Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat z języka obcego II WR/PO/LAng-L
WR lektorat (WR-l) semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Intermediate. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Fragmenty anglosaskiej literatury pięknej (Charles Dickens, Jane Austen, Ray Bradbury, Charles Bukowski, Robert Frost, William Butler Yeats)

3. Materiały autentyczne – prasa angielska (The Guardian, New Yorker)

4. Materiały własne lektorki

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu, student/ka:

W01 orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu anglosaskiego (K_W08)

W02 zna wybrane aspekty wymowy angielskiej w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych w języku angielskim; (K_W06)

W03 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, śpiewie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju (K_W11)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu, student/ka:

U01 posługuje się językiem obcym w zakresie dotyczącym sztuk teatralnych, a w szczególności warsztatu aktorskiego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U10)

U02 tworzy rozbudowane pisemne i ustne wypowiedzi w języku angielskim z zakresu sztuk teatralnych i filmowych w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia (K_U09)

U03 umie pracować w grupie, w tym przy tworzeniu przedsięwzięć artystycznych (K_U05)

Kompetencje

Po ukończeniu kursu, student/ka:

K01 dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

K02 łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się innych osób (K_K03)

K03 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

a) Zaliczenie I semestru (słownictwo, gramatyka) – (40%)

b) Czynny udział w dyskusjach (10%)

d) Praca pisemna (10%)

c) Zaliczenie II semestru (słownictwo, gramatyka) – (40%)

Zakres tematów:

Tematyka związana z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenie sprawności językowych – dyskusje, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie, używanie struktur leksykalno-gramatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Ożarowska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)