprowadzające w tajniki aktorskiego wykorzystania materiału literackiego (jego zapisów)

– uczące prowadzenia myśli i intencji w mowie wierszowanej, a także istnienia w obrębie zjawisk twórczych tj. kontaktu, słuchania, spontaniczności reakcji

– kształtujące umiejętności posługiwania się mową wierszowaną w różnych konwencjach

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studentka/Student:

potrafi rozpoznać i zanalizować formę utworów, ich strukturę kompozycyjną i budowę rytmiczną; zna podstawowe formy wiersza i wersyfikacji; posiada wiedzę dotyczącą werbalnych środków ekspresji i ma świadomość konieczności ich synchronizacji z ekspresją ciała; pozyskuje i wykorzystuje wiedzę teoretyczną w interpretacji utworów pisanych wierszem; zna i rozumie pojęcie analizy tekstu; zna w całości utwory, których fragmenty analizuje

(K_W04, K_W08, K_W06)

Umiejętności:

Studentka/Student:

respektując formę interpretowanego utworu czy fragmentu mowy wiązanej - biegle (lub co najmniej poprawnie) posługuje się środkami werbalnej i niewerbalnej ekspresji aktorskiej; posługuje się podstawowymi zasadami wersyfikacji we własnych interpretacjach utworów wierszowanych; ma świadomość konieczności nieustannego doskonalenia umiejętności technicznych i pozyskiwania wiedzy z zakresu prozodii; potrafi wykorzystać materiał literacki do własnych koncepcji artystycznych; potrafi zrealizować narzucone założenia korzystając z nabytych umiejętności z zakresu techniki mowy i emisji głosu; potrafi zrealizować własne koncepcje interpretacyjne w rygorze mowy wiązanej; nawiązuje kontakt ze słuchaczami i widzami

(K_U02, K_U06, K_U05)

Kompetencje społeczne:

Studentka/Student:

potrafi pracować w zespole zachowując własną indywidualność; potrafi konstruktywnie i z empatią formułować uwagi i oczekiwania wobec partnerów, a jednocześnie uwagi krytyczne traktować w duchu samooceny – jako inspirację; przyjmuje krytyczne uwagi, które potrafi inspirująco wykorzystać; potrafi budować w sobie poczucie odpowiedzialności za artystyczne i osobiste poczynania w kontekście społecznym; traktuje krytykę jako drogę osobistego rozwoju

(K_K03, K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Metodami nauczania będą wykłady i rozmowy analityczne, uwagi interpretacyjne, praca z tekstem i dyskusja, analiza przypadków, konsultacje indywidualne, rozmowy w grupie, uwagi indywidualne w obecności grupy

Kryteria oceny:

W trakcie pracy semestralnej oceniane będą:

umiejętność szybkiego opanowania pamięciowego tekstu; analiza tekstu; budowanie założeń interpretacji tekstu z uwzględnieniem jego specyfiki; umiejętność prowadzenia myśli oraz emocji tożsamych z budową poematu dygresyjnego oraz założeniami interpretacyjnymi; nawiązywanie kontaktu z widzem i partnerami; umiejętność przenoszenia wartości technicznych (oddech, głos - używanie rezonatorów, artykulacja) a także ruchu na pole interpretacji tekstu.

Egzamin w formie pokazu weryfikuje rezultat artystyczny osiągnięty podczas pracy semestralnej – sprawdza umiejętności w zakresie posługiwania się formą wiersza, umiejętności interpretacyjne w obrębie wiersza, aspekty techniczne (oddech, głos, artykulacja), umiejętność nawiązywania kontaktu z widzem i / lub partnerami.

Brana jest pod uwagę również: frekwencja; przygotowanie do zajęć; aktywność na zajęciach; kreatywność podczas pracy z kolegami; szacunek dla partnerów i umiejętność jego okazywania; umiejętność przyjmowania konstruktywnych uwag i wykorzystywanie ich we własnym rozwoju twórczym

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Pełny opis:

od 15 marca z powodu sytuacji epidemicznej zajęcia prowadzone w formie on-line. Łączenia indywidualne i zbiorowe mające na celu pracę nad analizą tekstu, jego interpretacją - zapewnienie ciągłości procesu twórczego w obrębie interpretowania wiersza.

Literatura:

Beniowski J Słowacki wiersze Cz Miłosz, Poema naiwne Piosenka o końcu świata, Postój zimowy

Z Herbert,

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Marcin Perchuć, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Perchuć, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Literatura:

Beniowski J Słowacki

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Marcin Perchuć, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Marcin Perchuć, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borkowski, Anna Moskal-Wierzbicka, Olga Sawicka
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Marcin Perchuć, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)