Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 2. Dramat klasyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 2. Dramat klasyczny
Jednostka: Kierunek RTL rok IV
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok iV sem VII
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zadaniem w ramach przedmiotu "Seminarium reżyserskie. Dramat klasyczny" jest reżyserskie opracowanie tekstu oraz stworzenie koncepcji przedstawienia na podstawie dramatu klasycznego. Zadaniem jest realizacja niniejszego dramatu środkami teatru wizualnego, przez który rozumieć należy zarówno teatr plastyczny, teatr ruchu, teatr lalek czy teatr formy.

Pełny opis:

Zadaniem w ramach przedmiotu "Seminarium reżyserskie. Dramat klasyczny" jest reżyserskie opracowanie tekstu oraz stworzenie koncepcji przedstawienia na podstawie dramatu klasycznego. W ramach przedmiotu student/ka dokona niezbędnych dla realizacji przedstawienia prac koncepcyjnych wedle następującej kolejności: analiza tekstu, stworzenie kontekstu historyczno-literackiego, interpretacja tekstu, wybór języka realizacji, opracowanie autorskiej koncepcji przedstawienia dramatu na scenie.

Zadaniem jest realizacja dramatu środkami teatru wizualnego, przez który rozumieć należy zarówno teatr plastyczny, teatr ruchu, teatr lalek czy teatr formy.

Analiza:

W ramach pracy reżyserskiej nad dramatem klasycznym student ma za zadanie:

dokonać reżyserskiej analizy tekstu przez co rozumieć należy:

-odczytanie sensów i kontekstów zawartych w dramacie oraz określenie miejsca dramatu w kontekście historycznym, literackim i kulturowym

-analiza postaci i ich wzajemnych relacji

-analiza dramaturgi tekstu, interpretacja zdarzeń i metafor

-określenie punktów zwrotnych, punktu kulminacyjnego i pointy

-określenie kontekstu historycznego

-interpretacja znaków i metaforyki dramatu

-samodzielne odszukanie tekstów literackich i opracowań tematu oraz ich lektura i analiza

-porównanie własnych wniosków z powyższymi tekstami, oraz poszerzenie kontekstu dramatu poprzez odniesienia i interpretacje w nich zawarte

Kontekst kulturowy:

-analiza biograficzna, sytuująca tekst i autora w określonym kontekście

-analiza historyczno-literacka dramatu

-rozpoznanie odczytań dramatu i kontekstów w jakich odbyły się wybrane wcześniejsze realizacje dramatu

-samodzielne wybór i analiza tekstów literackich dotyczących wybranego dramatu i jego tematyki

-analiza dzieł wybranych dziedzin sztuki poszerzająca kontekst kulturowy i estetyczny

Interpretacja reżyserska:

-odczytanie wątków, znaczeń i metafor w odniesieniu do współczesnego kontekstu historycznego, społecznego i kulturowego

-określenie i wybór wątków najsilniej rezonujących ze współczesnością

-określenie osobistego stosunku do tekstu

-określenie własnych asocjacji i skojarzeń dotyczących treści, formy, estetyki i filozofii dramatu

Wizja:

-zbudowanie koncepcji przedstawienia w oparciu o powyższe etapy pracy

-określenie założeń adaptacyjnych i dramaturgicznych. Wybór scen, wątków, zdarzeń, narracji

-określenie postaci, ich charakterów znaczeń i relacji w oparciu o pozyskaną wiedzę i własną ich interpretację

-stworzenie wizji spektaklu obejmujące koncepcję sceniczną

-określenie języka spektaklu z uwzględnieniem narracji wizualnej jako jego podstawowego komponentu

-zbudowanie metaforyki spektaklu w oparciu o własną interpretację treści dramatu

-opis przykładowych rozwiązań scenicznych

-wybór przykładowych scen i rozwiązań opisujących realizację metafory scenicznej

-określenie założeń dotyczących treści, formy oraz estetyki

-stworzenie podstawowych zadań scenograficznych, muzycznych i choreograficznych w oparciu o przygotowaną wizję spektaklu

Efektem pracy nad dramatem będzie stworzenie eksplikacji reżyserskiej obejmującej interpretację i analizę tekstu, wizję spektaklu, określenie języka i estetyki spektaklu oraz zaplanowanie zadań dla scenografa/ki, kompozytora/ki i aktorów. Eksplikacja powinna zawierać także koncepcję dramaturgiczną zrealizowaną w formie opisu lub szkicu adaptacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości ze strony studenta/ki na etapie pracy interpretacyjnej, po dokonaniu analizy tekstu „Lilla Weneda" Juliusza Słowackiego może być dokonana zmiana tekstu wyjściowego na inny dramat klasyczny, jednak założeniem pozostaje dramat klasyczny, ze wskazaniem na polski romantyzm, w szczególności dzieła tegoż autora.

Literatura:

-

- teksty teoretyczne; historyczno-literackie, biograficzne i społeczne - wybór własny

Pedagog nie określa tekstów ponieważ ich wybór jest częścią zadania, ponadto sugerować może konkretne wizje lub interpretacje co także pozostaje wolnym wyborem studenta/ki.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

R W1

R W2

R W5

R W9

UMIEJĘTNOŚCI

R U1

R U2

R U4

R U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

R K1

R K2

R K5

Metody i kryteria oceniania:

Efektem i warunkiem zaliczenia pracy będzie stworzenie eksplikacji reżyserskiej obejmującej interpretację i analizę tekstu, wizję spektaklu, określenie języka i estetyki spektaklu oraz zaplanowanie zadań dla scenografa/ki, kompozytora/ki i aktorów. Eksplikacja powinna zawierać także koncepcję dramaturgiczną zrealizowaną w formie opisu lub szkicu adaptacji.

Oczekiwania:

Student ma za zadanie przedstawić autorską wizję spektaklu w oparciu o pracę nad tekstem Juliusza Słowackiego „Lilla Weneda" oraz dokonać obrony koncepcji w formie rozmowy egzaminacyjnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Rafał Szumski
Prowadzący grup: Rafał Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)