Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 9 rok V
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 18.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praktyki studenckie realizowane są w trakcie całego cyklu kształcenia od pierwszego do dziewiątego semestru studiów. Mają na celu przygotowanie do realizacji kompetencji zdobytych na studiach.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest rozszerzanie kompetencji i doświadczeń zdobywanych w procesie uczenia się w warunkach szeroko pojętego rynku pracy (na scenach teatralnych, na planach filmowych, w studiach nagrań, w radio, na estradzie ) w działaniach artystycznych a także przez umiejętność organizacji aż do bycia liderem grupy twórczej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Pogłębia i rozszerza zakres wiedzy umożliwiające działań sceniczne w różnych konwencjach działań artystycznych K_W02, KW_06

Wykorzystuje wiedze z zakresu technicznych i artystycznych środków warsztatu dostosowując ją do realizacji własnych projektów artystycznych K_W03, K_W07

Wykorzystuje wiedze do użycia nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu przy realizacji prac w różnorodnych przestrzeniach artystycznych K_W08

Umiejętności:

Używa świadomie narzędzi technicznych i twórczych we wszystkich sferach swego działania, kreuje i realizuje własne projekty artystyczne K_U01

Potrafi rozróżnić oraz dostosować środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych i studyjnych K_U03

Potrafi kreatywnie i twórczo improwizować z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założonymi koncepcjami artystycznymi K_U04

Potrafi odnaleźć się w zespole artystycznym także pełniąc w nim role lidera. Umie podjąć zasadną polemikę ze współtwórcami, samodzielnie formułując krytyczne sąd dla realizacji projektów twórczych K_U05, K_U10.

Posługuje się językiem obcym w zakresie warsztatu aktorskiego na poziomie B2+( ssokj) K_U12

Kompetencje:

Student gotów jest do rozszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności wykorzystując je w pracy zespołowej przy projektach artystycznych K_K02.

Z własnej inicjatywy współtworzy rzeczywistość artystyczną w ramach życia społecznego i kulturalnego tworząc dzieła na najwyższym poziomie artystycznym w oparciu o mechanizmy rynkowe K_K04.

Buduje swój dorobek artystyczny w oparciu o etos zawodu aktora i twórcy z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisko teatralnym i filmowym K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Analiza Karty Oceny Studenta Odbywającego Praktykę Studencką wypełnioną przez osobę opiekującą się praktyką.

Oceniane są:

punktualność i obowiązkowość

kultura osobista

zainteresowanie i motywacja do pracy

aktywność i pomysłowość

wykonanie powierzonych zajęć

umiejętności interpersonalne

Zaliczenie bądź nie zaliczanie na podstawie kart praktyk zawodowych studenta wypełnianych i potwierdzanych przez pełnomocnika do spraw praktyk.

Możliwa jest weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w praktykach poprzez oglądanie tych efektów (przedstawienie teatralne, powszechny dostęp do dzieła)

Praktyki zawodowe:

Miejsce praktyk powinno być miejscem o wysokiej renomie środowiskowej lub powszechnienie uznanej (nazwisko twórcy zapewniające wysoką jakość projektu)

Teatr

Film

Serial

Radio Audiobook

Dubbing

Działania organizacyjne w tym na rzecz Akademii a także przy organizacji wydarzeń artystycznych krajowych i zagranicznych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 360 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 360 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)