Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki klasyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/TK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki klasyczne
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Łucja Grzeszczyk:

Zajęcia umożliwiające w sposób teoretyczny oraz praktyczny zgłębić klasyczne formy lalkowe, do których należy jawajka, kukła, pacynka. Student poznaje rys historyczny, budowę oraz poetykę poszczególnych form. Dzięki uczestniczeniu na zajęciach ze studentami kierunku aktorskiego ma możliwość dogłębnie zbadać i przepracować tajniki animacji, kompozycji na scenie oraz zasad dramaturgii etiud aktorskich z wykorzystaniem lalek. Wiedza ta jest przyswajana podczas indywidualnych lub zbiorowych ćwiczeń z lalką oraz podczas budowania zdarzenia scenicznego z perspektywy reżysera.

Pełny opis:

Łucja Grzeszczyk:

Wykład ma za zadanie wykształcić umiejętność:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego jawajki, kukły, pacynki

- łączenia animacji jawajki, kukły, pacynki z tekstem dramatycznym

- budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem formy jawajki, kukły, pacynki

- budowania zdarzenia scenicznego, prowadzenia aktora i egzekwowania zadań aktorskich

- świadomego wyboru różnych form klasycznych (jawajka, kukła, pacynka) we wspólnym repertuarze

Ćwiczenia poświęcone są:

- rozpoznaniu i wykorzystaniu środków wyrazu scenicznego jawajki, kukły, pacynki

- łączeniu animacji jawajki, kukły, pacynki z tekstem dramatycznym

- budowaniu elementarnych etiud aktorskich z użyciem formy jawajki, kukły, pacynki

- budowaniu zdarzenia scenicznego, prowadzeniu aktora i egzekwowaniu zadań aktorskich

- świadomemu wyborowi różnych form klasycznych (jawajka, kukła, pacynka) we wspólnym repertuarze

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. „Aktor w roli demiurga” H. Jurkowski

2. „Historia teatru lalek” H. Jurkowski

3. „Moja profesja” S. Obrazcow

Literatura uzupełniająca:

1. „Szkice z teorii teatru lalek”, H. Jurkowski

2. „Obrazcow i lalki”, J. Kott Jan – Teatr Lalek nr 1–2, 1950

3. „Środki ekspresji pozasłownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przybyszewskiego”, S. Mrazek

4. „100 przedstawień teatru lalek”, L. Kozień, M. Waszkiel

5. „Praca aktora nad sobą”, t. I, t. II, K. Stanisławski

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

1. Potrafi rozróżnić i wykorzystać umiejętności gry z użyciem klasycznych form wyrazu (A_W5)

2. Wie jak zastosować zdobytą wiedzę na temat animacji lalek jawajka, kukła, pacynka (A_W21)

3. Orientuje się w repertuarze odpowiadającym poetyce gry jawajką, kukłą, pacynką (A_W1)

4. Potrafi dokonać analizy materiału literackiego z wykorzystaniem możliwości motorycznych lalek jawajka kukła, pacynka (A_W 18)

W zakresie umiejętności (U) student:

1. Potrafi zastosować wiedzę praktyczną i teoretyczną w sytuacjach typowych i nietypowych w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem jawajki, kukły, pacynki jako formy wyrazu postaci scenicznej (R_U3)

2. Posiada umiejętność analizowania sytuacji dramatycznych (R_U2)

3. Potrafi dokonać syntezy środków wyrazu w celu zbudowania wyrazistego komunikatu scenicznego (R_U5)

4. Potrafi dokonać oceny zasadności użytych środków scenicznych (R_U6, R_U7)

5. Posiada umiejętność wielokrotnego powtarzania sytuacji scenicznej podpartej określonym stanem emocjonalnym (A2_U17)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

1. Wykazuje kreatywność zarówno w pracy indywidualnej jak i zbiorowej (R_K2)

2. Charakteryzuje się zdolnością organizacji pracy scenicznej (R_K6)

3. Charakteryzuje się przewidywalnością w pracy scenicznej (A_K3)

4. Potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy (A2_K03 i A1_K03)

5. Rozumie pojęcie zespołowości i odpowiedzialności za proces tworzenia i prezentacji wypowiedzi artystycznej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać (A2_K02)

Metody i kryteria oceniania:

III sem. - Zaliczenie

IV sem. - Zaliczenie

Sposoby weryfikacji:

• kontrola kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych

• zaliczenie kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych

• pokaz sceniczny utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Łucja Grzeszczyk:

W semestrze zimowym praca odbywa się głównie pod postacią ćwiczeń, które przekształcają się w formę układów choreograficznych oraz etiud na potrzeby egzaminu. Wykorzystywane są jawajki, kukły, pacynki ćwiczebne.

Pełny opis:

Łucja Grzeszczyk:

Wykład oraz ćwiczenia mają wykształcić umiejętność przyporządkowania tekstu pacynce, co stanowi wstęp do przyłożenia tekstu do jawajki oraz kukły w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)