Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr ożywionej formy - projektowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/TOF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr ożywionej formy - projektowanie
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie (w oparciu o całościową analizę materiału dramaturgicznego) umiejętności efektywnego udzielenia konsultacji plastycznych prac studentów , powstających w ramach zajęć Teatru ożywionej formy. Pomoc w projektowaniu i wykonaniu kostiumów , elementów scenografii do małych form teatralnych tworzonych przez studentów kierunku aktorskiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie (w oparciu o całościową analizę materiału dramaturgicznego) umiejętności efektywnego konsultowania prac studentów kierunku aktorskiego w ramach przedmiotu Teatr ożywionej formy. Konsultacje te zakładają czynny udział studentów Technologii teatru lalek na każdym etapie tworzenia przez studentów kierunku aktorskiego małych form teatralnych, począwszy od wstępnej koncepcji plastycznej, szukanie artystycznych inspiracji, poprzez wykonanie projektów scenografii, kostiumów oraz lalek, skończywszy na pomocy merytorycznej w wykonaniu wszelkich form plastycznych użytych w etiudach studenckich.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć :

1. H. Ryl, Warsztat teatru lalek, w: praca zbiorowa Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, COMUK, Warszawa 1979;

2. A. Racinet - The complete costume history, Taschen, Koln, 2003

3. Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. H. Jurkowski - Szkice z teorii teatru lalek, POLUNIMA, Łódź 1993

2. R. Schechner - Performatyka, OBTJG Wrocław 2006

Literatura uzupełniająca:

1.St. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa 1969

2. Lehmann H.-T., Teatr Postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

-Rozróżnia i potrafi nazwać oraz wykorzystać klasyczne i współczesne formy teatru lalek. Wykazuje się także podstawową znajomością stylów gry aktorskiej oraz metod pracy nad rolą. (T_W04)

-Zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji teatralnych w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (T_W06)

-Potrafi dostrzec i wydobyć na gruncie pracy nad formami plastycznymi środki ekspresji teatru ożywionej formy, posiada wiedzę dotyczącą możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin, włączając w to zagadnienia dotyczące najnowszych trendów w sztuce (T_W07)

- Zgłębia problematykę technologii teatru lalek w ujęciu całościowym, zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym (T_W08)

W zakresie umiejętności (U) student:

- Umiejętnie dysponuje wiedzą potrzebną do pomocy kolegom z kierunku aktorskiego w kreowaniu koncepcji artystycznych (T_U01)

- Potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w trakcie konsultowania pracy artystycznej innych studentów (T_U03)

- Świadomie wykorzystuje nabyte doświadczenia w konsultowaniu działań artystycznych innych studentów opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach (T_U04)

-Umie współdziałać i współpracować w atmosferze tolerancji , empatii wobec pomysłów innych. Słucha współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi . (T_U07, T_U08)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- Pracując ze studentami kierunku aktorskiego,wykorzystuje nabytą wiedzę w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób; (T_K01, T_K03)

- Konsultując pracę innych, działa na zasadach etyki przynależnej artyście teatru, podtrzymywania etosu artysty teatru; działania na rzecz podtrzymania zasad etyki zawodowej (T_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr kończy zaliczenie, na które składa się:

- ocena procesu prowadzącego do efektu końcowej prezentacji

- ocena ostatecznego efektu współpracy przy etiudach studenckich w ramach przedmiotu Teatr ożywionej formy

- ocena prezentacji scenicznej utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Ocenie podlega:

- proces prowadzący do efektu końcowej prezentacji

- umiejętność korzystania z doświadczeń poprzedniego semestru

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Piotrowski, Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Błażej Piotrowski, Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Błażej Piotrowski, Marta Rau, Natalia Sakowicz, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Błażej Piotrowski, Natalia Sakowicz, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)