Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat teatralny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WT-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat teatralny
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok V sem IX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Realizacja spektaklu na scenie profesjonalnego teatru.

Pełny opis:

Semestr IX

Spektakl warsztatowy jest sprawdzianem twórczych możliwości i umiejętności warsztatowych studenta na podstawie zrealizowanego przedstawienia. Przygotowanie spektaklu opiera się m.in. na współpracy ze scenografem, kompozytorem i innymi realizatorami spektaklu. Zaznajamia studentów z cyklem produkcyjnym przedstawienia teatralnego.

Literatura:

W zależności od wyboru materiału do realizacji

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

Wykazuje się znajomością stylów gry aktorskiej i prac reżyserskich R W5

Ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowa¬nymi w teatrze R W6

Posiada pełną wiedzę dotyczącą realizacji prac arty-stycznych związanych ze specjalnością reżysera teatru lalek, jak również szeroką wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin; R W9

Zna możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy; R W10

W zakresie umiejętności (U) student:

Samodzielnie ocenia tekst literacki i możliwości jego adaptacji na potrzeby teatru; R U2

Świadomie posługuje się techniką i technologią teatru lalek; R U3 Współpracuje z innymi osobami w ramach prac zespołowych;R U6

Słucha współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny; R U7

Posiada zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych; R U8

Oopanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych , które umożliwiają ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę; R U9

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Samodzielnie i kreatywnie korzysta ze swojej wyobraźni, intuicji, emocjonalności; adaptuje się do nowych i zmieniających się okoliczności, kontroluje swoje zachowania związane z publicznymi

prezentacjami; R K2

Wykazuje umiejętność samooceny;R K3

Jest zdolny do podjęcia refleksji na temat etycznych aspektów związanych z własną pracą; R K5

Potrafi współpracować w ramach wspólnych projektów; R K6

Metody i kryteria oceniania:

przedstawienia w gronie współpracowników. Ocena aktywności w trakcie prób, stopień przygotowania do prób, ocena efektu końcowego w postaci przedstawienia , jak również procesu powstawania

Sem IX - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)