Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka teatru lalek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PTL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka teatru lalek
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do sztuki teatru lalek.

Zajęcia w formie wykładów i konwersatoriów.

Pełny opis:

semestr I

Co to jest sztuka teatru.

Teatr ożywionej formy jako jeden z rodzajów teatru.

Historia i współczesność teatru lalek.

Rola plastyka w teatrze lalek.

Przestrzeń teatralna - rodzaje sceny.

Rodzaje i typy lalek teatralnych.

semestr II

Co to jest dramat? Dramat a teatr.

Próby przełożenia konfliktu dramatycznego na obraz przestrzeni scenicznej Ćwiczenia z dramatem klasycznym oraz współczesnym.

Lalka jako postać sceniczna.

Dobór środków teatru lalkowego do własnej koncepcji wybranej sceny z dramatu.

Literatura:

Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna

Z. Strzelecki, Kierunki scenografii współczesnej

Z. Strzelecki, Współczesna scenografia polska

Z. Strzelecki, Konwencje scenograficzne

H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek

H. Jurkowski, Przemiany ikonosfery

H. Jurkowski, Metamorfozy teatru lalek

H. Jurkowski Szkice z teorii teatru lalek

H.Jurkowski H.Ryl Alina Stanowska Teatr lalek, zagadnienia metodyczne

100 przedstawień teatru lalek

Projekcje wideo zarejstrowanych spektakli teatralnych

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna:

T_W02 repertuar związany ze specjalnością studiów

T_W04 metody i sposoby wykorzystywania klasycznych i współczesnych form teatru lalek

T_W05 podstawowe linie rozwojowe w historii teatru oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami

T_W08 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w teatrze (w ujęciu całościowym}, oraz rozwojem technologicznym w dziedzinie teatru lalek

W zakresie umiejętności student potrafi:

T_U03 świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w trakcie realizacji prac artystycznych

T_U05 realizować działania artystyczne w oparciu o własną wyobraźnię i intuicję

T_U06 podejmować samodzielnie decyzję odnośnie projektowania, planowania i realizacji swoich prac artystycznych

W zakresie kompetencji społecznych student jest zdolny do:

T_K01 wykorzystywania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów, jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

T_K03 konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonywanie zadawanych prac w trakcie semestru. Ocena końcowa składa się z ocen cząstkowych: za aktywność podczas zajęć - 50 %

projektowanie na zadany temat - 50 %

Warunkiem zaliczenia jest obecność na co najmniej 50% zajęć lub odrobienie materiału w formie ustalonej z wykładowcą prowadzącym.

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

I sem - zaliczenie,

II sem - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)