Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew zespołówy z elementami kształcenia słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SZZEKS-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew zespołówy z elementami kształcenia słuchu
Jednostka: Kierunek ATL rok I
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 2
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Śpiew zespołowy” jest nabycie

umiejętności współpracy w zespole w zakresie śpiewu,

zapoznanie się z podstawowymi zasadami harmonii w

śpiewaniu w grupie, różnymi formami wielogłosu i

umiejętność zastosowania tych zagadnień w pracy aktora.

Celem pracy nad kształceniem słuchu jest zapoznanie

studentów z elementarnymi zasadami muzyki oraz nabycie

podstawowych umiejętności w czytaniu nut głosem.

Pełny opis:

Semestr I

Śpiew zespołowy

Ćwiczenia emisyjne, rytmiczno-ruchowe i melodyczno-rytmiczne jako wprowadzenie do zespołowej pracy nad głosem i ruchem.

Ćwiczenia kształtujące słyszenie i śpiewanie harmoniczne (dwugłos, trzygłos, czterogłos - w zależności od rodzajów i ilości poszczególnych głosów, jakimi dysponują studenci).

Proste wielogłosy homofoniczne oraz kanony.

Kształcenie słuchu

Gama, interwał, trójdźwięk, tonacja - podstawowe wiadomości teoretyczne oraz śpiewanie gam i podstawowych interwałów (w zakresie gamy C-dur).

Praca nad rozwojem ogólnomuzycznym.

Semestr II

Śpiew zespołowy

Kontynuacja pracy z I semestru - różne formy wielogłosu w piosenkach.

Dobór repertuaru następuje po zapoznaniu się z wokalnymi możliwościami i może być korygowany w miarę potrzeb.

Kształcenie słuchu

Śpiewanie gam, śpiewanie interwałów.

Praca nad czytaniem nut głosem.

Praca nad rozwojem ogólnomuzycznym.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności dopuszczona jest praca zdalna.

Literatura:

Łukaszewski I., Zbiorowa emisja głosu

Sipowicz J., Ja i mój głos

Tarasewicz B., Mówię i śpiewam świadomie

Lasocki J.K., Mały solfeż

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie znaczenie pracy zespołowej w zakresie posługiwania się głosem oraz znaczenie tego rodzaju formy działania scenicznego (śpiew zespołowy). (SATL_W04)

2. Student zna formy i rodzaje zespołowych działań muzycznych, sposoby wykonania i środki niezbędne do wykonawstwa. (SATL_W04)

3. Student zna i rozumie zależności w budowie gam i interwałów, posiada podstawową wiedzę z zasad muzyki. (SATL_W04)

Umiejętności:

1. Student potrafi bez problemu współdziałać w zakresie śpiewu z innymi osobami: rozpoznaje cel, jakim jest prawidłowe wykonanie utworu muzycznego przeznaczonego dla zespołu, używa środków wykonawczych

dla osiągnięcia wspólnego efektu, na podstawie nasłuchiwania potrafi

odnaleźć się w grupie i tym samym przyczynić się do efektywnego wykonania utworu muzycznego. (SATL_U03)

2. W czasie publicznej prezentacji student nawiązuje kontakt z publicznością, potrafi ocenić jej wymagania i odpowiednio podejść do swojego zadania. SATL_U03)

3. Student potrafi określić tonację ( na podstawie zapisu - do czterech znaków, na podstawie słyszenia - dur, moll), posiada postawową umiejętność czytania nut głosem. (SATL_U03).

Kompetencje:

1. Na bazie samodzielnej pracy student buduje umiejętność współdziałania dla uzyskania konkretnego efektu, angażuje się w działanie wspólne, potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i konfrontować je z grupą,

posiada zdolność przystosowania się do zmieniającej się

rzeczywistości i reakcji na tę sytuację. (SATL_K02)

2. W ramach działań grupowych student potrafi bacznie obserwować i słusznie krytykować, ale i doceniać pracę istarania innych członków zespołu. (SATL_K02)

3. Student podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia efektów w pracy zespołowej, angażuje się w projekty, organizuje zespół ludzi. (SATL_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu Śpiew zespołowy odbywa się w formie publicznego pokazu. Ocenie podlega całokształt pracy w ciągu semestru.

Zaliczenie przedmiotu Kształcenie słuchu odbywa się na podstawie uczestnictwa w zajęciach i pracy i zaangażowania w czasie zajęć.

Zgodnie z regulaminem dozwolone są 2 nieobecności na zajęciach. W przypadku większej ilości opuszczonych zajęć student nie otrzyma zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau, Cezary Szyfman
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk, Cezary Szyfman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)