Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie / Projektowanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/SRP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie / Projektowanie II
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności przygotowania wraz ze studentem kierunku reżyserii profesjonalnego egzemplarza reżyserskiego, który mógłby posłużyć mu w realizacji spektaklu dyplomowego w zawodowych teatrach lalkowych.

Pełny opis:

Wybór tekstu, reżyserska analiza tekstu, przygotowanie zarysu inscenizacji.

Opracowanie scenografii.

W trakcie dwóch semestrów, w różnej kolejności, i w zależności od indywidualnych predyspozycji, oczekiwań, potrzeb i osobowości danego studenta, opracowywane będą egzemplarze reżyserskie w oparciu o wybrane teksty przy wsparciu studenta technologii teatru lalek.

Literatura:

1. L. Schiller, Wykształcenie reżysera

2. W. Szulczyński – Reżyseria teatralna

3. Teorie współczesnego teatru - red. K. Puzyna

1. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą

2. F. Lang – O działaniu scenicznym

3. I. Sławińska – Teatr w myśli współczesnej

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Zna tradycyjną i współczesną dramaturgię /w tym sztuki dla dzieci/ (T_W02)

Posiada wiedzę z zakresu możliwości technologicznych, które mogą być wykorzystane w inscenizacji teatralnej (T_W08)

Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu literatury pisanej na temat teatru. (T_W05)

Posiada wiedzę na temat prawnych, marketingowych i finansowych aspektów zawodu scenografa (T_W10)

W zakresie umiejętności (U) student:

Umie na potrzeby teatru czerpać inspirację z prozy, poezji i innych form literackich; potrafi wykorzystać pozasłowne środki wyrazu (T_U04)

Potrafi przeanalizować dany tekst, znaleźć interesującą, adekwatną formę inscenizacyjną, połączyć z wizją plastyczną; (T_U02)

Wykorzystać wiedzę z zakresu używanych technologii w teatrze lalek

(T_U03)

Potrafi w formie krótkiej prezentacji zainteresować słuchaczy swoim przedsięwzięciem.(T_U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Pracuje samodzielnie przygotowując i opisując nowatorskie realizacje teatralne (T_K04)

Potrafi twórczo dyskutować na temat zaprojektowanego przez siebie spektaklu, bronić swojej wizji, ale umie też zaakceptować krytyczne opinie po to, żeby umiejętnie wykorzystać je w ewentualnych zmianach koncepcyjnych (T_K01, T_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Sem V - zaliczenie

Sem VI - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)