Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja prozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja prozy
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

umiejętność analizy tekstów prozatorskich

Pełny opis:

umiejętność analizy tekstów prozatorskichwybranych spośród literatury polskiej i światowej w teoretycznym 
i praktycznym aspekcie. Pogłębianie wiedzy o konteksty historyczne, kulturowe, obyczajowe i społeczne związane z konkretnym repertuarem a także biografią autora. Poszukiwanie i dobór środków aktorskich (w tym technicznych z zakresu techniki mowy 
i impostacji głosu) w tekstach w przekładaniu interpretacji na kontakt z odbiorcą. Wprowadzanie w techniki wzbudzania i kontrolowania emocji na wypowiadanym tekście przy pomocy działań fizycznych, pamięci emocjonalnej, wyobraźni, rytmu. Wszystkie 
te aspekty doskonalone są i poszerzane w II semestrze na nowym, bardziej wymagającym repertuarze.

Efekty uczenia się:

Wiedza (W): student posiada wiedzę z zakresu kanonu polskiego i światowego dramatu; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania(SAD_W01), zna elementy dzieła dramatycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje (SAD_W05), Umiejętności (U), doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych (SAD_U03), analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych (K_U02)

Kompetencje społeczne (K), wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści(K_K01), świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej (K_K05), analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie (K_K10)

K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_K01, K_K05, K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pokazu przed komisją egzaminacyjną.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pacek, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Sławomir Pacek, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Anna Buczek, Jan Englert, Katarzyna Strączek, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Jan Englert, Grzegorz KWIECIEŃ, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Jan Englert, Grzegorz KWIECIEŃ, Katarzyna Strączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Grzegorz KWIECIEŃ, Katarzyna Skarżanka, Katarzyna Strączek
Prowadzący grup: Anna Buczek, Grzegorz KWIECIEŃ, Katarzyna Strączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)