Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja prozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja prozy
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zbudowanie umiejętności aktorskiej pracy z tekstem. Studenci powinni swobodnie interpretować tekst w ramach szeroko pojętych zadań aktorskich, a także dogłębnie zrozumieć jego sens i znaleźć odpowiednie środki wyrazu.

Pełny opis:

Umiejętność analizy tekstów prozatorskich wybranych spośród literatury polskiej i światowej w teoretycznym i praktycznym aspekcie. Pogłębianie wiedzy o konteksty historyczne, kulturowe, obyczajowe i społeczne związane z konkretnym repertuarem a także biografią autora. Poszukiwanie i dobór środków aktorskich (w tym technicznych z zakresu techniki mowy i impostacji głosu) w tekstach w przekładaniu interpretacji na kontakt z odbiorcą. Wprowadzanie w techniki wzbudzania i kontrolowania emocji na wypowiadanym tekście przy pomocy działań fizycznych, pamięci emocjonalnej, wyobraźni, rytmu. Wszystkie te aspekty doskonalone są i poszerzane w II semestrze na nowym, bardziej wymagającym repertuarze.
Studenci opracowują fragmenty tekstów prozatorskich wybranych w porozumieniu z wykładowcą lub przez wykładowcę. Praca ma dwie fazy. Pierwsza to analiza mająca uzmysłowić złożoność problematyki zawartej w wybranym utworze. Pozwala również wstępnie nakreślić motywację do wypowiedzenia danego tekstu i określić cel, jaki ma zostać osiągnięty. Druga faza to praktyczna praca, w trakcie której studenci prezentują własne propozycje interpretacji tekstu. Wykładowca w trakcie obu faz pracy wskazuje trafne pomysły i koryguje błędy i niedoskonałości warsztatowe. Końcowych efektem zajęć jest przygotowanie publicznego pokazu i konforntacja z publicznością.

Literatura:

Wybór literatury w zależności od doboru repertuaru.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - osoba studiująca zna i rozumie

K_W01 - posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania

K_W04 - posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

K_W06 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W08 - posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, technik tanecznych, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu

K_W11 - rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, śpiewie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

UMIEJĘTNOŚCI - osoba studiująca potrafi

K_U01 - używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_U02 - analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

K_U05 - działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

K_U06 - posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

K_U08 - samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych

K_U09 - tworzy rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych i filmowych w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia, także w języku obcym

K_U11 - elastycznie przystosowuje się do warunków towarzyszących różnorodnym występom publicznym; umiejętnie nawiązuje kontakt z publicznością wykorzystując go skutecznie i odpowiedzialnie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - osoba studiująca jest gotowa do

K_K01 - wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

K_K05 - świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K06 - dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań

K_K07 - Dorobek artystyczny buduje w oparciu o etos zawodu aktora i twórcy

K_K08 - funkcjonuje jako artysta z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku teatralnym i filmowym oraz przy realizacji innych działań artystycznych wykorzystujących nabyte kompetencje zawodowe

K_K10 - analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie publicznego pokazu z udziałem komisji egzaminacyjnej, w trakcie którego studenci interpretują poszczególne fragmenty tekstu, a także wykazują się umiejętnością zbiorowego działania scenicznego.

Ocenie podlega również całokształt pracy w trakcie semestru oraz umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pacek, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Sławomir Pacek, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Strączek, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Jan Englert, Grzegorz Kwiecień, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Jan Englert, Grzegorz Kwiecień, Katarzyna Strączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Marcin Hycnar, Grzegorz Kwiecień, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Marcin Hycnar, Grzegorz Kwiecień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Aleksander Sosiński, Adrian Zaremba
Prowadzący grup: Anna Buczek, Aleksander Sosiński, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)