Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy współpracy z reżyserem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PWZR-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy współpracy z reżyserem
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z historią reżyserii polskiej i światowej. Doprowadzenie do świadomego i swobodnego posługiwania się przez studenta konwencjami, stylami i technikami, jakimi posługuje się reżyser. Czytanie tekstu dramatu z punktu widzenia scenografa. Omówienie zasad pracy nad egzemplarzem reżyserskim i dyskusji w celu znalezienia odpowiedniej przestrzeni scenicznej dla treści dramatu i koncepcji reżysera.

Pełny opis:

Semestr I,II

Historia reżyserii i metodologia pracy reżysera. Ćwiczenia zaznajamiające z zagadnieniami plastyki w teatrze w ujęciu praktycznym. Światło w teatrze. Teatr cieni. Praca nad egzemplarzem reżyserskim. Zapoznanie z zagadnieniami praktycznymi współpracy z reżyserem.

Semestr I,II

Sylwetki polskich i światowych reżyserów. Praca nad egzemplarzami reżyserskimi w ujęciu scenograficznym.

Literatura:

''Rewolucje sceniczne XX wieku'' - D. Bablet

''Przestrzeń teatralna'' - K. Braun

''Światło i cień'' - J. Parramon

''Scenografia, projektowanie wstępne'' - Z. Strzelecki

"Metamorfozy teatru lalek XX wieku" -H. Jurkowski

''Wprowadzenie do nauki o teatrze'' - Ch. Balme

''Interakcje sceny i widowni w teatrze współczesnym'' - Z. Osiński

''Eksperymentalna scena Bauhausu'' - O. Schlemmer

''Pusta przestrzeń'' - P. Brook

''T. Kantor, świadectwa, rozmowy, komentarze'' - M. Porębski

''Rysunki teatralne'' - K. Lupa

''Teatr lalek''

''Piąty wymiar teatru' '- J. Limon

''Między niebem a sceną'' - J. Limom

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

Jest wyposażony w rzetelne podstawy wiedzy historycznej w zakresie reżyserii teatralnej (metody, konwencje). T_W05

Ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi przez reżyserów w teatrze. T_W08

Jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju artystycznym. T_W09

W zakresie umiejętności (U) student:

Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji zadań współpracy z reżyserem. T_U06

Umie słuchać współpracowników i wykorzystywać ich uwagi w realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny. T_U08

Posiada szeroki zakres wiedzy i umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych. T_U10

Umie swobodnie wypowiadać się na temat różnych dziedzin twórczości teatralnej. T_U12

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzystania zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy. T_K04

Wykazuje umiejętności samooceny. T_K02

Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. T_K03

Metody i kryteria oceniania:

Semestr I - zaliczenie

Semestr II – zaliczenie z oceną

frekwencja

cząstkowych ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen otrzymanych w trakcie semestru

I sem – 30 godz

II sem – 30 godz

I rok -2 pkt,

.

polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)