Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PZ0-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności, ułatwiających zatrudnienie, szczególnie przez poszerzenie i weryfikację umiejętności zdobytych w uczelni.

Praktyki są indywidualnym uczestnictwem studenta w realizacji zadań określonych w regulaminie praktyk.

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne przybliżające i korelujące teoretyczne i praktyczne aspekty technologii scenicznej:

- umiejętność doboru odpowiednich urządzeń w zależności od wybranych środków inscenizacyjnych do realizacji;

 analiza zależności oraz zastosowanie praktyczne wszystkich elementów składowych dzieła teatralnego: głównie plastyki, technik animacji, światła, w kontekście technologii sceny

 dostosowanie wszystkich technicznych aspektów plastycznych widowiska do właściwego adresata danej wypowiedzi teatralnej;

 wprowadzenie do zagadnień efektywna współpraca, organizacja oraz podział pracy w grupie pracowników technologii sceny

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć :

1. H. Ryl, Warsztat teatru lalek, w: praca zbiorowa Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, COMUK, Warszawa 1979;

2. Podoby loutky Alois Tomanek

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. H. Jurkowski - Szkice z teorii teatru lalek, POLUNIMA, Łódź 1993

2. St. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa 1969

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 analizuje i zgłębia wzajemne relacje między teoretycznymi i prak¬tycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do własnego rozwoju artystycznego, (T_W06);

 pogłębia wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych dotyczących pokrewnych dyscyplin w zakresie niezbędnym do realizacji własnego projektu (T_W07);

 poznaje możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotu, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy, dostosowuje elementy do własnego projektu - (T_W11);

 jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów (T_W09)

pogłebia wiedze dotyczacą nowych techologii, materiałów i nowoczesnych rozwiazań technicznych

W zakresie umiejętności (U) student:

 rozwija własną osobowość artystyczną; tworzy, realizuje własne koncepcje artystyczne zaczerpniete z obserwacji praktyków teatralnych pracowni technicznych

 doskonali umiejętności potrzebne do ich realizacji w trakcie ćwiczeń praktycznych (T_U01);

 współdziała i współpracuje z innymi osobami w ramach pracy zespołowej, jaką jest każdy z projektów (T_U07);

 wykorzystuje szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnej koncepcji artystycznej (T_U09);

Zdobywa umiejetnosci pracy twórczej (T_U04)

Na podstawie zdobytych ćwiczeń warsztatowych buduje podstawy rozwoju wlasnego warsztatu zawodowego(T_U10)

w różnych sytuacjach efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy; w trakcie rozwiązywania problemów doskonali zdolność elastycznego myślenia, umiejętność adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności, a także umiejętność kontrolowania swoich zachowań i sprostania warunkom związanym z publicznymi prezentacjami (T_U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 podejmuje samodzielne, niezależne prace, wykazując się przy tym: zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji; rozwijaniem idei i formułowaniem krytycznej argumentacji; kieruje się przy tym wewnętrzną motywacją i własną organizacją pracy (T_K4);

;

 doskonali umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy pracy zespołowej, negocjowania i organizowania, integracji z innymi osobami, w ramach wspólnego projektu i działań - (T_K10)

 umie zaprezentować, zareklamować zrealizowane zadanie w przystępny sposób, stosując poznane elementy technologii informacyjnych (T_K10)

obserwuje i nabywa umiejetnosci pracy w zespole, oraz współpreacy z artystami w postaci reżysera, scenografa i aktorów (T_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda warsztatowa (prace praktyczne) / praca w grupach / dyskusja /

• ćwiczenia warsztatowe

• zajęcia grupowe i indywidualne

I-VI sem. – zaliczenie

Podstawowym sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest zaliczenie kolejnych etapów praktyk odnotowanych i potwierdzonych w karcie praktyk zgodnych z regulaminem praktyk na kierunku TTL.

Praktyki zawodowe:

Głównym celem przedmiotu jest zdobycie praktyki zawodowej w czasie 120 godzin w semestrze.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności, ułatwiających zatrudnienie, szczególnie przez poszerzenie i weryfikację umiejętności zdobytych w uczelni.

Praktyki są indywidualnym uczestnictwem studenta w realizacji zadań określonych w regulaminie praktyk.

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne przybliżające i korelujące teoretyczne i praktyczne aspekty technologii scenicznej:

- umiejętność doboru odpowiednich urządzeń w zależności od wybranych środków inscenizacyjnych do realizacji;

 analiza zależności oraz zastosowanie praktyczne wszystkich elementów składowych dzieła teatralnego: głównie plastyki, technik animacji, światła, w kontekście technologii sceny

 dostosowanie wszystkich technicznych aspektów plastycznych widowiska do właściwego adresata danej wypowiedzi teatralnej;

 wprowadzenie do zagadnień efektywna współpraca, organizacja oraz podział pracy w grupie pracowników technologii sceny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Pełny opis:

Warsztaty budowy lalek, zapoznanie z konstrucją róznych typów lalek i rozwiazan technicznych stosowanych w Polsce i Czechach pod okiem specjalistów z zagranicy.

Warsztaty budowy lalek wielkoformatowych pod okiem artystów z Austrii i Niemiec.

Literatura:

Wg. indywidualnych sugestii artystów.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)