Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia słuchowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/CwSluch-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia słuchowe
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie rozwijanie potencjału słuchowego osób studiujących specjalność aktorstwo i wokalistyka w zakresie słuchu harmonicznego, intonacji i detalu rytmicznego powiązanego z pulsacją obowiązującą w różnych stylach muzyki rozrywkowej

Pełny opis:

zagadnienia merytoryczne w obydwu semestrach dostosowywane są do poziomu zaawansowania studentów tworzących grupę ćwiczebną.

Literatura:

Ćwiczenia dobierane w zależności od poziomu i potrzeb grupy, oparte m.in. na podręcznikach:

E. Bachträgl „Modern rhythm and reading script”

J. Niemack ”Hear It and Sing It – exploring modal jazz”

Efekty uczenia się:

W01 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje, orientuje się w budowie formalnej utworów w

stopniu niezbędnym do profesjonalnych działań wokalnych SAW_W04

U01 potrafi kontrolować intonację w konsonansowej i dysonansowej fakturze harmonicznej w akordach czterogłosowych (sekstowych, septymowych i nonowych), realizuje linię melodyczną z poczuciem kontekstu harmonicznego, potrafi realizować struktury rytmiczne uwzględniające artykulację i puls charakterystyczne dla różnych stylów wpisanych w muzykę latynoską, swing, r&b i pokrewne SAW_U01

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega proces pracy i osiągane postępy w zakresie sprawności słuchowej w trakcie semestru.

W ramach zaliczenia osoby studiujące wykonują trzy ćwiczenia: jedno rytmiczne, jedno w wielogłosie, jedno melodyczne.

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności osoba studiująca nie zostanie dopuszczona do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bilińska
Prowadzący grup: Aleksandra Bilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

1.Kształcenie słuchu melodycznego.

2.Kształcenie słuchu harmonicznego.

3.Kształcenie poczucia metrorytmiczego.

4.Kształcenie wrażliwości na barwę

dźwiękową oraz zmiany na poziomie

dynamiki i artykulacji.

5Poszerzanie wiedzy studentów przez

poznawanie szeroko rozumianej

literatury muzycznej, kierunków,

stylów, gatunków oraz form

muzycznych.

6.Rozwijanie umiejętności

improwizowania.

Pełny opis:

Kształcenie słuchu harmonicznego.

Słuchowa analiza harmoniczna i formalna, ćwiczenia harmoniczne w oparciu wybrane o przykłady z literatury muzyki rozrywkowej.

Improwizowanie z wyobraźni motywów i fraz melodycznych, rytmicznych oraz melodyczno – rytmicznych

Kształcenie poczucia metro – rytmicznego (ćwiczenia rytmiczne 1- i 2-głosowe polimetryczne) w oparciu wybrane o przykłady

Literatura:

Wybrane piosenki z muzyki polskiej i zagranicznej do analizy harmonicznej

Wybrane kompozycje instrumentalne, wokalne oraz wokalno-instrumentalne do analizy i improwizacji

Kałużny P., Skale muzyczne we współczesnej harmonii tonalnej, Poznań 1994.

Wesołowski F., Materiały do nauki o skalach, Karków 1997.

Biblioteki wirtualne i zasoby on-line (opcjonalnie)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska
Prowadzący grup: Anna Serafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)