Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pracy z kamerą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/R/PPzK-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pracy z kamerą
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok III sem. 5
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Pełny opis:

Wszystkie tematy realizowane metodą wprowadzenie-wykonanie ćwiczenia-omówienie. W efekcie na zakończenie tegorocznych ćwiczeń studenci realizują etiudę filmową na zadany temat.

Zakres poszczególnych tematów:

1.Wyznaczanie pozycji otwierającej

2.Wizualne przejścia między scenami

3Plany filmowe.

4.Wyznaczanie pozycji aktora i kamery

5.Ujęcie wiodące (master-shoot)

6.Oś kontaktu

7Kompozycja obrazu filmowego

8.Scenopis obrazkowy

9. Światło i ruch

10.Rodzaje narracji

11Rodzaje montażu

12Montaż wewnątrz kadrowy

13 Montaż dźwięku

12 Praca z większą ilością kamer.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien: EM 1

Pamiętać techniki narracji filmowej, ciągłości montażowej, stylu i metodologii kręcenia zdjęć

[K_W01+]

EM 2 Opanować wiedzę związaną ze współczesną technologią i produkcją filmu i spektaklu telewizyjnego

[K_W04+++]

EM 3 Przyswoić elementy teorii sztuki filmowej w ich rozwoju historycznym

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien: EM 4 Samodzielnie montować niewielkie, składające się z kilkudziesięciu ujęć formy filmowe.

EM 5 Inscenizować przed kamerą zamknięte zdarzenia (w ramach sceny bądź sekwencji)

EM 6

EM 7

Stawiać zadania aktorskie w sposób uzależniony od środka przekazu.

Komponować obraz filmowy

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien: EM 9 W podstawowym zakresie organizować plan zdjęciowy, zapoznać się ze strukturą ekipy filmowej, opanować komendy i nadzór nad procesem zdjęciowym

EM 10 W elementarnym zakresie opanować język porozumienia miedzy reżyserem a operatorem i montażystą.

EM 11 W elementarnym zakresie organizować logistykę dnia zdjęciowego.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Egzamin zdaje student który wykonał samodzielnie ćwiczenia elementarne , zrealizował swoją etiudę, wykazał się wystarczającą wiedzą związaną z zagadnieniami narracji filmowej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą do rozpoczęcia tych zajęć jest bezwarunkowe zaliczenie pierwszego roku studiów na wydziale reżyserii.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy reżysera w zakresie działań jakie stoją przed reżyserem teatru telewizji. Powinien umieć rozwiązywać zadania inscenizacyjne stojące przed realizatorem teatru telewizji, zapoznać się z terminologią i nomenklaturą filmową i telewizyjną ,opanować podstawy pracy w grupie zdjęciowej, wykonać szereg ćwiczeń zdjęciowych i montażowych pozwalających na praktyczne rozwiązywanie problemów .Poznać podstawy teorii sztuki filmowej i aktualny stan techniki zdjęciowej ,oświetleniowej i dźwiękowej.

Literatura:

1. Sergiusz Eisenstein „Nieobojętna przyroda”

2. Daniel Arijon „Gramatyka języka filmowego”

3. David Bordwell, Kristin Thompson „Sztuka filmowa”

4. Uzupełniająca: Andrzej Wajda „Powtórka z całości”

5. Maciej Wojtyszko „Krótki zarys męki twórczej”

6. Mark Simon „Storyboard. Ruch w sztuce filmowej”

7. Linda Aronson “Scenariusz na miarę XXI wieku”

8. Syd Field Rolf Rilla „Pisanie scenariusza filmowego”

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)