Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew zespołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew zespołowy
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Śpiew zespołowy” jest nabycie umiejętności współpracy w zespole w zakresie śpiewu, zapoznanie się z podstawowymi zasadami harmonii w śpiewaniu w grupie, różnymi formami wielogłosu i umiejętność zastosowania tych zagadnień w pracy aktora i reżysera, także rozwój ogólnomuzyczny dający możliwość swobodnego poruszania się na płaszczyźnie związku muzyki ze słowem. Przedmiot ten stawia sobie za cel nabycie umiejętności współdziałania w grupie ludzi a także organizacji pracy w grupie i współodpowiedzialności za efekty pracy.

Pełny opis:

Semestr III, IV

Ćwiczenia warsztatowe utrwalające umiejętności zdobywane w pracy nad emisją głosu – kontynuacja.

Praca nad repertuarem zawierającym różne formy wielogłosu stosowane w muzyce, praca nad doskonaleniem śpiewu harmonicznego w zespole, nad umiejętnością odnalezienia się w każdej formie muzycznej, umiejętnością słuchania i nasłuchiwania. Elementy samooceniania i konstruktywnej krytyki opracowanego materiału, możliwości jego zastosowania w sztuce teatralnej.

Praca nad rozwojem ogólnomuzycznym.

Po zakończeniu pracy semestralnej następuje zaliczenie w formie publicznej prezentacji przygotowanego programu.

Literatura:

1. Łukaszewski I., Zbiorowa emisja głosu

2. Sipowicz J., Ja i mój głos

3. Tarasewicz B., Mówię i śpiewam świadomie

1. Zielińska H., Kształcenie głosu

2. Łastik A., Poznaj swój głos

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

 rozumie znaczenie pracy zespołowej w zakresie posługiwania się głosem (śpiew) oraz znaczenie tego rodzaju formy działania scenicznego (śpiew zespołowy) i jej miejsce w sztuce teatralnej ( R_W3, R_W7)

 zna formy i rodzaje zespołowych działań muzycznych, sposoby wykonania i środki niezbędne do wykonawstwa. Rozumie wykonawstwo zespołowe ( w zakresie muzyki) jako środek ekspresji. Rozumie związki muzyki ze słowem, wykazuje podstawową znajomość form muzycznych w kontekście historycznym (R_W9)

W zakresie umiejętności (U) student:

 potrafi bez problemu współdziałać w zakresie śpiewu z innymi osobami: rozpoznaje cel, jakim jest prawidłowe wykonanie utworu muzycznego przeznaczonego dla zespołu, używa środków wykonawczych dla osiągnięcia wspólnego efektu, na podstawie nasłuchiwania potrafi odnaleźć się w grupie i tym samym przyczynić się do efektywnego wykonania utworu muzycznego stanowiącego integralną część sztuki teatralnej (R U6, R U11 )

 analizuje i ocenia efekty wspólnej pracy, podaje propozycje i stosuje alternatywne rozwiązania. (R U7)

 w czasie publicznej prezentacji nawiązuje kontakt z publicznością, potrafi ocenić jej wymagania i odpowiednio podejść do swojego zadania na scenie (R U12)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 na bazie samodzielnej pracy buduje umiejętność współdziałania dla uzyskania konkretnego efektu, angażuje się w działanie wspólne, potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i konfrontować je z grupą, posiada zdolność przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości i reakcji na tę sytuację. (R_K2)

 w ramach działań grupowych potrafi bacznie obserwować i słusznie krytykować, ale i doceniać pracę i starania innych członków zespołu. (R_K4)

 podejmuje działania zmierzające do pracy zespołowej, angażuje się w projekty, organizuje zespół ludzi oraz wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy całego zespołu. (R K6)

Metody i kryteria oceniania:

III, IV sem. - Zaliczenie

Wykonanie pracy zaliczeniowej: prezentacja sceniczna przygotowanego programu

III sem – 30 godz

IV sem – 30 godz

2 pkt

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)